You are here

SEYAHATNAMELER IŞIĞINDA MİLETOS’TAN KAÇIRILAN ANTİK ESERLER

SMUGGLING OF ANCIENT ARTIFACTS FROM MİLETUS IN THE LIGHT OF TRAVEL BOOKS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The travellers started to search for the art works belonging to the Ancient Age, as a result of the influence of the ideological movements from Reneaissance. As a result of this, many travelers came to many famous ancient cities in Anatolia and Western Anatolia such as Assos, Troia, Pergamon, Ephesos, Tralleis, Smyrna, Hierapolis, Sardes, etc.The region is very rich in terms of the works of Greece and Rome. The reason why, this subject was chosen is that Western Anatolian regionis in the first course in terms of hosting many important Ancient cities and Works world history and the desire to illuminate the reason sandways of transferring the works found out as a result of the archeological excavations made during the recession period of Ottoman Empire to the museums abroad. The first excavations in Miletus were conducted by the French archaeologist Olivier Rayet in 1873. Followed by the German archaeologists Theodor Wiegand between 1899 and 1931. Excavations, however, were interrupted several times by war sand various there vents.Today, excavations are organized by the Ruhr University of Bochum, Germany.One remarkable artifact recovered from the city during the first excavations of the 19 th century, The Market Gate of Miletus, was transported piece by piece to Germany and reassembled. It is currently exhibited at the Pergamon Museum in Berlin. The main collection of artifacts resides in the Miletus Museum, İstanbul Archeology Museum and Louvre Museum.
Abstract (Original Language): 
Seyyahlar, Rönesans’ın getirdiği fikir akımlarından etkilenmeleri sonucunda Antik çağa ait sanat eserlerini aramaya başlamışlardır. Bunun sonucu pek çok seyyah Anadolu’ya ve Batı Anadolu’da bulunan Assos (Behramkale), Troia (İllium, Willusa), Pergamon (Bergama), Ephesos (Efes), Tralleis (Üçgözler), Smyrna (İzmir), Hierapolis (Pamukkale), Sardeis (Sart, Sardis), Priene (Güllübahçe), Miletos (Miletus, Mile), Alexandria Troas (Eski İstanbulluk), Ksanthos (Eşençay) antik kentlerine gelmiştir. Batı Anadolu bölgesi, dünya tarihinde çok önemli antik kentleri içine almaktadır. Bunun yanı sıra kentler Yunan-Roma eserlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bir başka önemli faktörde Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde Batı Anadolu bölgesindeki kazıları yabancı kazı ekipleri gerçekleştirmiştir. Kazılarda çıkan eserlerin büyük bir kısmı yurtdışındaki müzelere taşınmıştır ve halen bu müzelerde sergilenmektedirler. İlk arkeolojik kazılar 1873’de Fransız arkeolog Olivier Rayet tarafından yapılmıştır. Onu, Alman Arkeolog Theodor Wiegand' ın 1899 – 1931 arasında yaptığı kazılar takip etmiştir. Fakat kazılar devamlı yapılmamış; zaman zaman savaşlar ve diğer nedenlerle aksamıştır. Günümüzde, Miletos’ta kazılar Almanya Bochum'daki Ruhr Üniversitesi tarafından organize edilmektedir. Yirminci yüzyıl başlarında, yapılan Alman arkeolojik araştırma ve kazıları sonunda hemen hemen tümüyle Güney Agorası için anıt şekilde olan Miletos Agora Kapısı taş taş parçalara ayrılmış; taşlar Almanya'ya taşınmış ve yapı yeniden birleştirilmiştir. Ortaya çıkan bu antik eser Berlin Pergamon Müzesi'nde sergilenmektedir. Koleksiyondaki bazı eserler, Miletos Müzesi’nde, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir.

