You are here

Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistlerin Algıladıkları Ülke İmajı ve Olumsuz Algılara İlişkin Çözüm Önerileri

Image Perception of the Tourists Who Visited Turkey and Solution Suggestions for Negative Perceptions

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
It is possible to define the concept of image as the perception of an object, a corporation, an institution or a person. Whether it has orientated consciously or it has developed instinctively, every people, object or corporation has an image which has perceived by its environment. As well as the objects and corporations, countries have also image that they reflected to other countries. Image of a country consist of several things such as its social, political, cultural, economic, geopolitical characteristics. These factors/ characteristics ensure for tourists to shape their image perception. This possessed country image perception has also an important effect on shaping of attitudes against this country. Today countries have the necessity of managing the image like companies and corporations. Correct management of the image can solely be possible with the correct evaluation of existing image. This survey carried out on 1977 tourists who have visited Antalya, İstanbul, Muğla and Cappadocia regions for holiday purposes. Main purpose of the study is to determine the country image perceived by tourists. For this purpose, a questionnaire consisted 38 questions has applied on participants and as a result of survey Turkish people and Turkey perception of participants has been determined. In conclusion part of the study several solution suggestions have presented related with the determined negativities about the country image.
Abstract (Original Language): 
İmaj kavramını, genel olarak bir nesnenin, kurumun, kuruluşun veya kişinin algılanması olarak tanımlamak mümkündür. İster bilinçli olarak yönetilmiş olsun isterse kendiliğinden gelişmiş olsun her bireyin, nesnenin ya da kurumun çevresi tarafından algılanan bir imajı bulunmaktadır. Nesnelerin ve kurumların olduğu gibi ülkelerin de dışa yansıttığı bir imajı bulunmaktadır. Ülke imajı, bir ülkenin sahip olduğu sosyal, politik, kültürel, ekonomik, siyasi, jeopolitik vb. birçok özelliğinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu faktörler turistlerin ülke imajı algılarının şekillenmesini sağlamaktadır. Sahip olunan ülke imajı algısı ise söz konusu ülkeye ilişkin tutumların şekillenmesinde önemli etkiye sahiptir. Günümüzde ülkelerin de işletmeler ve kurumlar gibi uluslararası alanda imajlarını yönetme ihtiyacı bulunmaktadır. İmajın doğru yönetilebilmesi ise ancak mevcut ülke imajının doğru tespiti ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışma tatil amacıyla Antalya, İstanbul, Muğla ve Kapadokya bölgelerini ziyaret eden 1977 turist üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı turistlerin algıladıkları ülke imajının tespit edilmesidir. Bu amaçla katılımcılara 38 sorudan oluşan bir anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve anket sonuçları doğrultusunda katılımcıların algıladıkları Türk ve Türkiye imajları tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise ülke imajına yönelik tespit edilen olumsuzluklara ilişkin olarak çözüm önerileri sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Akdoğan, Ş., Kenan G. ve Babayiğit, S., (2005),
Tüketicilerin Süpermarketleri Algılamalarına
Yönelik Bir Çalışma, Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 19,
ss.37-70.
Akyurt H., (2008), Turizm Bölgesine Yönelik Talebi
Etkileyen Faktörlerden İmaj Ve Çeşme Örneği,
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim
Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
Altınbaşak, İ., (2004), Modeling The Constitutents
Of The Image Of A Country For The
Determination Of Priorities Related To
