You are here

Türkiye’nin İttifak Politikası Ve Katıldığı Uluslararası Güvenlik İttifakları (1928-1938)

Turkey's Policy Alliance and Participated in International Security Alliances (1928-1938)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The new Turkish State showed, with its positive relations, peaceful neighborhood that it founded during the process in which it was re-modeling its foreign policy, and the Sadâbat Pact and peace of Montreux which was founded with peaceful, friendly intentions, that the global and regional peace and common security must be established and protected with the participation of all states. The common peace, common security and regional unity policies of the new Turkish State had awakened echo around the world and enhanced the reputation of the state abroad in a very short time.
Abstract (Original Language): 
Yeni Türkiye, dünyayı sıkıntıya sokmaması için bütün devletlerin sorumlu olduğu dünya barışı ve bölgesel ortak barışın ve ortak güvenliğin, bütün devletlerin elbirliğiyle kurulması ve korunması gerektiğini; dış politikası, kurduğu iyi ilişkiler, iyi komşuluk, barış, dostluk ve birlik yaklaşımları yanı sıra oluşturulan Balkan Paktı, Montrö barışı ve Sadâbat Paktı örnekleriyle dünyaya gösterdi. Yeni Türkiye’nin izlediği ortak barış, ortak güvenlik ve bölge birliği politikası, Dünya’da yankı uyandırdı ve kısa zamanda Türkiye’nin dışarıda ve bölgesinde saygınlığını önemli derecede arttırdı.

REFERENCES

References: 

Aras, Tevfik Rüştü, Atatürk’ün Dış Politikası, Kaynak yayınları, İstanbul, 2003.
Armaoğlu, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), İş Bankası Yayınları, Ankara, 1991.
Aykan, Mahmut Bali, "Türkiye'nin Basra Körfezi Güvenliği Politikası", ODTÜ Gelişme Dergisi, C.XXI, No:1(1994), s.23-59.
Barlas, Dilek, “Türkiye’nin 1930’lardaki Balkan Politikası”, Çağdaş Türk Diplomasisi 200 Yıllık Süreç, Ed.: İsmail Soysal, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999, ss. 361-373.
Bayülken, Haluk, “Atatürk İlkelerinin Türk Dış Politikasına Etkisi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S.36, C. 12, Kasım 1996: http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik& IcerikNo=714, 05,06, 2011.
Bıyıklı, Mustafa, “Uluslararası Politikalar ve Afriavrasya Stratejiler Çemberinde Türkiye’nin Önemi ve Hayat Sahası”, Türk Dış Politikası Cumhuriyet Dönemi, Editör: Mustafa Bıyıklı, C. 1, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2008, s.11-34.
Bıyıklı, Mustafa, Batı İşgalleri Karşısında Türkiye’nin Ortadoğu Politikaları-Atatürk Dönemi-, Genişletilmiş 2. Baskı, Gökkubbe Yayınları, İstanbul 2007.
Bilge, Suat, "Jeopolitik", Kara Kuvvetleri Dergisi, C. II, No:5( Haziran 1959), s.1-30
Bodur, Harun, Kronolojik 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi(1900-1999), Çağlar Yayınları, Ankara, 2005.
Çelik, Edip, 100 Soruda Türkiye’nin Dış Politikası, İstanbul, 1969.
Dakuki, İbrahim, "Türk Okul Kitaplarında ve Medyasında Arap İmajını Değiştirmek İçin Eğitim ve Tanıtım Bazında Yeni Bir Hareket Planı", Türk Arap İlişkilerinin Geleceği, Milletlerarası Platformda Çözüm Önerileri 15- 18 Kasım 1993 Beyrut-Lübnan, İstanbul, Timaş Yayınları, 1994, s.511-513.
SAYI: 166 9/Temmuz-Aralık 2012
Davutoğlu, Ahmet, "Türk Dış Politikasında Stratejik Teori Yetersizliği ve Sonuçları", Yeni Türkiye, C. I, No:3( Mart-Nisan 1995), s. 497-501.
Demiray, Muhittin, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Güvenlik Politikaları ve Güvenlik Stratejilerinin Gelişimi”, Türk Dış Politikası Cumhuriyet Dönemi, Editör: Mustafa Bıyıklı, C. I, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2008.
Duhamel, Georges, Yeni Türkiye Bir Garp Devleti, Terc.: Can Yücel, Ankara, TTK., 1956.
Düstur, 3. Tertip, C. 15.
Erkun, Vecdet, Budapeşte’den Ankara’ya: Anılar, Türk-Macar Dostluk Derneği Yayınları, Ankara, 1999.
Gönlübol, Mehmet- Sar, Cem, Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası: 1919-1938, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1990.
Gönlübol, Mehmet v.d., Olaylarla Türk Dış Politikası 1919-1965, Ankara, 1969.
Gresh, Alain – Vidal, Dominique, Ortadoğu: Mezopotamya’dan Körfez Savaşı’na,Terc.: Hamdi Türe, İstanbul, Alan Yay. 1991.
İlgazi, Abdullah (Ed.) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 1. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2011.
Karaosmanoğlu, Ali, "Basra, Körfez Güvenliği ve Doğu Anadolu'daki Havaalanları Tartışması: Yanılgılar ve Kuruntular", Dış Politika, C. X, No:2,Mayıs 1983, s. 3-9.
Kocaoğlu, Mehmet "Üç Kıtanın Kesişim Noktasında Bir İstikrar Unsuru: Türkiye", Yeni Forum, C. XVII, No:321, Şubat 1996, s. 25-36.
Kurtcephe, İsrafil – Beden, Aydın, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Musul-Kerkük Politikası”, Türk Dış Politikası Cumhuriyet Dönemi, Editör: Mustafa Bıyıklı, C.II, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2008, s.419-511.
Kürkçüoğlu, Ömer Türk-İngiliz İlişkiler(1919-1926), A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1978.
Lozan Barış Konferansı Tutanaklar-Belgeler, Terc. Seha L.Meray, Takım: II, C.II, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Ankara, İstanbul, 2001.
Soysal, İsmail, "1937 Sadâbât Paktı", X. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, C.IV. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1994, s.3129-3158.
TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. III, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1985.
Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı'ndan Bugüne Olgular Belgeler Yorumlar 1919-1980, Ed.: Baskın Oran, C. I, 7. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, 2003.
Uçarol, Rifat, Siyasî Tarih (1789-1994), 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995.
Yazıcı, Reşat, Türkiye, İslâm Ülkeleri, Antlaşmalar ve Mevzuat, C. I-II, Ankara 1982.
Shaw, Stanford J., “Musevi Soykırımına Karşı Türkiye", (çevirimiçi) http://www.ideapolitika.com/arsiv/4/4_dosya_shaw1.htm,19 .05.2012.
“Locarno Antlaşması”, (Çevirimiçi), http://tr.wikipedia.org/wiki/Locarno_Antlaşması,22.05.2012.
“Britanya-İmparatorluğu”, (Çevirimiçi), http://tr.wikipedia.org/wiki/Britanya_İmparatorluğu, 22.05.2012.
“Kellog Briand Paktı”, http://tr. wikipedia. org/wiki/Kellogg-Briand_Paktı, 22. 05. 2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com