REFERENCES

References: 

Resimler İçin İnternet Kaynakları
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_Hamdi_Bey (20.11.2015)
http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/web/14-51-1-1/muze_-_tr/koleksiyonla... (21.11.2015)
http://erkmensenan.blogspot.com.tr/2012/08/miletmiletosmilawanda.html (22.11.2015)
TANJU DEMİR / ECE YÜKSEL
35
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA DERGİSİ e-ISSN: 2564-7687
YEDİTEPE UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY RESEARCH JOURNAL e-ISSN: 2564-7687
http://erkmensenan.blogspot.com.tr/2012/08/miletmiletosmilawanda.html (22.11.2015)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Funerary_lion_Louvre... (30.11.2015)
http://www.tayproject.org/imjpg/haber7/Ictimai/9.jpg ( 01.12.2015)
http://www.ntimages.net/Miletus-harbor-stoa-agora-tns.htm (27.11.2015)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Tripod-monument_from...(8.404.275.425).jpg (28.11.2015)
https://lh3.ggpht.com/cGk2Gs7vDt3Ig8FHYE884XS1Dqna4SJikqszq_vCl8BHMvovgK... (25.11.2015)
http://www.fhw.gr/choros/miletus/en/mnimia_limaniou.php?mp=map6b (30.11.2015)
http://www.fhw.gr/choros/miletus/images/mil_MnimiaLimani1.jpg (02.12.2015)
http://www.louvre.fr/sites/default/files/imagecache/940x768/medias/media...
http://static.panoramio.com/photos/large/63.803.611.jpg (03.12.2015)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Stoa_in_the_Agora_of... (29.11.2015)
http://insanvesanat.com/dosyalar/site_resim/ek_resim/agora%20guney.jpg (26.11.2015)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Orpheus_mosaic_from_...(8.405.911.542).jpg (01.12.2015)
Kitaplar Ve Makaleler
Akın, N (1993 ), “Osman Hamdi Bey, Asâr-ı Atikâ Nizamnamesi ve Dönemin Koruma Anlayışı Üzerine’’, Osman Hamdi Bey ve Dönemi Sempozyumu Bildirisi (17-18 Aralık 1992), s. 233-239.
Akurgal, E (1998) Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik Yayınları, İstanbul.
Brücher, Herda, A & MÜLLENHOFF, M &RABBEL, W & STÜMPEL H, (2014) Der Löwenhafen von Milet –Eine Geoarchäologische Fallstudie, in: S. Ladstätter – F. Pirson – T. Schmidts (Hrsg.), Häfen Und Hafenstädte im Östlichen Mittelmeerraum von Der Antike Bis in Byzantinische Zeit. Neue Entdeckungen Und Aktuelle Forschungsansätze. Istanbul, (30. 05. – 01. 06. 2011), Byzas 19 II (Istanbul 2014) 773 -806
Bilsel, C (2012), Antiquity On Display: Regimes of The Authentic in Berlin’s Pergamon Museum, (Classical Precenses), Oxford University Press, Great Britain.
Boyona, H (2011), “Panionia Birliği’’, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 30 S: 49, s. 13-27.
Chandler, D.D (1817), Travels Asia Minor In Greece Or An Account Of A Tour In Two Volumes – Volume: 1, Printed For Joseph Booker, New Bond Street And Priestley, High Holborn, London. Dyson, S. L (2006), In Pursuit of Ancient Pasts: A History of Classical Archaeology in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Hardcover, Yale University Press, London. Er, Y. (2006 ) Klasik Arkeoloji Sözlüğü, Phoenıx Yayınevi, İstanbul.
Fant, E.C (2008), Lost Treasures of The Bible:Through Archaeological Artifacts In World Museums ,Wm. B. Eerdmans Publishing Company, Michigan.
SEYAHATNAMELER IŞIĞINDA MİLETOS’TAN KAÇIRILAN ANTİK ESERLER
36
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA DERGİSİ e-ISSN: 2564-7687
YEDİTEPE UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY RESEARCH JOURNAL e-ISSN: 2564-7687
