You are here

İşletme Bölümü İstatistik Dersini Alan Öğrencilerin Başarı Performansının Değerlendirilmesi

The Evaluation Performance of Statistics Course of Business Departments Students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main factors affecting the success of students divided into three categories generally; teaching staff, students and environmental-oriented. Achievements of students on the basis of these factors, measurement, evaluation and analysis of the results of incorrect applications have to be detected on the one hand, on the other hand will provide infrastructure for continual improvement of the performance of success. Following the success of the student's performance in detail, evaluate and analyze results, and produce new policies that can make it all the time is very low considering the number of universities, it will be better understood the importance of such studies. In this study, Pamukkale University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Business Statistics I Fall Semester 2012-2013 Academic Year course in English and Turkish students' achievement exam performance were compared. Teaching language in addition to the effect on the performance of the student's success, gender, education, and an average of variables such as type of course to determine the effect on the performance of success.
Abstract (Original Language): 
Öğrencilerin başarılarını etkileyen temel faktörler genel olarak; öğretim elemanı, öğrenci ve çevresel odaklı olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu faktörler temelinde öğrenci başarılarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların analiz edilmesi bir yandan varsa yanlış uygulamaların tespit edilmesini, diğer yandan başarı performansının sürekli iyileştirilmesinin altyapısını sağlayacaktır. Öğrencinin başarı performansını detaylı olarak takip eden, değerlendiren ve analiz sonuçlarına göre yeni politikalar üreten ve bunu sürekli hale getirebilen üniversitelerin sayısının çok az olduğu dikkate alınırsa, bu tür çalışmaların önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu çalışmada; Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde İstatistik I dersini İngilizce ve Türkçe alan öğrencilerin sınav başarı performansı karşılaştırılmıştır. Öğretim dilinin öğrencinin başarı performansı üzerindeki etkisinin yanında; cinsiyet, öğrenim türü ve akademik ortalama gibi değişkenlerin ders başarı performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

REFERENCES

References: 

Cashin, S. E., Elmore, P. B. (2005), “The Survey of Attitudes Toward Statistics Scale: A Construct Validity Study”, Educational and Psychological Measurement, Vol. 65, No. 3, June, pp.509-524.
Choudhury, A., Radhakrishnan, R. (2009), “Testing the Differential Effect of a Mathematical Background on Statistics Course Performance: An Application of the Chow-Test”, Journal of Economics and Economic Education Research, Volume 10, Number 3, pp.15-26.
Cutshall, R. C., Bland, E. M., Mollick, J. S. (2012), “Use of an e-Textbook and Web-Based Homework for an Undergraduate Business Course: Students’ Perceptions”, Journal of the Academy of Business Education, Fall 2012.
Gök, T. (2008), “Eğitim; yabancı dille mi, ana dille mi”, Milli Eğitim, Sayı 178, Bahar, ss. 214-231.
Haskin, H. N., Krehbiel, T. C. (2011), “Business statistics at the top 50 US business programmes”, Teaching Statistics Trust, 34, 3, pp. 92–98.
Palocsay, S. W., Stevens, S. P. (2008), “A study of the effectiveness ofweb-based homework in teaching undergraduate business statistics”, Decision Sciences Journal of Innovative Education, Vol. 6, No. 2, July, pp.213-232.
Parisea, S.E., Kezim, B., College, M. (2011), “The effect of using case studies in business statistics”, Journal of Education for Business, September/October.pp.27-31.
Sert, N. (2003), “Yabancı dille eğitim”, Dil Dergisi, ss.5-9
Yousef, D. A. (2009), “Success in an introductory operations research course”, International Journal of Educational Management, Vol. 23, No. 5, pp. 421-430.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com