You are here

BİR ULUSUN ORTAYA ÇIKIŞI ; HIRİSTİYANLIĞIN SLAV, NORMAN VE VAREG HALKLARI ÜZERİNDEKİ TESİRLERİ VE RUS ULUSUNUN ORTAYA ÇIKIŞI

THE EMERGİNG OF A NATİON; INFLUENCES OF CHRİSTİANİTY ON SLAV, VAREG AND NORMAN PEOPLE AND OCCURİNG OF RUSSİAN NATİON

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This paper mentions about how Vareg, Slav and Norman people came together as a nation and their cultural relations with their neighbours which were Bulgarians and Byzantine Empire. Also, it explains that Europeans had seen the Slavs as a subculture, but adoption of Christianity, their cultural values have increased. Especially, accepting of the Christianity over Byzantine Empire and crossing of the Christianity on Kiyef Knezes, have fixed Norman, Vareg and Slav, so the Russian Nation have occurred thank to the Christianity. In addition, it argues that where Russo- Orthodox culture has been taken and where was its origin.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Vareg, Norman ve Slav halkların nasıl birleştikleri, komşuları olan Bizans ve Bulgarlar ile olan ilişkileri kültürel alışverişleri hakkında bilgilendire yapılacaktır. Kiyef Knezliğinin kurulmasıyla birlikte Batı’nın alt kültür olarak gördüğü Slavların Hıristiyanlığa geçmesiyle bir üst kültür oluşturmasını, kendini Avrupa’dan soyutlaması anlatılacaktır. Özellikle Hıristiyanlığın ile Bizans üzerinden Bulgarlara geçmesi, hemen ardından Kiyef Knezliğine geçmesi Vareg, Norman ve Slav halkları birleştirerek “Rus” ulusunu oluşturmasını ve kültürel anlamda Rus ulusunun kültürünün nereye dayandığını araştırmıştır bu çalışma.

REFERENCES

References: 

KURAT Akdes Nimet, Rusya Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2014.
VERNADSKY George, Rusya Tarihi, Çev : Doğukan Mızrak ve Egemen Ç. Mızrak, Selenga Yayınları, İstanbul,
2015.
OSTROGORSKY Goerge, Bizans Devleti Tarihi, Çev: Prof.Dr.Fikret Işıltan, Türk Tarih Kurumu, Ankara,
2015.
TAŞAĞIL Ahmet, Kök Tengri’nin Çocukları, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2014.
RİASANOVSKY Nicholas V., A History of Russia, Oxford University Press, New York, 1993.
DUKES Paul, A History of Russia, MacMillian, London, 1990.
HALPERIN Charles J., The Mongol Impact on Medieval Russia History, Russia and The Golden Horde, Indiana
University Press, Bloomington, 1985.
SARIAHMETOĞLU Nesrin, DEVLET Nadir, HATİPOĞLU Esra, Rusya Tarihi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir,
2013.
YÜCEL Mualla Uydu, Rusya Tarihi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
SARKIC Srdan, The Concept of Marriage ın Roman, Byzantine and Serbian Medieval Law, 2004.
ŞAHİN Zulfiya, XVIII.Yüzyılın İlk Yarısında Rusya’nın Kültürel Gelişimi ve Batıya Uyum Çabaları, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014.
TOPCHİYSKİ Sabit Salihov, Bulgar Ortodoks Kilisesine Bağlı Önemli Manastırlar, T.C. Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2011.
ŞENER Leyla, Eski Slavca ve Rusça Çevirilerin Özellikleri, Turkish Studies- International Periodical For The
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/8, Ankara, 2013.
KARATAY Osman, Ötüken Yış Bahsine İlave : Vareglerin Yolundaki Rusya Dağları, Karadeniz Araştırmaları
Dergisi, 2009.
AYDIN Mithat, Tuna Bulgarları Tarihine Genel Bir Bakış, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
Denizli, 2002.
DUALI Şir Muhammed, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Siyasi Tarihi, Milel ve Nihal inanç, kültür ve mitoloji
araştırma dergisi, 2013.
ACAR Serkan, Vladimir Meryem Ana Tasviri Menkıbesi ve Timur Beg’in Rüyası, Tarih İncelemeleri Dergisi,
2010.
ÖZBERK Mehmet, Moscow : The Capital of Russian Literature, İnternational Journal of Social Sciences and
Education Research, 2015.
VASILIEV A.A., Bizans İmparatorluğu Tarihi, Çev : Arif Müfid Mansel, Maarif Matbası, Ankara, 1943.
DEMİRCİ Kürşat, Ortodoksluk, İslam Ansiklobedisi, C.33, Türkiye Diyanet İşleri Vakfı, İstanbul, 2007.
ÖZTÜRK Yücel, Ukrayna, İslam Ansiklobedisi, C.42, Türkiye Diyanet İşleri Vakfı, İstanbul, 2012.
ILIEV Ivan G., Short History of The Cyrillic Alphabet.
DUALI Şir Muhammed, Paganizmden Hıristiyanlığa Rusların Din Değiştirme Nedenleri, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013.
ŞENER Leyla, Eski Rusya’da Bir Çevirmen : Maksim Grek, Uluslar arası Sosyal Araştırma Dergisi, 2015.
FELDMAN Alex, The Historiographical and Archaeological Evidence of Autonomy and Rebellion in Cherson
: a Defence of The Revisionist Analysis of Vladimir’s Baptism(987-989), Submitted as MRes Thesis of The
Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, 2013.
WEEKS Theodore R., Russificant and the Lithuanians ( 2863-1905), Association dor Slavic, East European,
and Eurasian Studies, 2016.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com