You are here

II. MAHMUT DÖNEMİ OSMANLI DONANMA ÜNİFORMALARI

THE OTTOMAN NAVAL UNIFORMS IN MAHMUD II ERA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Mahmud II removed janissary corps, who were corrupted and prevented progress of state, and set about installing a western-style military in 1826. He succeeded this aim despite to all obstacles and all accusing. Sultan Mahmud II, who wanted his new armed forces not to be European only with its weapons and organization but also with appearance, made dress reform. According to this reform fez, pants and setre were adopted instead of quilted turban, salwar, kaftan and bolero. The purpose of this study is to examine new Ottoman naval uniforms in Mahmud II era and where these uniforms were influenced from.
Abstract (Original Language): 
II. Mahmut, bozulmuş ve ilerlemeye engel olan Yeniçeri Ocağını 1826 yılında kaldırmış, tüm gücüyle Batılı tarzda yeni bir teşkilatın kurulmasına yönelmiştir. Her türlü engel ve ithamlara rağmen çabasıyla başarılı olmuştur. Yeniçerilerin hatırasını silmek ve yeni kurduğu silahlı kuvvetlerinin sadece teşkilat ve silahlarda değil, görünümünde de batılı olmasını isteyen Sultan II. Mahmut kıyafet reformu yapmıştır. Bu reformla kavuk, şalvar, kaftan ve cepken gibi giysiler terk edilmiş yerine fes, pantolon ve setre getirilmiştir. Bu çalışmada II. Mahmut dönemindeki yeni Osmanlı deniz üniformaları incelenmiş ve bu üniformalar oluşturulurken nerelerden esinlenildiği ortaya koymayı amaçlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Books:
Atabey, F. (2005). Geçmişten Günümüze Bahriye Kıyafetleri (1390-2005). Ankara: Deniz İkmal Grup Komutanlığı
Matbaa Amirliği.
Cezar, M. (1965). Osmanlı Tarihinde Levendler. İstanbul: Çelik Cilt Matbaası.
Chartrand, R. and Back, F. (n.d). Napoleon’s Sea Soldiers. London: Osprey Publishing.
Fenerci Mehmet (1986). Osmanlı Kıyafetleri Albümü. İstanbul: Aksoy Matbaacılık.
Koçu, R. E. (1967). Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü. Ankara: Sümerbank Kültür Yayınları.
Koloğlu, O. (1978). İslamda Başlık. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
Küçükerman, Ö. (1997). Türk Giyim Tasarıımının Tarihi Kaynakları, İstanbul: İş Bankası Yayınları.
Lewis, B. (2005). Ortadoğu. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
Mahmud Şevket Pasha (1983). Osmanlı Askeri Teşkilatı ve Kıyafetleri I (1363-1876). İstanbul: Askeri
Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Yayınları.
Mahmud Şevket Pasha (2014). Osmanlı Teşkîlât ve Kıy’afet-i Askeriyesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları.
Mantran, R. (2001). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II. İstanbul: Adam Yayınları.
Mour, V. J. B. (1980). On Sekizinci Yüzyılın Başında Osmanlı Kıyafetleri. İstanbul: APA Basımevi.
Öztuna, Y. (1989). II. Mahmud. Ankara: Kültür Bakanlığı.
Pala, İ. (1995). Türk Düğmeciliği ve Bahriye Düğmeleri. İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları.
Sakaoğlu, N. (2000). Bu Mülkün Sultanları. İstanbul: Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık.
Shaw, S. (1983). Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye II, İstanbul: E Yayınları.
Şemseddin Sami (2011). Kamus-ı Türkî. İstanbul: Kapı Yayınları.
Tengüz, H. (1995). Osmanlı Bahriyesinin Mazisi. İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları.
Tezel, H. (1973). Anadolu Türklerinin Deniz Tarihi. İstanbul: Deniz Basımevi.
Wilkinson-Latham, R. and Embleton, G. A. (1977). The Royal Navy 1790-1970. London: Osprey Publishing.
Articles:
Arığ, A. S. (2006). Türklerdeki Kıyafetin Kısa Tarihi. Atam Dergisi. c. XXII.
Çoker, F. (1972, Temmuz). Bahriyemizde deniz kıyafetinin geçirdiği aşamalar 1830-1970. Deniz Kuvvetleri
Dergisi Eki, Sayı: 478.
Karabulut, M. (2010, Ağustos). Tanzimat Dönemi’nde Osmanlının yenileşme Sürecine bir Bakış, Türk
Dünyası Araştırmaları Dergisi, 187, 125-138.
Karul, N. (2013, Mart). Piri Reis ve Haritası. Atlas Dergisi, Sayı: 240.
Koca, E. (2009). 18. ve 19. Yüzyıl Osmanlı Erkek Modası, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar
Merkezi, Sayı: 7.
Noyan, B. S. (1977, Ağustos). Eski Denizcilerimizin Kıyafetleri. Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 8.
Sezer, H. (1997). Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılışının Taşradaki Yansıması (1826-1827), Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, c. 19, 30, 215-238.
Şehsuvaroğlu, H. Y (1952, 14 September). II. Mahmut ve Kıyafet İnkılâbı, Akşam Newspaper.
Uzunçarşılı, İ. H. (1954). Asakir-i Mansure’ye Fes Giydirilmesi Hakkında Sadr-ı Azam’ın Takrir-i ve II.Mahmut’un
Hatt-ı Humayun, Belleten , XVIII, 70.
Electronic Sources:
Büyük Türkçe Sözlük. (2016). Retrived May 19, 2016. from
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts
Dünyadaki Tüm Hava ve Kara Kuvvetleri Yaz ve Kış Aynı Renk Üniforma Giyerken Denizciler Neden Yaz ve
Kış Farklı Renk Üniforma Giyerler? (n.d). Retrived May 18, 2016. from
https://www.dzkk.tsk.tr/data/icerik/371/59_dunyadaki_tum_hava_ve_kara_ku...
Keeble, L. (n.d). The First British Naval Uniforms. Retrived November 5, 2015. from
http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Keeble_L..pdf
Lale, M. (2006). II. Mahmud Dönemi Kıyafet alanında Yapılan Yenilikler. Retrived May 10, 2016. from
http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00487.pdf
98
Eren BALEVİ
Rütbe İşaretleri. (n.d). Retrived May 14, 2016. from
https://www.dzkk.tsk.tr/icerik.php?dil=1&icerik_id=23
Subay Üniformaları. (n.d). Retrived May 14, 2016. from
https://www.dzkk.tsk.tr/icerik.php?icerik_id=231&dil=tr
Türk Denizci Kıyafet ve Unvanları. (2014). Retrived May 14, 2016. from
https://www.dzkk.tsk.tr/icerik.php?icerik_id=126&tarmir=1

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com