You are here

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYİ BOYUTLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

An evaluation of employees' socialization level dimensions in hotel operations

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This research is aimed to measure employees' organizational socialization level by job satisfaction, organizational commitment, motivation, and organizational resignation dimensions. In that matter, at four and five star rated hotels operating in Ankara, 882 employees have been asked to fill out a questionnaire that addresses the "Organizational Socialization Level of Hotel Employees". In order to understand the employees' perceptions according to organizational socialization sub-dimensions, frequencies, percentages, and arithmeti¬ cal averages have been looked into. For all sub-dimensions of organizational socialization process, a t-test has been implemented to find out if employees' perceptions significantly vary according to their gender, and no difference has been discovered.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma ile, otel işletmelerinde görev yapan işgörenlerin örgütsel sosyalleşme düzeylerinin, iş tatmini, örgütsel bağlılık, motivasyon ve örgütsel kabullenme boyutlarında ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Ankara ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde görev yapan 882 işgörene, "Otel İşgörenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri Anketi" uygulanmıştır. Anket formu üzerinde yer alan örgütsel sosyalleşme boyutlarındaki ifadelere ilişkin algı düzeylerinin belirlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Bu değerlendirmede cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla da her bir boyut için ayrı ayrı olmak üzere t-testi uygulanmıştır. Yapılan test sonucunda ilgili boyutlar kapsamında işgörenlerin görüşleri arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı ortaya çıkmıştır.
37-52

REFERENCES

References: 

ALGAN, E. (1998). Örgütsel Kültür Öğelerinin Etki Düzeyi, Çağdaş Eğitim, 244, 15-19.
ANGELO, R. M. ve VLADİMİR, A. N.
(2001)
. Hospitality Today An Introduction, Dördüncü Baskı, Educational Institute of AH&LA, Michigan
BALCI, A. (2000). Örgütsel Sosyalleşme: Kuram, Strateji ve Taktikler, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
BAŞARAN, İ. E. (1998). Yönetimde İnsan İlişkileri: Yönetsel Davranış. Gül Yayınevi, Ankara.
BECKER, S. H. (1960), Notes on the Concept of Commitment, American Journal of Sociology, 19:533-546.
BİNGÖL, Dursun. (1990), Personel Yönetimi ve Beşeri İlişkiler, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum.
BLAU, G.
(1988)
, An Investigation of the Apprenticeship Organizational Socialization Strategy, Journal of Vocational Behavior, 32: 176-195.
BURSALIOĞLU, Z. (2002), Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
CAN, H. (1999). Organizasyon ve Yönetim, Beşinci Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.
CAN, H., AKGÜN, A. ve KAVUNCUBAŞI Ş. (2001), Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
CHATMAN, J. A.
(1991)
. Matching People and Organizations: Selection and Socialization in Public Acounting Firms, