You are here

FARKLI COĞRAFİ BÖLGELERDE YER ALAN İKİ İLDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE STRES KAYNAKLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

An Applicaton To Determine The Sources Of Stres Being Lived By The Nurses Living İn Different Cities Whicih Are Located İn Different Geographical Distincts

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
At this study; it is ivestigated; the sources of stress which negatively affect job performance of nurses who have important roles in preservation and re-acquisition of human health; and whose job is informing people about ways prophylaxis; being put into practice of the cure anticipated by the doctor in the case of menthal or physical diseases; planning, performing, supervising and controlling the patient surveillance etc. Related to this aim, it is tried to determine the sources of stress which lived by the nurses who work in State Hospitasl of two different cities which are situated in different geographical distincts but having similar demographic characteristics. It is determined that the sources of strees are like; exaggeration of turn of duty; visit demands of patient relatives outside the visit hours, being responsible to two different managers at the same time; lack of helding respect and interest expected etc.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; görevleri arasında insanları hastalıktan koruma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen olarak belirlenen ve insan sağlığının yeniden kazanılması ve korunması üzerinde önemli bir yere sahip olan hemşirelerin iş performanslarını olumsuz yönde etkileyen stres kaynakları araştırılmıştır. Bu amaçla farklı coğrafi bölgelerde bulunan ancak benzer demografik özelliklere sahip iki ildeki Devlet hastanelerinde çalışan hemşirelerin bulundukları illere göre stres kaynakları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın bulguları arsında; Nöbet sayısının fazlalığı, ziyaret saatleri dışında hasta yakınlarından gelen ziyaret talepleri, aynı anda birden fazla yöneticiye karşı sorumlu olma, beklediği ilgi ve saygıyı görememek gibi stres kaynakları tespit edilmiştir.
108-132

REFERENCES

References: 

AKAT, İlter, Budak, Gönül. ve Budak, G. (1994), İşletme Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul.
AKAT, İlter, Budak, G. ve Budak, G. (1999), İşletme Yönetimi, Barış Yayınları Fakülteler
Kitabevi, 3. Baskı, İzmir. AKSOY, Ali, KUTLUCA Fahrettin (2005), "Çalışma Hayatında Stres Kaynakları",
Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 49. Kitap İstanbul,
461.
ALBRECHT, Karl. (1988)
Gerilim
ve Yönetici, İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Yayını,
Çev. Kemal Tosun ve Diğerleri, İstanbul. ARTAN, İnci (1986), Örgütsel Stres Kaynakları ve Yöneticiler Üzerine Bir Uygulama,
Basisan Kültür ve Eğitim Yayınları,. AYTAÇ, Sepil. (2002), "İşyerinde Kronik Stres Kaynakları", www.isguc.org/
saytaç3.htm, (09.05.2002). BAŞARAN, İbrahim E. (1982), Örgütsel Davranışın Yönetimi, Ankara Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Yayını No: 111, Ankara. BAŞARAN, İbrahim E.(1992), Yönetimde İnsan İlişkileri Yönetsel Davranış, Gül
Yayınevi, Ankara.
BRAHAM, J. (1998), Stres Yönetimi, Çev: Vedat G. Dikey, Hayat Yayınları, İstanbul.
BUMİN, Birol ve Şengül, A. (2000), "İnsan Kaynaklarının Değerliliği ve Organizasyonlarda Role Dayalı Stres Kaynakları Üzerine Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, (25-27 Mayıs): 571-579.
CAN, Halil (1997), Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, 4. Baskı, Ankara. ERDOĞAN, İlhan (1996), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, Avcıol Basım Yayım, İstanbul.
EREN, Eren (1998), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım
Dağıtım A.Ş. 5. Baskı, İstanbul. GÜNEY, Salih (2000), Davranış Bilimleri, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara.
131
soNicS/
Thi
s PDF was created using the Sonic PDF Creator.
To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com
KALDIRIMCI, Nurettin (1983), "Örgütsel Davranış Açısından Stres", Erciyes
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 5 (Aralık): 65-89. KLARREICH S. H. (1994), Stressiz Çalışma Ortamı, Feryal Matbaası, Ankara. LUTHANS, Fred. (1995), Organizational Behavior, Seventh Edition, McGraw-Hill,
Inc.(Literatür Yayıncılık), New York. ORGAN D.W ve Hamner W. C. (1982,) Organizational Behavior and Applied
Psychological Aproach, Business Publications INC.
PEHLİVAN
, İ. (1995), Yönetimde Stres Kaynakları, Pegem Yayınları, Ankara. ROBBİNS, Stephen.P. (1998), Organizational Behavior (Concepts, Controversies,
Applications), Eighth Edition, Prentice Hall International , Inc., New Jersey. SALDAMLI, A. (2001), "Otel İşletmelerinde Stres Kaynakları ve Departmanlar
Açısından Değerlendirilmesi: Beş Yıldızlı Otellerde Uygulama", Turizm
İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Hafta Sonu Seminerleri VII Bildiriler
Kitabı, Erciyes Üniversitesi Nevşehir T.İ.O.Y. ve Kapadokya Turistik Otelciler ve
İşletmeciler Derneği: 87-103. SERPER, Ö. ve Aytaç, M. (2000), Örnekleme, Ezgi Kitabevi, 2. Baskı, Bursa. SUE, C., Cary L.C. and LOWRANCE R. M. (1995), Job Stress Interventions (Editör:
Murphy Lawrance), American Psychology Association, New York. ŞİMŞEK, M.Şerif. (2001), Yönetim ve Organizasyon, Günay Ofset, 6. Baskı, Konya. TOPALOĞLU, M. ve Tuna M. (1998), "Otel İşletmelerinde Stresin Değerlendirilmesi:
Ampirik Bir Çalışma", Anatolia, Yıl:9, (Eylül-Aralık): 39-45.
TUTAR, Hasan (2000), Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Hayat Yayıncılık, İstanbul. http://www.isguc.org/saytac3.htm (25.7. 2003). http.www.iskur.gov.tr/mydocu/meslek(24.3.2006) Psychologie Heute,www.mcwise.at/ fuer22, (23.01.2003)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com