You are here

Türkiye'nin Gelecek Ufku: Muhafazakâr Değişim

Turkey’s Future Horizon: Conservative Change

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
It's only possible to take secure steps in to the future by making use of past experiences. Those who dedicated themselves in the construction of future always gave importance to "conservation". Those who struggle to make present and future just like the past are people who try to carry past directly into the future. Here, dilemma between rootlessness and passion of past is clearly seen. However, every society has a moral of conservation that should be used in proper time and place. So, balance between this incompleted change and conservation has always been matter of ideal and political disagreements. The only thing constant is change, and some values may be sacrificed in this way and this situation also caused objections to this issue. Thinking these two terms together also caused - let's not say disappointingly- altered conservation and change. In fact some doesn't have to destroy and demolish in order to change and some can't be conservative by disregarding the "fact", hence we have to unearth the treasures of past to set balance between these terms. We should built future along with the experience of past but in a unique way. That's why we wrote about "Conservative Change".
Abstract (Original Language): 
Geleceği emin adımlarla arşınlayabilmenin yolu; geçmişteki tecrübelerden âzami derecede istifade ile mümkündür.İstikbal inşasını kendine dert edinenlerin ana insiyakı; “muhafaza” edebilmenin gayreti hep ön plânda olmuştur.Geçmişi olduğu gibi “an”a ve “âti’ye taşıma lüzumsuzluğu ile debelenenler ile; yine “maziyi” olduğu gibi taşımanın gayretkeşleri de/ gayretkeşliği de uç noktaların iştigal ettiği sahalardır. Burada yapılmak istenen;“köksüzlük” ile “geri dönücülük”arasında gel git dengesinin bir türlü tutturulamamışlığı açığa çıkarmaktadır. Hakikatte ise toplumların şuur altında mevcut bulunan “koruma” telâkkîsi doğru zemin ve zamanda yerli yerine oturtulabilirse tekâmülün gerçekleşeceği muhakkaktır. İşte, bir türlü kurulamayan değişim ile muhafaza arasındaki denge; devamlı suretle fikrî ve siyasi münakaşaların vasatını oluşturmuştur. Değişmeyen tek şeyin değişmek ile yaşamayı öğrenmek uğruna, “değerlerin” buna feda edilmesi;karşı çıkışların mevzi kazanmasına zemin hazırlanmıştır. Bunun, birlikte olabileceği fikri üzerinde durma çabaları ise -hüsranla demeyelim-; ama, tahrif edilmiş bir muhafazakârlığı ve değişimi meydana getirmiştir. Esas itibariyle değişmek için yok etmenin gerekmediğini; “asıl” olanı bertaraf ederek,muhafazakâr olunamayacağını; bilakis tarihimizde “gizli olmayan” hazinelerin gün ışığına çıkarılarak “denge”yi bulmanın mümkünlüğüne müdrik olmalıyız. Yani, gelecek inşasını, geçmişle birlikte;tasfiyesiz, tahrifsiz,taklitsiz bir telâkkî ile mümkündür. İşte, Muhafazakâr Değişim’i bunun için kaleme aldık.

REFERENCES

References: 

