You are here

OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ TARTIŞMALARI

ARGUMENTS TOWARDS THE RISING OF OTTOMAN EMPIRE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Ottoman state was a border beylic at the beginning, then it turned to an empire and dominated a wide geography during a centuries. Many theses have presented since 20th century about who ruled the empire and its origins and its quality. Since this period modern Ottoman records about the problem of Ottoman rising became an important discussion subject. Herbert Adams views in Foundation of the Ottoman Empire and Fuat Koprulu’s views are first approaches in Ottoman rising discussions. Wittek’s thesis about ghazi connections and their ethos was developed by Lindner, Gy. Kaldy-Nagy,R.C. Jennings, Colin Imber, C. Heywood in 1980. Rudi Paul Lindner has an opposing view to the holy war (gaza). He mentioned Ottomans had religious worries and Colin İmber and Feridun Emecen’s sources are insufficient and added his views about Ottoman origins. Our purpose in this work is to analyze the Ottoman rising in frame of Gibbons, Fuat Koprulu, Paul Wittek, Colin Imber, Halil Inalcik. The analyze of Ottoman Empire rising will be included.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı Devleti küçük bir uç beyliği iken büyük bir imparatorluğa dönüşmüş ve altı asır boyunca çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmüştür. Bu büyük imparatorluğun kimler tarafından kurulduğu, temelleri ve niteliği üzerine 20. Yüzyıldan itibaren birçok tez ortaya konmuştur. Bu dönemden itibaren Modern Osmanlı yazıcılığında Osmanlı’nın kuruluşu meselesi önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Herbert Adams Gibbons’un “Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu / Foundation of the Ottoman Empire” adlı kitabında ortaya koyduğu görüşler ile bunun tam karşıtı olarak Fuat köprülü’nün görüşleri Osmanlı kuruluş dönemi tartışmalarındaki ilk yaklaşımlardır. Wittek ‘in gazi çevreleri ve onların değerler sistemi hakkındaki tezi 1980’lerde RP. Lindner, Gy. Kaldy-Nagy, R.C. Jennings, Colin Imber, C. Heywood gibi Osmanlı tarihçileri tarafından geliştirilmiştir. Rudi Paul Lindner; “kutsal savaş” Gaza düşüncesine karşı görüş belirtmiştir. Osmanlıların dinsel kaygısının olmadığını söylemiştir. Colin İmber ve Feridun Emecen’in kaynakların yetersizliği olduğunu söyleyerek Osmanlının kökenleri hakkında görüşlerini belirtmiştir. Bu çalışmadaki amacımız Osmanlı Kuruluşunu Gibbons, Fuat Köprülü, Paul Wittek, Colin Imber, Halil Inalcık gibi tarihçilerin ortaya koyduğu görüşler çerçevesinde incelenmeye çalışmaktır. Osmanlı kuruluşu ile ilgili bütün görüşler değerlendirilecektir.

REFERENCES

References: 