Fellows, C (1852 ) , Travels and Researches in Asia Minör, More Particularly in The Provience of Lycia by Sir Charles Fellows, Priented by John Edward Taylor, Little Quenn Lincolns inn Filds , London Greaves, A.M (2003) , Miletos Bir Tarih, (Çev: H.Ç. Öztürk) , Homer Kitabevi, İstanbul.
Herodotos, (1983), Herodot Tarihi, (Çev. M. Ökmen, Azra Erhat ), Remzi Kitabevi, İstanbul.
Karatağ, M. (2011 ) Klasik Arkeoloji Sözlüğü, Genesis Kitap, Ankara.
Kundakçı, G. E (2002) “19. Yüzyıl Anadolu Arkeolojisi ve Eskiçağ Tarihine Genel Yaklaşım”, XIII. Türk Tarih Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler (4-8 Ekim 1999),Cilt:3 Kısım:2,s. 1083-1094.
Kurt, M (2010) ,“Roma Egemenliğinde Kilikya ve Roma İç Savaşlarının Bölgedeki Yansımaları’’ Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt Volume: XXV, Sayı: 2, s.483-501.
Kütükoğlu, M (1994), Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatika), Kubbealtı Akademisi Kültür Sanat Vakfı Yayınları, İstanbul.
Özkan, S (2009),Osmanlı Devleti’nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
Richter, G.M. A (1970) , Kouroi: Archaic Greek Youths –A Study Development of the Kouros Type In The Greek Sculpture , Phaidon Press Ltd, London.
Sartiaux, F (1931), Küçük Asya’da Ölmüş Şehirler Priyen, Mile, Didim, Hierapolis, (Çev. M. Rahmi ) Asârı Atikâ Muhipleri Cemiyeti Neşriyatı, İzmir.
Sezer, H (2003), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Seyahat İzinleri,18–19.Yüzyıl”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt:21, Sayı:33, 105,124.
Shaw, W.M.K (2004) Osmanlı Müzeciliği, Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleştirilmesi, İletişim Yayınları, İstanbul.
Strabon (1993) , Antik Anadolu Coğrafyası, Geographika: XII-XIII-XIV, XIII/II, (Çev. Prof.Dr. Adnan Pekman ), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
Şahin, G (2007), “Avrupalıların Osmanlı Ülkesindeki Eski Eserlerle İlgili İzlenimleri ve Osmanlı Müzeciliği’’,Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt:26,S: 42, s.102-125.
Taşdöner. K (2012) “Romalı Triumvir Marcus Antonius’un Anadolu’da Siyasi Düzenlemeleri’’ , Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 31 S: 51, s.209-236.
Texier, C (2002), Küçük Asya, Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, (Çev. A.Suad ) Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı Yayınları, Ankara.
Tunay, İ. M (1972) , İstanbul Arkeoloji Müzesi III, Arkitekt Dergisi, Sayı: 1972-03 (347) , 127-130.
Tülek, F (1998) ,” Berlin Pergamon Müzesin’deki Milet Orpheus Mozaiği’’, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Sayı: 87, s. 44-46.
Üreten, H (2012), “Menderes Magnesiası ve Artemis Neokros Onuru”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, Volume: 5, Issue: 4, s.271-291,
Yamauchi, E. M (2003) , New Testament Cities in Asia Minör: Light From Archaeology on Cities Of Paul And Seven Churhces of Revelation, Oregon: Wipf & Stock Publising, Eugene.
Yücel, E. (1999), Türkiye’de Müzecilik, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
Yücel, E. (2006) , Müze, Türk İslam Ansiklopedisi , (C. 32, s.240 – 243) İstanbul, Diyanet Vakfı, İslam Araştırmaları Merkezi.
Tezler
TANJU DEMİR / ECE YÜKSEL
37
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA DERGİSİ e-ISSN: 2564-7687
YEDİTEPE UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY RESEARCH JOURNAL e-ISSN: 2564-7687
Kutlu, B (2007) Batı Anadolu’daki Arkeolojik Kazılar, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yüksel, E (2012) 17. Yüzyılın Sonu, 18. Yüzyılın Ortası ve 19. Yüzyılın Başında Yabancı Seyyahların Gözünden Batı Anadolu Antik Kentleri, Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com