Adanalı,Hadi, “Türkiye’de Merkez Sağ Ve
Muhafazakârlık” Uluslar arası Muhafazakârlık
Ve Demokrasi Sempozyumu
(Umds) (Dipnot), Ak Parti Yay.,
2004-İstanbul
Agayef (Ağaoğlu), Ahmed, “İslam’da Dava-
yı Milliyet”, Türk Yurdu, (1914)
Yıl:3, Cilt: 7, Sayı: 11,
Akdoğan, Yalçın, Muhafazakâr Demokrasi,
Ak Parti Yayınları, 2003- Ankara
Aktay, Yasin, “İslamcılığın Mümkün Ve
Meşru Dili: Muhafazakârlık”, Karizma
Dergisi, Sayı:17, : Ocak-Şubat-
Mart 2004-İstanbul
Alkan, Ahmet Turan, “Herkesin ‘Osmanlı’sı
Kendine”, Cogito, Yky, Sayı:19,Yaz-
1999-İstanbul
Alkan, Ahmet Turan, Türkiye Günlüğü,
Sayı: 67, Güz- 2001
Allen, Gary, Gizli Dünya Devleti (Terc.,
Hakkı Yavuz- İbrahim Akça)Milli Gazete
Yayınları,1996-İstanbul
Aron, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin
Evreleri (Çev: Prof. Dr. Korkmaz
Alemdar) Bilgi Yayınları,1994-
İstanbul
Babuna, Cevat, Gerçek Hayat Dergisi, 16-
22.04.2004
Bulaç, Ali, İslam Ve Gelenek, Bilgi Ve Hikmet
Dergisi, Sayı:9,Kış’95 Sayı9,
Chıttıck, William, “İslâmî Entelektüel Birikim
İhyâ Edilebilir Mi?”, (Terc. Yusuf
Apaydın, Adnan Çilingir, İsmail
Hoşoğlu), Umran Dergisi, Sayı:
104,Nisan-2003-İstanbul
Çil, Faruk Çil, Kavgamız Türkçülük Kavgası,
(Nihal Atsız, “Milletleri Ruhlandırmak”)
Baysan Yayınları,1990-
İstanbul
Çay, Haluk, Kavgamız Türkçülük Kavgası,
Baysan Yayınları,1990-İstanbul
Davutoğlu, Ahmet, Divan Dergisi, 2000/2
Demirel, Tanel , “Türkiye’de Merkez Sağ
Ve Muhafazakârlık” Uluslar arası
Muhafazakârlık Ve Demokrasi Sempozyumu
(Umds) (Dipnot), Ak Parti
Yay., 2004-İstanbul
Dictionnaire Larousse
Doğan, D. Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük
SAYI: 10/Ocak‐Haziran 2013 65
Drucker, Peter F., Kapitalist Ötesitoplum
(Terc., Belkıs Çorakçı), İnk.Yay.1994-
İstanbul
El- Kettânî, Muhammed Abdülhay, Et-
Terâtîbu’l-İdâriyye (Terc., Doç.Dr.
Ahmet Özel), İz. Yay., 2003-İstanbul,
C.,1
Erdoğan, Mustafa,”Muhafazakârlık: Ana
Temalar”, Umds, Ak Parti Yay., 2004-
İstanbul
Ergil, Doğu, Pazar Postası,12 Kasım 1994
Esed, Muhammed, Mekke’ye Giden Yol,
(Terc. İhsan Babulluoğlu)Yağmur Yayınları,
1999-İstanbul
Faurier, Nak. Cemil Meriç, Türkiye Günlüğü,
Sayı: 67, Güz- 2001
Gellner, Ernest (Çev. B. Ersanlı Behar, G.
Göksu Özdoğan), Uluslar Ve Ulusçuluk,
İnsan Yay. 1992-İstanbul
Gökalp, Ziya, Türkiye Günlüğü, Sayı: 67,
Güz- 2001
Guibernau, Montserrat, (Çev. Neşe Nur
Domaniç) Ulusalcılığın Siyasal Karakteri,
Türkiye Günlüğü Dergisi, Mart-
Nisan/1998/3-4
Güngör, Erol, Türkiye Günlüğü, Sayı: 67,
Güz- 2001
Hobsbawm, E.J., (Çev.Osman Akınhay),
Milletler Ve Milliyetçilik, Ayrıntıyay.
1993-İstanbul
Hocaoğlu, Durmuş, Türkiye Günlüğü,
72/2003
Hocaoğlu, Durmuş, Türkiye Günlüğü Dergisi,
Güz-2001
Huntigton, Samuel P., ( Çev. Mustafa Çalık)
Türkiye Günlüğü Dergisi, Yaz-
2001