AŞIK PAŞAZADE; (2004).“Tevârih-i Âl-i Osman, Aşık paşa-zâde Tarihi; Osmanoğullarının Tarihi” (ed.)
Kemal Yavuz and Yekta Saraç, Gökkubbe Publisher, İstanbul.
BABİNGER, Franz and KÖPRÜLÜ, Orhan F; (2003), Anadolu’da İslamiyet, (translator Ragıp Hulusi), İnsan
Publisher, İstanbul.
BAYAT, Fazıl; (2002), Moğol İstilasına Kadar “Irak Türkleri”, Türkler Ansiklopedisi IV, Yeni Türkiye Publisher,
Ankara.
Bilim ve Sanat Vakfı (n.d.). Erişim: April 15, 2016, from http://www.bisav.org.tr/userfiles/yayinlar/NOTLAR_4.
pdf
BULDUK, Üçler; (1999), Osmanlı Beyliği’nin Oluşumunda Oğuz/Türkmen Geleneğinin Yeri”, Osmanlı I, (ed.
Güler Eren), Yeni Türkiye Publisher Ankara.
DANİŞMEND, İ. Hami; (1971), Izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi I, (First press), Türkiye Bookstore, İstanbul.
EMECEN, Feridun M.; (1997), Osmanlı’nın Batı Anadolu Türkmen Beylikleri Fetih Siyaseti: Saruhan Beyliği
Örneği, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, Timaş Publisher, İstanbul.
EMECEN Feridun M. (2012), Osmanlılarda Gazâ Anlayışını Yeniden Düşünmek”, İlk Osmanlılar ve Batı
Anadolu Beylikler Dünyası, Timaş Publisher, İstanbul.
EMECEN, Feridun M; (2003), İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, Bookstore, İstanbul.
FINKEL, Caroline; (2007), Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı, (First press), Timaş Bookstore, İstanbul.
GİBBONS, Herbert A.; (1998), Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, (trans. Ragıp Hulusi), (First press), 21.
Yüzyıl Publisher, Ankara.
GIESE, Friedrich; (2005), Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu Meselesi, Söğüt’ten İstanbul’a, Osmanlı
Devleti’nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar (comp: Oktay Özel Mehmet Öz), İmge Bookstore, Ankara.
DANİŞMEND, İsmail H.; (1944), İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Türkiye Publisher, İstanbul.
DEMİRCİ, Süleyman; (2013), Erken Dönem Osmanlı Tarihi “Kara Bir Delik mi”, History Studies.
HEYWOOD, Colin J.; (1999), Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Problemi: Yeni Hipotez Hakkında Bazı Düşünceler,
Osmanlı Siyaset, V. 1, Yeni Türkiye Publisher, Ankara.
IMBER, Colin; (2005), İlk Dönem Osmanlı Tarihi Kaynakları”, Söğüt’ten İstanbul’a, (comp: Oktay Özel-
Mehmet Öz,) İmge Bookstore, Ankara.
IMBER, Colin; (2000), Osman Gazi Efsanesi, Osmanlı Beyliği 1300-1389, ed. Elizabeth A. Zacharıadou (Trans:
Gül Çağalı Güven, İsmail Yerguz, Tülin Altınova), Tarih Vakfı Yurt Publisher, İstanbul.
IMBER, Colin; (2005), Osmanlı Hanedan Efsanesi and İlk Osmanlı Tarihinde Düstur ve Düzmece, Söğüt’ten
İstanbul’a, (comp: Oktay Özel-Mehmet Öz), İmge Bookstore, Ankara.
INALCIK, Halil; (1999), Osmanlı tarihine toplu bir bakış, Osmanlı I, (ed. Güler Eren), Yeni Türkiye Publisher,
Ankara.
INALCIK, Halil; (2000), Osman Gazi’nin İznik Kuşatması ve Bafeus Muharebesi, Osmanlı Beyliği 1300-1389,
ed. Elizabeth A. Zacharıadou,( trans: Gül Çağalı Güven, İsmail Yerguz and Tülin Altınova), Tarih Vakfı Yurt
Publisher, İstanbul.
IMBER, Colin; (2000), Osman Gazi Efsanesi, Osmanlı Beyliği 1300-1389, ed. Elizabeth A. Zacharıadou (trans:
Gül Çağalı Güven, İsmail Yerguz, Tülin Altınova), Tarih Vakfı Yurt Publisher, İstanbul.
KAFADAR, Cemal; (1996), Gazâ, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, V.13, İstanbul.
KALDY-NAGY, Gyula; (2005), Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk Yüzyıllarında Kutsal Savaş (Cihat), Söğüt’ten
İstanbul’a, (comp: Oktay Özel and Mehmet Öz), İmge Kitabevi, Ankara.
KOPRAMAN, Kazım Yaşar; (2002), Memlükler, Türkler Ansiklopedisi IV, Yeni Türkiye Publisher Ankara.
KÖPRÜLÜ, Orhan F. (1999), Osmanlı Devleti’nin Kuruluş ve Gelişmesinde itici Güçler, Osmanlı Siyaset , V. 1,
Yeni Türkiye Publisher, Ankara.
KÜRKÇÜOĞLU, Erol; (1999), Kayıların Anadolu’ya Gelişi, Osmanlı Siyaset, V. 1, Yeni Türkiye Publisher,
Ankara.
LANGER, William, L.; (2005), Osmanlı Türklerinin Doğuşu ve Tarihsel Arkaplanı, Söğüt’ten İstanbul’a,
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar, (comp: Oktay Özel and Mehmet Öz), İmge Bookstore,
Ankara.
LINDER, Paul R.; (1999), Selçuklular, Moğollar ve Osmanlılar Arasında, Osmanlı Siyaset I, Yeni Türkiye,
OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ TARTIŞMALARI
25
Publisher, Ankara.
LINDNER, Rudi Paul; (2005), İlk Dönem Osmanlı Tarihinde İtici Güç ve Meşrutiyet, Söğüt’ten İstanbul’a,
(comp: Oktay Özel and Mehmet Öz), İmge Bookstore, Ankara.
MELİKOFF, Irene, (2000), İlk Osmanlıların Toplumsal Kökeni, Osmanlı Beyliği 1300-1389, edit: Elizabeth A.
Zacharıadou, (trans: Gül Çağalı Güven, İsmail Yerguz and Tülin Altınova), Tarih Vakfı Yurt Publisher, İstanbul.
MERÇIL, Erdoğan; (2002), Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Türkler Ansiklopedisi IV, Yeni Türkiye Publisher,
Ankara.
NEŞRI, Mehmet; (2011), Aşiretten imparatorluğa; Osmanlı İmparatorluğu, Timaş Publisher, Istanbul.
NICOL, Donald M.; (1999), Bizans’ın Son Yüzyılları (1261-1453), Tarih Vakfı Publisher, İstanbul.
ÖZ, Mehmet; (2005), Kimlik Tartışmalarına Osmanlı Kimliği Vasıtasıyla bir katkı: Osmanlı Devleti Kimler
Tarafından nasıl kuruldu? Türkiye Günlüğü Dergisi.
ÖZCAN, Azmi and ÖZ, Mehmet; (2011), Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş meseleleri sempozyumu,
Bilecik.
ÖZTUNA, Yılmaz; (1994), Ertuğrul Gazi; Büyük, Osmanlı Tarihi v.1, Ötüken Bookstore, Istanbul.
RASONY, Laszlo; (1983), Türk Devletinin batıdaki Varisleri ve İlk Müslüman Türkler, Türk Kültürünü
Araştırma Enstitüsü, Ankara.
SEVİM, Ali and Yücel, Yaşar. (1989), Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara.
SEVİM, Ali; (2002), Suriye Selçuklu Melikliği, Türkler Ansiklopedisi IV, Yeni Türkiye Publisher Ankara,
ŞEŞEN, Ramazan; (2002), Eyyübiler, Türkler Ansiklopedisi V, Yeni Türkiye Publisher, Ankara.
WİTTEK, Paul; (1995). Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu, (trans; Fatmagül Berktay), Pencere Publisher,
Istanbul.
ZINKEISEN, Johann, W; (2011). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, (trans: Nilüfer Epçeli), Edit: Erhan Afyoncu,
Yeditepe Publisher, Istanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com