You are here

Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Turistik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Alternatif Öneriler

Alternative Proposals for Tourist Product Development of Intangible Cultural Heritage Elements

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
UNESCO signed "Convention on the Protection of Intangible Cultural Heritage" in General Conference in 2003. Turkey became a member by signing specifically the article 5448 named as "Law on Ratification of the Convention on the Protection of Intangible Cultural Heritage" in 2006. The main purpose of this study is to focus upon intangible cultural heritage elements as tourist product and to give alternative product development examples. For this purpose, the first part of the study focuses on the concepts of culture and intangible cultural heritage. In the second part, the process of Turkey becoming a member in intangible cultural heritage and intangible cultural Heritage (ICH) of Turkey were evaluated. In the third part, the concept of tourism was defined and information about the current state of tourism in Turkey and the World was provided. This chapter also discussed the relationship between culture and tourism. In the conclusion part of the study, the exemplary solutions were presented for the elements of intangible cultural heritage as tourism products.
Abstract (Original Language): 
UNESCO, 2003 yılında gerçekleştirmiş olduğu genel konferansında “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini” imzalamıştır. Türkiye ise bu sözleşmeye 2006 yılında 5448 sayılı “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile dâhil olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı somut olmayan kültürel miras unsurlarının turistik ürün olarak mevcut kullanımı üzerinde durmak ve alternatif ürün geliştirme örnekleri verebilmektir. Bu amaçla birinci bölümde kültür ve somut olmayan kültürel miras kavramları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise Türkiye’nin somut olmayan kültürel miras sözleşmesine dâhil olma süreci ve Türkiye’nin SOKÜM envanteri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde, turizm kavramı tanımlanmış ve dünyada ve Türkiye’de turizmin mevcut durumu hakkında bilgi verilmiştir. Bu bölümde ayrıca kültür ve turizm ilişkisine değinilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise somut olmayan kültürel miras unsurlarının turistik ürün olarak değerlendirilmesine ilişkin örnek çözüm önerileri sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

BRIGGS, A. (2007) Kültür, Çev. Sevim Kebeli, Milli Folklor, s. 74, ss. 99.
EKİCİ, M. (2004). Bir Sempozyumun Ardından: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi, Milli Folklor Dergisi, yıl 16, sayı 61.
ERGİN, M. (1986) Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
SAYI: 98 9/Temmuz-Aralık 2012
GÜLCAN, B. (2010). Türkiye’de Kültür Turizminin Ürün Yapısı ve Somut Kültür Varlıklarına Dayalı Ürün Farklılaştırma İhtiyacı, İşletme Araştırmaları Dergisi, c.2, s.1,ss. 99-120.
KAFESOĞLU, İ. (1992) Türk Millî Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
KOLAÇ, E. (2009). Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Bilinç Ve Duyarlılık Oluşturmada Türkçe Eğitiminin Önemi, Milli Folklor, y.21, s.82, ss. 19-31.
ÖZTÜRK, Y., YAZİCİOĞLU, İ., (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, s:183-195.
SEZGİN, O.M. (2001) Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı, Detay Yayıncılık, Ankara.
TURAN, Ş. (1994) Türk Kültür Tarihi; Türk Kültüründen Türkiye Kültürüne ve Evrenselliğe, 2.b. Ankara, Bilgi Yayınevi.
UYGUR, S. M. ve BAYKAN, E. (2007) Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar üzerindeki Etkileri, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 2, ss. 30–49.
___/____http://www.tdk.gov.tr. (erişim tarihi: 01.02.2013)
___/____http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,13223/unesco-somut-olmayan-kulturel... (erişim tarihi: 01.02.2013)
___/____http://www2.unwto.org/ (erişim tarihi: 01.02.2013)
___/____http://sgb.kulturturizm.gov.tr/TR,15227/istatistikler.html (erişim tarihi: 01.02.2013)
___/____TUİSAD (2012) Sürdürülebilir Turizm Raporu, Sis Matbaacılık, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com