You are here

MUASIRLAŞMA MI MODERNLEŞME Mİ? - Modernizme Ram Olan Modernleşme –

INNOVATION or MODERNISATION? - Modernisation complying with Modernism –

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
It is possible to see in history how the most fragile point of a nation could affect its future. The delicate side which cannot be hold at its strongest moment causes very serious losses as it gets weaker. It is inevitable that it starts to copy developed countries. So, it makes an unidentified future. Moreover, it will always need one that is stronger than itself so as to survive. As a Turkish nation, it is apparent how we have been copying the Western civilisation for a hundred and fifty years, particulary since the last century, which we have not taken seriously. In this article, we will analyse back and forths of Turkish nation between modernisation and innovation.
Abstract (Original Language): 
Bir milletin en zayıf halkası, geleceğini nasıl etkilediğini tarihte görmek; mümkündür. En güçlü anında hissedilmeyen güçsüz yanı; zayıfladığında çok ciddi kayıplara sebep olmaktadır. Gelişmiş uygarlıkları taklite başlaması kaçınılmazdır. Böyle olunca da kimliksizleşmiş gelecek inşa etmektedir. Ayakta kalmak için daima kendinden güçlüye ihtiyaç duyacaktır. Türk milleti olarak asırlar evvelinden ciddiye almadığımız Batı Uygarlığı’na son yüz elli yıldır; özellikle de son asır nasıl taklit ettiğimiz ortadadır. Bu makalede Türk milletinin Modernleşme ile Muasırlaşma arasındaki gel-gitlerini tahlil edeceğiz.

REFERENCES

References: 

Barutçugil, Hikmet, Tarih-Düşünce Dergisi,İstanbul,Eylül-2003
Baudrillard , Jean, “Batı’nın Kusursuz İki Yüzlülüğü”, Terc.,Cemal Aydın, Yeni Şafak Gazetesi, 03.05.1999
Berman, Marshall, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Nakleden, M.Naci Bostancı, Türkiye Günlüğü Dergisi,Sayı:75, 2003
Dağı, İhsan, “Avrupa Birliği’ne Doğru: Devletin ’Batı’sı, Devletin ’Bekas’sı”,Türkiye Günlüğü Dergisi,Kış-2001
Davutoğlu,Ahmet , “Batı Medeniyeti ve Hıristiyanlık”,Divan Dergisi,2002/2
Dıranas, A.Muhip,Toplu Yazılar, YKY,İstanbul,2003
Duralı, Teoman, Gerçek Hayat Dergisi, İstanbul,5-11 Aralık 2003
Göle ,Nilüfer, Dünden Bugüne Tercüman gazetesi, 09.08.2003
Gürsoy,Kenan, Le Monde Dıplomatıque,İstanbul,15 Temmuz-15 Eylül,2003
Haldun, İbn-i,Mukaddime Terc.,Halil Kendir; Yeni Şafak Yayınları, İstanbul , 2004
_____, Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesi, 10.12.2003
Köktürk,Milay,Yarın Dergisi,Temmuz-Ağustos 2004
Landes,David, Terc.:Tuncay Önder,Tükiye Günlüğü Dergisi/ 71-2002
Meriç,Cemil, Bu Ülke,İletişim Yayınları İstanbul, 2002
____,Osmanlı Tarihi,C.,3,Çamlıca Basım Yayın,İstanbul,2008
Poole, R., Ahlak ve Modernlik,Nakleden, Ayşe Böhürler, İzlenim Dergisi-0cak-1994
Topçu,Nurettin,Yarınki Türkiye,Dergâh Yayınları,İstanbul,2011
Uzunçarşılı, İ.Hakkı,Büyük Osmanlı Tarihi,3.Cilt ,Atatürk-Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları,XIII.Dizi-Sa.16.cld
Woodley, Tony, The Guerdian,Terc., İ.Tayfub Salcı Gerçek Hayat Dergisi,2004

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com