İnsel, Ahmet,“Amerika’da Yeni Muhafazakârlık”
Birikim Dergisi, Birikim Yayınları,
2003/5 İstanbul
Kara, İsmail, Gerçek Hayat Dergisi, 5-
11.03.2004
Keyman, E.Fuat Keyman, Doğu-Batı Dergisi,
Sayı, 20, Ağustos-Eylül-Ekim
Lewis, Bemard, Modern Türkiye’nin Doğuşu,
Terc.: Metin Kıratlı, 1984-Ankara
Lings, Martin, (Çev.Ufuk Uyan) Onbirinci
Saat, İnsan Yayınları,1989-İstanbul
Maclver, Türkiye Günlüğü, Sayı: 67, Güz-
2001
Meriç, Cemil, Türkiye Günlüğü, Sayı: 67,
Güz- 2001,
Meriç, Cemil, Bu Ülke, İletişim Yay., 2002-
İstanbul
Meydan Larousse
Mezkit, Mesut, Dirilişimiz; Milliliğin İhyasındadır,
Yfd Yayınları,2011-Aydın
Mezkit, Mesut, Yenifikir Dergisi, Sayı:3,
2010-Aydın
Mezkit, Mesut, Yayımlanmamış Makale,
1994/12-Erzurum
Mezkit, Mesut, İkav Bülteni- OcakŞubat/
1996-İstanbul
Mısıroğlu, Kadir, Makale (Dipnot), Tarih
Ve Düşünce Dergisi,2003/1-İstanbul
Nasr, Seyyid Hüseyin, Nak. : Mustafa Armağan,
Dergah Dergisi, Şubat 1995-
İstanbul
Nasr, Seyyid Hüseyin, Bilgi Ve Kutsal, Terc.
Yusuf Yazar, İz Yayıncılık, 2001-
İstanbul
66 SAYI: 10/Ocak‐Haziran 2013
Nasr, Seyyid Hüseyin, Gelenek Nedir?
(Terc.:Yusuf Yazar) Bilgi Ve Hikmet
Dergisi, Kış’95, Sayı: 9-İstanbul
Nur, Rıza, Kavgamız Türkçülük Kavgası,
Nak.: Faruk Çil, Baysan Yay. 1990-
İstanbul
Orkun, Hüseyin Namık, Türkçülüğün Tarihi,
Kömen Yay., 2. Baskı,1977-Ankara
Ortaylı, İlber, “Osmanlı Kimliği”, Cogito,
Yky, Sayı:19, Yıl: Yaz-1999-İstanbul
Özipek, B.Berat, Muhafazakâr Düşünce
Geleneğinde Akıl, Toplum Ve Siyaset,
Doktora Tezi, 2000-Ankara,
Robertson, D., Dictionary Of Politics,
Penguin, Suffolk, 1996 (Nakleden:
Yalçın Akdoğan, Muhafazakar Demokrasi,
Ak Parti Yayınları, 2003-
Ankara)
Safa, Peyami, Nakleden, Muhiddin
Nalbantoğlu, Yeniçağ Gazetesi,
4.7.2004
Sayar, Kemal, İzlenim Dergisi, 1994/11
Schuon, Frithjof, Light Of The Ancient
Worlds, London,1966 ;Nak. : Mustafa
Armağan, Gelenek, Ağaç Yay. 1992-
İstanbu
Sure-i Bakara, (2/223)
Sure-i Kehf,(18/83-98)
Şahin, Seyfi, Ortadoğu Gazetesi, 3 Mayıs
2005
Topçu, Nurettin, İsyan Ahlakı, Dergah Yayınları,
2012 –İstanbul
Turan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, Marmara
Ün. İfav Yay. , 1994-İstanbul
Topçu, Nurettin, Dergah Dergisi, Şubat
1995-İstanbul
Turner,Brayn,Abercrmbie Nicolas, The
Penguin Dictionary Of Sociology,
London, 1981; Nak : Mustafa Armağan,
Gelenek, Ağaç Yay. 1992-İstanbul
Toffler, Alvin, Gelecek Korkusu: Şok (Terc.:
Selami Turgut), Altın Kitaplar Yay.,
1981
Türköne, Mümtaz’er, Türkiye Günlüğü,
Sayı: 67, Güz- 2001
Türköne, Mümtaz’er, (Mülakat, Bekir Fuat)
Gerçek Hayat Dergisi,10-16 Ekim 2003
Vural, Mehmet, Siyaset Felsefesi Açısından
Muhafazakârlık, Elis Yayınları, 2003-
Ankara
Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur’an
Dili, Azim Yay.1992-İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com