You are here

Denizli Dershanecilik Sektöründe Michael Porter’ın Rekabet Güçleri Araştırması

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Denizli dershane sektörünün mevcut durumunun stratejik yönetim perspektifinden analiz edilmesi ve sektörün gelişimi için stratejik öneriler getirilmesidir. Bu amaçla öncelikle stratejik yönetim yaklaşımı incelenmiş; daha sonra rekabet ve rekabet güçleri incelenmiştir. Bu nedenle için rekabet gücü analiz yöntemlerinden biri olan Michael Porter’in beş güç analizi ile sektör hakkında değerlendirme yapılmıştır. Sonuç ve değerlendirme kısmında ise önceki bölümde yapılan değerlendirme ve analizlerin ışığında sektör için stratejik öneriler getirilmiştir.

REFERENCES

References: 

AKTAN, Coşkun, “ Rekabet Gücü Ve Rekabet
Stratejileri”, İstanbul, TİSK YAYINNo.
254, 2004.
BARCA, Mehmet, ”Stratejik Netlik Başarıya,
Stratejik Belirsizlik Başarısızlığa Neden
Olur: İspatlayabilir Misin?”10. Ulusal Yönetim
Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı,
23–25 Mayıs, 2002, Antalya, S.747
BARNEY, Jay, B.; (2001), Gaining and Sustaining
Competitive Advantage, Prentice
Hall, New Jersey, 600s.
ÇİFTÇİ, Hasan; “Rekabetin İnanılmaz Gücü”,
Activeline, Aralık 2001.
www.makalem.com
Yayınlar. Rekabet Dizisi 2, 2004 B, Ankara, 11-
16)
Dess Gregory G.ve Alex Miller, Strategic Management,
Mc Graw Fill, International
Edition, 1993, 57.
DOĞAN, İ. Özlem, MARANGOZ, Mehmet
veMert TOPOYAN; “işletmelerin İç Ve Dış
Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler
ve Bir Uygulama”, Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
cilt5, Sayı2, 2003:114-138
GRANT, Robert M.; (2002), Contemporary
Strategy Analysis Concepts, Techniques,
Applications, Fourth Edition, Blackwell
Publishing, 551s.
GÜRLEY K, Hande Yıldız; (2004), Türk
imalat Endüstrilerinde Yapı- Davranış -
Performans Paradigması altında Kârlılığın
Belirleyenleri: Bir Panel Veri Analizi, Hace
Bepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
GÖL, Mehmet; “Stratejik YönetimEksenli Rekabet
Gücü Analizi”, Kütahya, Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
1996
HANDY, Charles “Belirsizlikte Anlam Bulmak”,
içinde Geleceği Yeniden Düşünmek,
Edt. Rowan Gibson, Sabah Kitaplar.
1997 İstanbul. S.15
LAWRANCE, J., William, G., “Business PolicyAnd
StrategicManagement”, Fifth Ed.
Mcgraw Hill İnternational
Edition1988.S.29
OUGHTON, Christine; “competitiveness policy
in 1990’s”, The Economic Journal,
vol:107, No:444, 1997:1486-1503
PORTER, Michael, “YarınınAvantajlarını Yaratmak”,
içinde Geleceği Yeniden Düşünmek,
Edt. Rowan Gibson, Sabah Kitaplar.
1997 İstanbul. S.45.
PORTER, Michael E.; (2000), Competitive
Advantage Creating and Sustaining Superior
Performance With a New Introduction,
Free Press, New York., 557s.
ÜLGEN, Hayri ve Kadri M RZE, (2004), İşletmelerde
Stratejik Yönetim, Birinci
Basım, Literatür Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com