You are here

KOBİ’lerin Kurumsallaşmasında KOSGEB Desteklerinin Rolü

The Role of KOSGEB Support of the SMES Institutionalization

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, basic information relating to SMEs, the concept of institutionalization and the results of field research about effects of support of KOSGEB (Republic of Turkey- Small and Medium Enterprises Development Organization) on SMEs institutionalization. Within this research, 200 SMEs, which has been operating in Istanbul Ikitelli Industrial Zone. The point in question, 100 entities that uses support and 100 entities that not uses support. The data were collected from face to face questionnaires with the owners and/or managers of enterprises. Evaluated the number of survey in this study is 45 entities that uses support and 57 entities that not uses support to total of 102 entities. According to the result of this research, supported firms are more institutionalize than not supported firms. Especially that dimensions; formal structure, cultural power, corporate social responsibility, compliance with corporate environment and norms.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada KOBİ’ler ile ilgili temel bilgiler, kurumsallaşma kavramı, KOBİ’lerin kuramsallaşmasında genelde devlet desteklerinin özelde ise Küçük ve Orta Boy Sanayi Geliştirme Başkanlığı (KOSGEB)’nın desteklerinin KOBİ’lerin kurumsallaşmasındaki etkilerine yönelik saha araştırmasının sonuçları yer almaktadır. Araştırma kapsamında İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan KOBİ niteliğindeki 200 işletme bulunmaktadır. Söz konusu işletmelerin 100’ü destek kullanan 100’ü ise hiç destek kullanmayan işletmelerdir. Araştırmanın verileri, söz konusu işletmelerin yöneticileri ve/veya sahip yöneticilerine yönelik olarak hazırlanan anket formu aracılığıyla yüz yüze yapılarak toplanmıştır. Araştırmada değerlendirmeye alınan anket sayısı destek alan işletme 45 ve hiç destek kullanmayan işletme 57 olmak üzere toplam olarak 102’dir. Araştırma kapsamındaki KOSGEB’den destek alan işletmeler destek almayan işletmelerden daha kurumsal olduğu; yine biçimsel yapı, kültürel güç, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal çevre ve normlara uyum boyutları açısından KOSGEB desteği alan işletmeler, destek almayan işletmelerden daha kurumsal olduğu ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

Altunışık, R. ve diğ., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi, Geliştirilmiş 3. Baskı, Sakarya, 2004
Apaydın F., “Örgütlerde Kurumsallaşma Ve Adaptif Yeteneklerin Pazarlama Eylemlerine Ve Örgütsel Performansa Etkileri”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2007
Arıcıoğlu A. ve Tutan A., “Etik Etkisini Geliştirme Modeli ve Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:30, Ocak- Haziran 2008
Barnes, L. B. ve Hershon S. A. “Transferring Power in the Family Business” Family Business Review, 1989 (June), Vol:2 (2), p.187-202
Büyüköztürk, Ş., Veri Analizi El Kitabı, 4. Baskı, Pegema Yayıncılık, Ankara, 2004
SAYI: 9/Temmuz-Aralık 2012 179
Curran, J., “What is Small Business Policy in the UK for? Evaluation and Assesing Small Business Policies”, International Small Business Journal, Vol: 18-3, 2000
Çakır, Ahmet, Küçük ve Orta Boy İşletmeler’in Kullanımına Sunulan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı Destek ve Teşvik Türleri ile Kurumsallaşma Düzeyleri Arasındaki İlişki, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2011
Deakins, D. ve Freel, M. “Enterpreneurial Learning and the Growth Process in SMEs”, The Learning Organization, Vol: 5, No:3, 1998
Eryılmaz, B. ve Biricikoğlu, H., “Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Etik”, İş Ahlakı Dergisi, 2011, Cilt:1, Sayı:7
Grewal R. ve Dharwadkar R., “The of the Institutional Environment in Marketing Channels” Journal of Marketing, 2002, Vol:66, No:3
Gürolü, Y., “Kurumsallaşma Yaklaşımı ve Türkiye’de Kurumsal Bir Nitelik Kazanmış Olan ISO 9000 Uygulamasının Örgütler Arasında Benimsenerek Yaygınlaşmasını Kurum Teorisi ile İzah Eden Bir Araştırma” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1998
Holm, P., “The Dynamics of Institutionalization: Transformation Processes in Norwegian Fisheries” Administrative Science Quarterly, Vol 40, 1995
Kalaycı, Ş. ve diğ, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım Ltd.Şti. 2.Baskı, Ankara, 2006
Koçel, T., İşletme Yöneticiliği, 10.bası, Arıkan Yayınları, İstanbul, 2005
KOSGEB, Kobi’ler İçin Yeni Dönem Kosgeb’den Yeni Destekler, http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Default.aspx, (Erişim: 1 Kasım 2010)
Langan F. J. ve Philomena T., “Images of a Culture in Tarnsition: Personal Constructs of Organizational Stabilitiy and Change” Journal of Occupational and Organizational Physchology, 1997, Vol:70(3)
Laudher D. ve diğ., “The System of Support for SMEs in the UK and Germany” European Business Review, Vol:94, No:1, 1994
March, J. G., “Countinuty and Cahange in Theories of Organizational Action” Administrative Science Quarterly, Vol: 41, June 1996, p.278-287.
Meyer, J. W. ve Rowan B., “Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony”, American Journal of Sociology, Vol:83, 1977
Morgan, R. M. ve Hunt S. D., “The Commitment Trus Theory of Relationship Marketing” Journal of Marketing, Vol; 58, July 1994
Müftüoğlu, T., Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler KOBİ’ler, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar: 10, Turhan Kitapevi, Ankara, 1998
North D. C., Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans, Sabancı Üniversitesi Yayınları, Çev. Gül Çağalı Güven, Sena Ofset Basım, İstanbul, 2010
O’Regan, N., ve Ghobadian, A., “Testing the Homogeneity of SMEs The Impact of Size on Managerial and Organisational Processes”, European Business Review,Vol.16 No 1, 2004, pp. 64-79
Özdemir T., “Güvenilirlik Analizi”, http://www.akademikdestek.net/kutuphane/analiz/analiz_dosyalar/guvenirli... (Erişim: 6 Haziran 2011)
SAYI: 180 9/Temmuz-Aralık 2012
Özen Ş., Yeni Örgütsel Kuram: Örgütleri Çözümlemede Yeni Ufuklar ve Yeni Sorunlar, Örgüt Kuramı, İmge Kitapevi Ankara, 2007
Resmi Gazete, "KOBİ'lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik", Karar Sayısı: 2005/9617, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/11/20051118, (Erişim: 14 Eylül 2011)
Reynolds, P. D., “Informal and Early Formal Financial Support in the Business Creation Process: Exploration with PSED II Data Set”, Journal of Small Business Management Vol: 49, January 2011
Rogerson, C., M., “The Impact of the South African Government’s SMME Programmes: A Ten Year Review (1994-2003)” Development Southern Africa, Vol:21, No:5, December 2004
Şencan H., Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005
Staggenborg, S., “ The Conseguences of Professionalization and Formalization in the Pro-choice Movement”, American Sociological Review, 1988, Vol:53 No:4, p.585-606
Tavşancı S., “Firmalarda Kurumsallaşma Düzeyinin Rekabet Gücüne Etkisi Üzerine Bir Araştırma” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2009
TUİK, "Kısım ve Büyüklük Gruplarına Göre İstihdam", 2008, www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1021, (Erişim: 10 Eylül 2011)
Wilson. M., “Coorporate Sustainability: What is It and Where Does It Come From” Ivey Business Journal, 2003, March/April Vol: 67

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com