You are here

SOSYALIST EKONOMIK SISTEMDEN PIYASA EKONOMISINE GEÇIŞIN NEDENLERI

REASONS FORTHE TRANSITION FROM SOCIALIST ECONOMIC SYSTEM TO MARKET ECONOMY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.11611/JMER168

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
One of the most important factors for the healthy functioning of a country's development level is the system or model preferred. In this context, the market economy and its implementers as they increase manufacturing and welfare won the race against the planned economy during the cold warand entered into the process globalization, which is inevitable in the world. The race to transform centrally planned economies into market economies has led, twenty years later, to one group of countries approaching the finish line, others languishing at various points along the track, and a few barely off the starting blocks. Some Central and Eastern European economies (CEE) and the Baltics are knocking on the doors of the European Union. But in many economies in the Commonwealth of Independent States (CIS), including Russia, there has been uneven progress and prospects remain murky. The main objective of this study is to analyze the reasons of abandonment of socialism and comparison with the free market economy.
Abstract (Original Language): 
Bir ülkenin seçmiş olduğu iktisadi sistem veya modelin sağlıklı işlemesi gelişmişliğine etki eden en önemli faktörlerden birisidir. Bu bağlamda piyasa ekonomisi ve uygulayıcıları üretimi ve refahı arttırdıkları gibi, soğuk savaş döneminde yaşanan yarışta alternatifi olan merkezi planlı ekonomiyi geçerek dünyada kaçınılmaz bir durumu yansıtan küreselleşme sürecine girmişlerdir. 90 'lı yılların başında dağılan Sovyetler Birliğinin ardından sosyalist sistemin önemini yitirmesi yerine alternatif olarak piyasa ekonomisinin ikame edilmesi süreci son 20 yıllık süreçte geçiş ekonomileri kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır. Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bazı ülkeler ciddi direnişler sonucu istenilen başarıyı elde edemezken, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine Avrupa Birliği kapılarını açarak bu süreci diğerlerine göre daha hızlı tamamlamalarını sağlamıştır. Çoğunluğunu BDT üyelerinin oluşturduğu liderliğini Rusya'nın yaptığı ülkelerde ise süreç yavaş ve belirsiz yürüyüşünü devam ettirmektedir. Bu çalışmada sistem olarak sosyalizmin terk edilme nedenleri üzerinde durularak, geçiş ülkelerindeki tecrübeler ışığında serbest piyasa ekonomisi ile karşılaştırılması hedeflenmiştir.

REFERENCES

References: 

Aktan, C. C. ( 2000) "Liberal Demokrasi Üzerine Özlü Sözler", Yeni Global Gerçekler, İstanbul,
TÜGİAD Yayınları.
Albertıni J.M. (1995) "Ekonomik Sistemler", Uygulamada Kapitalizm ve Sosyalizm, çev. Cafer UNAY,Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
Aven O. P.
(1991
) "Economic Policy And The Reforms Of Mikhail Gorbachev: A Short History, What's To Be Done?, The Proposals For The Soviet Transition To The Market", Yale University Press, New Haven And London: 179-206.
Boratav, K. (1982) "Sosyalist Planlamada Gelişmeler", İkinci Baskı, Savaş Yayınları, Ankara
Çam, E. (1987 ) "Devlet Sistemleri", DER Yayınları, İstanbul.
Frıedmann, M.
(1990
) "U.S.-Third World Policy Perspectives", No. 14, Washington D.C. Galeotti, M. (1997) "Gorbachev and His Revolution", New York.
Gregory P.R. ve Stuart R.C. (1998) "Russian and Soviet Economic Performance and Structure ", Sixth Edition, Addison Wesley, Educational Publishers.
Hodgson, G.M. (1998) "Socialism against markets? A critique of two recent proposals", Economy and
Society, 27 (4): 407-433.
Kişlali, A.T. (1997) "Siyaset Bilimi", 6. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.
Kornai, J. (2000) "What the Change of System From Socialism to Capitalism Does and Does Not Mean", Journal of Economic Perspectives, 14 (1): 27-28.
Montias, J.M. (2013) "A Classification of Communist Economic System", Comperative socialist system: essays on politics and economics, University of Pittsburgh Press Digital Editions, http://digital.library.pitt.edu.. 39-40.
Öke
M
. K. (1999) "Orta Asya Türk Cumhuriyetleri", 1. Baskı, Melisa Yayınevi, Bursa, 1999.
Özgüven A. (1992) "İktisadi Düşünceler - Doktrinler ve Teoriler", Filiz Kitabevi, İstanbul.
Özuğurlu, Y, (2002) "Rusya'da Kapitalist Dönüşüm ve İstikrar Sorunu" , VI. ERC/ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara.
117
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Sayı:20 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/ 10.11611 /JMER 168
Rogovin, V.Z. (1996) "Sovyetler Birliği'nde Toplumsal Eşitsizlik, Bürokrasi ve Sosyalizme İhanet" ,http:/www.wsws.org. (24 Ağustos 2004)(Bu kaynak, Prof. Dr. Vadim Rogovin tarafından, aralık 1996 tarihinde Ruhr Üniversitesinde verilmiştir.) .
Schaffer, E. ve Turley, G. (2000) "Effective Versus Statutory Taxation: Measuring Effective Tax Administration in Transition", European Bank Working Paper No: 437.
Sheehy, A. (1995) "A Bankrupt System, Nationalism and Personal Ambitions The Demise of The USSR: From Communism to Independence". Ed. Tolz Vera-Elliot Iain, Great Britain, 1995.
Şahin, H. ( 2002 ) "İktisada Giriş ", Altıncı Baskı, Ezgi Kitapevi Yayınları, Bursa.
Trotsky,
L.
, (1998 ) "İhanete Uğrayan Devrim", çev: Ayla Ortaç, YazınYayıncılık.
UNDP,
"Poverty
in Transition, Regional Bureau for Europe and the CIS", July 1998.
118

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com