You are here

OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK YAPISI İLE STRESTEN ETKİLENME DÜZEYLERİNİN ANALİZİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTİRMA

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Stress is the response of the organism to any disorder which is caused by an unpleasant circumstance. Therefore, every physical and physchological factor initiating disturbance and pressure on an individual can be defined as stress. Stress is not spesific, and it differs depending on the ability of each individual to adjust him or herself to certain conditions. While stress causes positive effects on some individuals,it displays negative emotions and behaviors for the others. Stress is an important aspect of an individual's personal formation. The level of its effects varies according to the negative relationship between personality and responsibility.In this study, disease and behaviors of the hotel workers caused by the stress were examined. By searching for the findings related to stress it is investigeted whether there is relationship between stress and personal formation or not; and their differences were determined. As a result is found out that the individuals who have A type personality are more stressful than the others.
Abstract (Original Language): 
Stres bireyi rahatsız eden ortamın ortaya çıkardığı herhangi bir düzen bozukluğuna organizmanın verdiği cevaptır. Bu nedenle bireyi rahatsız eden ve üzerinde baskı oluşturan her türlü fiziksel ve psikolojik faktör stres olarak tanımlanabilir. Stres spesifik olmayan ve bireyin adaptasyon yeteneğine bağlı bir tepki olup, kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı bireylerde pozitif etkiler yaratırken, bazılarında olumsuz duygu ve davranışların ortaya çıkmasına yol açabilir. Streste bireyin kişilik yapısı önemli bir öğedir. Stresin bireyi etkileme derecesi, kişilikle görevin gerekleri arasındaki olumsuz ilişkiye bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışmada, otel işletmelerinde çalışanların stres sonucu ortaya çıkan hastalık ve davranışları incelenmiştir. Çalışanların stres bulgularına bakılarak, stres ile kişilik yapısı arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmış ve aradaki farklılıklar belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmede A tipi kişiliğe sahip olanların daha stresli olduğu görülmüştür.
126-146

REFERENCES

References: 

ATKİNSON,
Jacquelin
e M. (1994). Coping With Stress at Work, Thomsons, An Imprint of Harper Collins Publishers, London.
BALTAŞ Acar ve BALTAŞ Zuhal (1999). Stres ve Başa Çıkma Yollan, Remzi Kitabevi, 9. Basım, İstanbul.
BAŞARAN, İ. (1982). Örgütsel Davranış, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, Ankara.
BİNGÖL, Dursun ve NAKTİYOK, Atılhan (2001). "Yönetici Akademisyenlerin Temel Stres kaynakları ve Stresle Mücadele Teknikleri", 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, Yayın No: 10, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Mayıs.
ERDOĞAN, İlhan (1999). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, Dönence Basım ve Yayın, İstanbul.
ERGEN, Emin, (2004). "İş Verimliliği için Yorgunlukla Başa Çıkma Yollan", Anahtar Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, Sayı: 16, Ankara, Ocak.
EROĞLU, Feyzullah (1989). Çalışan Stresi Ve Maden İşçileri Üzerinde Bir Saha Araştırması, Atatürk Üniversitesi,İ.İ.B.F., Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Araştırma Merkezi Yayını, No:51, Erzurum.
EVANS, Mark ve
SHERMAN
, Linda (2005). "What is Stress?," http:// www.darkwing,uoregon.edu/counsel/stress html.
FONTAINE, David (1989). Managing Stress, British Psychological Society and Routledge Ltd., London.
FREEMONTH, Susanne (2004). "Managing Stress,"
http:// www.utexas.edu/student/cmhc/booklets/ stress/stress html.
144
KOZAK, Meryem Akoğlan (1998). "Otel İşletmelerinde Stres Faktörleri", Turizmde Seçme Makaleler:29, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yayını, No:46, İstanbul, Ocak.
KÖKNEL, Özcan (1987). Zorlanan İnsan, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
KÖKNEL, Özcan, ve Diğ (1993). Psikoloji, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
NEZU,
Arthu
r M., MAGUTH, Christine ve LOMBARDO, Elizabeth R. (2001). "Managing Stress Through Problem Solving", Stress News, July, Vol:13, No.3, England.
MESLER, Randall ve CAPOBİANCO, Mark (2001). "Psychosocial Factors Associated With Job Stress" Stress News, October, Vol: 13, No.4, England.
OLALI, Hasan ve KORZAY, Meral (1993) Otel İşletmeciliği, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul,
PEHLİVAN, İnayet (1995). Yönetimde Stres faktörleri, Pegem Yayınları, Ankara. PENZARİNO, Peter J. (2005). "Stress," http://www.medicinenet.com/stress/article. htm
RANDOLFİ,
Ernesto
, A. (1997)."Developing A Stress Management and Relaxation Center For The Worksite," Worksite Health, Vol:4, No:3.
ÖZKALP, Enver ve KIREL, Çiğdem (2003). Örgütsel Davranış, A.Ü. Açık Öğretim Yayınlan, Eskişehir.
SABUNCUOĞLU, Zeyyat ve TUZ, Melek (2001). Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitabevi, Bursa.
145
SARM1ENT0, Robert F. (2003). "Stress Management," http:// www.cyberpsych.com/stress htm
STEERS, Richard (1981). Introduction to Organizatonal Behaviour, Glenview, Illioi Scott, Foresman and Company.
TAŞTAN, Seçil (2002). Stres ve Stres Yönetimi, www.insankaynaklari.com/stres html.
146

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com