You are here

17. YÜZYIL AVRUPALI SEYYAHLARIN GÖZÜNDEN OSMANLI KADINI

IN 17TH CENTURY, OTTOMAN WOMAN ON THE EYES OF EUROPEAN TRAVELERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Europe historiography started to research the place of women in the history for the last thirty years. Also for Ottoman historiography, similar drift emerged in 1970s.2 Written about Ottoman women emerges discussion for a long time. Especially European writers were interrogated in terms of their bona fides because of their writings related to Ottomans and their women’s daily lives, and privacy areas. Actually the study aims to analyze ancestor of the arguments from the eyes of Orienteers. Actually, in the first part, marriage is mentioned with all rights and responsibilities of partners. Also especially women are analyzed against to the claims. However, before the duties, wedding ceremonies who have importance in Ottoman custom included to Jew, Rum, and citizens. Thevenot’s observation who marry with a Rum girl, contributes in terms of significant and real information. Also marriage is evaluated in Religious and Custom laws while every detail is mentioned.
Abstract (Original Language): 
Söylenebilir ki Avrupa tarih yazımı son otuz yılda tarihte kadın konusuna yer verirken, aynı şekilde Osmanlı tarih yazımında benzer hareketler 1970’lerde görüldü. Öte yandan bilindiği üzere birçok çalışmaya konu olmuş Osmanlı kadınları ve hakkında yazılanlar günümüze değin süregelen bir yorumlama çeşitliliği ve tartışmalar doğurmuştur. Aslında bu çalışma, konuya ilişkin oryantal bakış açısını, 17. yüzyıla inerek analiz etmeyi amaçlamaktadır. Genel olarak tüm seyyahların en çok değinmiş oldukları konuların başında evlillik, boşanma, kıyafet, sosyal alan ve Osmanlı saray kadını gelmektedir. Öncelikle kadının evlilik sorumluluklarından daha önce vurgulanan konu evlilik ritüelleri ve törenleridir. Örneğin bir Rum kızla evlenen Thevenot bu konuya ilişkin oldukça detaylı ve önemli bilgiler sunmaktadır.. En çok bahsi geçen bir diğer konu ise boşanma ve boşanma taleplerini makul kılacak durumlardır. Thevenot gibi diğer seyyahlar da Osmanlı kadınının evlilik ve boşanma olaylarını anlatırken dini ve örfi kuralların etkisinden bahsederek soru işaretlerine açıklık getirmektedirler Üçüncü mevzu ilgili seyyahlar tarafından direkt gözlemleriyle yahut birisinin anlatmasıyla tezahürlerinde canlanan Osmanlı kadınlarının iç ve dış kıyafetleridir. Bir diğer konu ise Osmanlı kadınının günlük yaşamı, aktiviteleri, eğlenceleri ve alışkanlıkları üzerinedir. Tüm bu konuların saray kadınları üzerindeki incelemeleri de konunun bütünlüğü açısından farklı pencereler sunmaktadır.

REFERENCES

References: 

PRIMARY SOURCES:
Bobovıus, Albertus, Topkapı Sarayı’nda Yaşam, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2012.
Busbecq, Ogier Ghislain de, Kanuni Devrinde Bir Sefirin Hatıratı(Türk Mektupları), İstiklal Matbaası, Ankara,
1953.
Careri, Giovanni Francesco Gemelli (1699).Giro Del Mondo, Parte Prima, Staperia di Giuseppe Roselli Naples;
Googlebooks.
Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul (1. Kitap- 2.
Kitap), Hazırlayanlar: Seyit Ali Kahraman – Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yayınevi, İstanbul, 2014.
Galland, Antoine, İstanbul’a Ait Günlük Hatıralar, Türk Tarih Kurumu, İstanbul, 1998.
Kafadar, Cemal, Rüya Defterleri- Üsküplü Asiye Hatun, Oğlak Yayınevi, 1992.
Ralamb, Claes, İstanbul’a Yolculuk (1657-1658), Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013.
Thevenot, Jean, Thevenot Seyahatnamesi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2014.
Tournefort, de Joseph, Tournefort Seyahatnamesi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2008.
Von Hammer, John, Osmanlı Tarihi 1-2, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2005.
Withers, Robert, Büyük Efendi’nin Sarayı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2010.
SECONDARY SOURCES:
Altunbay, Müzeyyen, the Perception of Woman in Ottoman Empire in Foreıgn Travelogues Between 16th and
19th Centuries, The Journal of International Social Research, Vol. 8, 2015.
Brummetti Palmira, Thompson Newell, Katherine, A Young Man’s Fancy Turns To “Love”?: The Traveler’s Eye
and the Narration of Women in Ottoman Space (or The European Male ‘Meets’ the Ottoman Female, 16th –
18th Centuries), The Journal of Ottoman Studies, İsam, Vol. 40, 2012.
Cebeci, Dilaver, Evliya Çelebi ve 17. Yüzyıl Osmanlı Toplumu, Bilge Oğuz Yayınevi, İstanbul, 2009.
Çolak, Songül, Bİr İngiliz Hanımefendisinin – Lady Montegu- Gözüyle Osmanlı Kadını, Mustafa Kemal
University Journal of Social Sciences Institute, Vol. 7, 2010.
Dönmez, İbrahim Hakan, The Ottoman Women as narrated by one Local and one Western Traveller: A
Comparative Analysis, History Studies- International Journal of History, Vol 5, 2013.
Faroqhı, Suraıya, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
İstanbul, 2014.
Kıvrım, İsmail, Divorce Events in 17th Century Ottoman Society (Ayntab Case Study: Talak, Muhala’a and
Tefrik), Journal of Gaziantep University Social Sciences, 2011.
Sancar, Aslı, Ottoman Women- Myth and Reality, New Jersey: Light Publications, 2007.
Tezcan, Hülya; Delibaş, Selmi; Rogers, John Michael.1980. Topkapı Sarayı Museum, Textilien.
Uysal, Mehmet & İlya, Didem, The Ottoman Woman in The Sıght of English Women Travellers, Harvey and
Garnett, Journal of Avrasya International Research, Vol. 3, Türkiye, 2015.
Üçel- Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), İletişim Yayınları,
İstanbul, 2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com