Strategic Image Management – The Case Of
Turkey, Bogaziçi Üniversitesi Yayınlanmamış
Doktora Tezi, İstanbul.
Avcıkurt, C., (2005), Turizmde Tanıtma ve Satış
Geliştirme, İstanbul, Değişim Yayınları.
Avraham, E. Ketter, E., (2008), Media Strategies
for Marketing Places in Crisis, Published by
Elsevier Inc.
Aydoğan F., (2004), Medya ve Popüler Kültür,
İstanbul, Mediacat Yayınları.
Bakan, Ö., (2004), Kurumsal İmaj Oluşumunu
Etkileyen Faktörler: İletişim Faktörlerinin Rolünü
Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma,
Selçuk Üniversitesi S. B. E., Halkla İlişkiler
ve Tanıtım A. B. D., Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Konya.
Bozkurt, Y., D. ve Çağlı, U. (1991), Uluslararası
Turizm Piyasasında Ülkelerin Pazarlanması-
Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi İle Ülke
İmajı Saptanmasına Dayalı Bir Yaklaşım,
ODTÜ Gelişme Dergisi, 18(1-2), s.143-163.
SAYI: 10 / Ocak ‐ Haziran 2013 135
Chaudhary, M., (2000), India’s Image As A
Tourist Destination - A Perspective of
Foreign Tourists, Tourism Management, 21,
ss.293-297.
Gültekin, B., (2005), Türkiye’nin Uluslararası
İmajında Yükselen Değerler ve Eğilimler,
Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, cilt 4 (1),
s.126-140.
Gürtuna, A. M., (2003), Atılımlar Ümit Vaat
Ediyor, Türkiye Markasının Yaratılması ve
Pazarlanması, Marketing Türkiye Konferansları
I, İstanbul, Rota Yayınları.
Hsu, C. H.C., K. Wolfe, S. K. Kang, (2004), Image
Assessment For A Destination With
Limited Comparative Advantages, Tourism
Management, 25, ss.121-126.
İçöz, O., (2001), Turizm İşletmelerinde Pazarlama,
2. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi.
Ker, M., (1998), Profesyonel İmajın İmaj Yönetimi
Kapsamında Yeri ve Önemi, Pazarlama
Dünyası. Sayı: 71, s.18-29.
Kotler, P, D. H. Haider, I. Rein, (1993), Marketing
Places: Attracting Investment, Industry and
Tourism to Cities, States and Nations, New
York, The Free Press a
Kurtuluş, K., Bozbay, Z., (2011), Ülke imajı: Japonya
ve Çin’in ülke imajları açısından karşılaştırılması,
İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol:40, Sayı/No:2, 267-
277.
Lull, J. (2000) Medya İletişim Kültür, İstanbul,
Vadi Yayınları.
Ocakoğlu, G. Ö., (2003), Doğal Bir Sorumluluk,
Türkiye Markasının Yaratılması ve Pazarlanması,
Marketing Türkiye Konferansları I, İstanbul,
Rota Yayınları.
Öter, Z. ve Özdoğan, O. N., (2005), Kültür
Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon
İmajı: Selçuk-Efes Örneği Anatolia: Turizm
Araştırmaları Dergisi Cilt 16, Sayı 2,
Güz, s. 127-138.
Öneren, M., (2013), İmaj Yönetiminin Tv Dizi
Seyircileri Üzerindeki Etkisi, KMÜ Sosyal ve
Ekonomi̇k Araştırmalar Dergisi, 15 (24): 75-85.
Rızaoğlu, B., (2004), Turizm Pazarlaması, 4. Basım,
Ankara, Detay Yayıncılık.
Sönmez, S., Sırakaya, E., (2002), A Distorted
Destination Image? The Case Of Turkey,
Journal Of Travel Research, Sayı:41, ss.185-
196.
Tosun, C., R. Temizkan, (2004), Türkiye’nin Dış
Tanıtımında ve Ülke İmajında Turist Rehberlerinin
Rolü, I. Balıkesir Ulusal Turizm
Kongresi, ss. 345-362.
Tolungüç, A., (2000), Turizmde Tanıtım ve Reklam,
Ankara, Mediacat Kitapları.
Tunç, A., (2003), Dünyadaki Türkiye İmajının
Turizm Sektörüne Etkisi ve Bir Uygulama,
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Dergisi, Sayı:1, s.38-54.
Türkkahraman, M., (2004), Günümüzün Büyüsü
İmaj ve Gerçek Hayat, Sosyoloji Konferansları
Dergisi (Istanbul Journal of Sociological
Studies), s, 30., ss.1-14
Yalçın, B., (2010), Turizmde Sürdürülebilir Rekabet
Açısından İşletmelerin Kurumsal
İmajı ile Ülke İmajı Arasındaki Etkileşime
Yönelik Bir Değerlendirme, Dayanışma Dergisi,
sayı 108, ss. 23-33.
Yıldız, N., (2005), İmaj Araştırmaları Üzerine Bir
İnceleme, Türkiye’de İletişim Araştırmaları
Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 20-21
Ekim 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com