You are here

DENİZLİ KOBİ'LERİNİN STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

SOME EVALUATIONS OF STRATEGIC MANAGEMENT PRACTICES ON DENIZLI SMEs

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, the importance and benefits of strategic management in terms of SMEs are highlighted and SMEs, working in Denizli, perspectives to strategic management and their implementation levels were investigated. Research results showed that the level of strategic management and business activities is not enough and strategic management practices were not included.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada KOBİ'ler açısından stratejik yönetimin önemi ve yararları vurgulanmış ve Denizli'de faaliyette bulunan KOBİ'lerin stratejik yönetime bakış açıları ve uygulama düzeyleri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, stratejik yönetim hakkında bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı ve işletme faaliyetlerinde stratejik yönetim uygulamalarına yer vermedikleri görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Alpkan L. (2000). Stratejik Yönetimin Kapsamlılığı, Stratejik Tercihler ve Yönetici Özellikleri Arasındaki İlişkiler (Basılmamış Doktora Tezi), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze, s. 2-22.

Barca M. (2006). Yöneticiniz Ne Düzeyde Stratejist?, 14.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Erzurum, s. 456.
• Barca, M. vd. (2002) Stratejik
Netlik Başarıya, Stratejik Belirsizlik B aşarıs ızlığa Ne de n Olur: İspatlayabilir misin?, 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniv. İ.İ.B.F.,
Antalya, s. 747.
• Barnes, D. (2002). The
Manufacturing Strategy Formation Process in SMEs, Journal of SME Development Volume 9 NO:2 2002 130-149, USA. s.130-149. (Barnes sözkonusu bilgiyi Davig ve Brown (1992), Hanlon ve Scott'un (1995) eserlerinden aktarmaktadır.)

Cummings, Stephan, (1995). "The First Strategists", Ed. Bob De Wıt
vd., Strategy: Process, Content,
Context
, New York: West Publishing Company.

Demirbaş, C.V. (1999) Aile Şirketlerinde Stratejik Yönetim: Türk Tekstil Sektöründe Bir Vaka Analizi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s. 51¬60.
• Dinçer Ö., Tatoğlu E. (2002).
Türkiye'de Faaliyet Gösteren İşletmelerde Strateji Geliştirme Süreç ve Uygulamaları , Akde niz Üniversitesi İ.İ.B.F. 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, s. 387-402.
• Hax, Arnaldo, (1995). "Defining The Concept of Strategy", Ed. Bob De Wıt vd., Strategy: Process, Content, Context, New York: West Publishing Company.
• Lobontiu G. (2002). Strategies and Strategic Management in Small Business, MPP Working Paper, No. 15, Copenhagen Business School, Denmark, pp. 25.
• McLarty, R.(2005). The Essentials of Value Chain Implementation in Small and Medium Sized Enterprises, Strategic Change 14,, s. 45.

Mütercimler E. (2007). Geleceği Yönetmek, Alfa Yayınevi, İstanbul, s.
48.

Papatya G. (2001). Stratejik Planlama Tuzakları: Denizli ili Merkez Tekstil Alt S ektörü İşletmelerinde Araştırılması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, İstanbul. s. 626.
• Perks, K. J. (2006). Influences on Strategic Management Styles Among Fast Growth Medium Sized Firms in France and Germany, Stra-tegic Change, (www.inters-cience.wiley.com),15: pp. 153.
• Şafaklı O., Özdeşer H. (2002).
Stratejik Yönetim Kavramının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Uygulanması, 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri
Kitabı, Akdeniz Üniv. İ.İ.B.F.,
Antalya, s. 413.
Vaitkevicius, S.(2006), Modelling of
Strategic Analysis in Strategic M anag e me nt, E ng i ne e ri ng Economics. No: 4 (49) Economics of Engineering Decisions, Kauno Technologijos Universitetas, Kaunas.
s. 18.
Wheelen Thomas, David Hunger, (1995). "ADescriptive Model of Strategic Management", Ed. Bob De Wıt vd., Strategy: Process, Content, Context, New York: West Publishing Company.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com