You are here

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ RUS-TÜRK İLİŞKİLERİNDE YEŞİL ORDU – ÇERKEZ ETHEM - MUSTAFA SUPHİ VE ARKADAŞLARI ÜÇGENİ

RUSSIAN AND TURKISH RELATIONSHIP IN THE NATIONAL FIGHT AGAINST THE GREEN ORDU - ÇERKEZ ETHEM - MUSTAFA SUPHI AND FRIENDS TRIANGLE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Green Army Society was founded by Mustafa Kemal during the National Struggle with the participation of his close friends. At that time, the success of the National Struggle depended on air from Soviet Russia. Established with the approval of Mustafa Kemal Pasha, in order to obtain the support of Soviet Russia, this association was seen as a serious threat and ensured that the Circassian Ethem, via the Unionists, joined the association as an armed force. Mustafa Suphi, the president of the Communist Party of Turkey in Russia, and his friends’ desires to maintain Bolshevism activities in Turkey caused the government of Ankara to pursue a policy of controlling the left factions. As a result, the Green Army Society, which had been established with the approval of Mustafa Kemal, was, too, closed with his approval. This was a direct result of the Bolshevism activities, the formation of the Bolshevik Tabur, and the notion of a Circassian Ethem threat to Turkey.
Abstract (Original Language): 
Yeşil Ordu Cemiyeti, Milli Mücadele döneminde bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından yakın arkadaşlarının katılımıyla kurulmuştur. Milli Mücadele’nin başarısı, o dönemde Sovyet Rusya’dan gelecek yardımlara bağlıdır. Sovyet Rusya’nın desteğini almak amacıyla, Mustafa Kemal Paşa’nın onayıyla kurulan bu Cemiyet, daha sonra İttihatçılar aracılığıyla Çerkez Ethem’in silahlı bir güç olarak cemiyete katılmasının sağlanmasıyla ciddi bir tehlike olarak görülmüştür. Rusya’da kurulan Türkiye Komünist Teşkilatı’nın başkanı olan Mustafa Suphi ve arkadaşlarının Türkiye’de Bolşevizm faaliyetlerini sürdürmek istemesi, Ankara Hükümeti’nin sol ideolojiyi kontrol altında tutma yönünde bir politika izlemesine neden olur. Mustafa Kemal’in onayıyla kurulan Yeşil Ordu Cemiyeti, Çerkez Ethem’in de bu Cemiyet’e katılmasıyla Bolşevizm faaliyetlerinde bulunması, üstelik bir de Bolşevik Taburu oluşturması ülke için çok büyük bir tehdit unsuru olarak görüldüğü için Mustafa Kemal’in onayıyla kapatılır.

REFERENCES

References: 

Aslan,Yavuz, Türkiye Komünist Fırkası’nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi, Türk Tarih Kurumu, Ankara,1997.
Atatürk, Nutuk, Cilt II, s.41-43.
Avcıoğlu, Doğan ;Milli Kurtuluş Tarihi,İstanbul matbaası,,İstanbul,1974,s.434.
Berkes, Niyazi; Türkiye’de Çağdaşlaşma,Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,2016.
Borak, Sadi ;Yeşil Ordu ve Çerkez Ethem Olayı, Kırmızı Beyaz Yayınları,İstanbul,2004.
Cebesoy, Ali Fuat; Milli Mücadele Hatıraları, Temel Yayınları,İstanbul,2000, s.494.
Ergil, Doğu ; Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi,Turhan Kitabevi,Ankara,1981.
Güneş, İhsan, Birinci TBMM’nin Düşünce Yapısı (1920-1923), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,İstanbul, 2008.
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ RUS-TÜRK İLİŞKİLERİNDE YEŞİL ORDU – ÇERKEZ ETHEM -
MUSTAFA SUPHİ VE ARKADAŞLARI ÜÇGENİ
54
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA DERGİSİ e-ISSN: 2564-7687
YEDİTEPE UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY RESEARCH JOURNAL e-ISSN: 2564-7687
İleri, Rasih Nuri; Atatürk ve Komünizm, Scala Yayıncılık, İstanbul , 2013.
Kandemir, Feridun; Atatürkün Kurduğu Türkiye Komünist Partisi ve Sonrası ,Sinan Matbaası,İstanbu,1966.
Karabekir, Kazım ; İstiklal Harbimizde Enver Paşa ve İttihat Terakki Erkanı, İstanbul,1967.
Kuran, Ahmet Bedevi; -Osmanlı İmparatorluğunda İnkilap Hareketleri, ve Milli Mücadele,İstanbul,1959,s.622.
Marks, Karl, Engels, Friedrich; Manifesto, Çev: Tektaş Ağaoğlu, Öncü Kitapevi,İstanbul,1970,s.87.
Mukaddes Arslan, “Yakın Dönem Tarihimizde Yeşil Ordu Cemiyetine Toplu Bir Bakış”, s.905-906.
Okyar, Osman ; Milli Mücadele Dönemi Türk-Sovyet İlişkilerinde Mustafa Kemal(1920-1921), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara,1998.
Tunçay, Mete ; Türkiye de Sol Akımlar,1908-1925, Ankara,3. Baskı, 1978. Tunçay, Mete ; Paul Dumont'un Yazısı Dolayısıyla Mustafa Suphi Üstüne Notlar, Birikim Dergisi, s.50-60.
Yılmaz, Mustafa ; Milli Mücadelede Yeşil Ordu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara,1987.
Yüceer, Saime; Milli Mücadele Yıllarında Ankara-Moskova İlişkileri, Sentez Yayınları,2.baskı, İstanbul,2016.
Ekim Devrimi Sonrası Türkiye Tarihi, SSCB Bilimler Akademisi, Çev: A. Hasanoğlu,İstanbul,1979.
http://baltvilks.livejournal.com/173999.html,(16.11.2016).
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wik...(29.03.2017).
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87erkez_Ethem(29.03.2017).
https://www.google.com.tr/search?q=abhazya+harita&rlz=1T4NDKB_enTR587TR6...).
https://www.google.com.tr/search?q=Anton+%C4%B0vanovi%C3%A7+Denikin&rlz=... (29.03.2017).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com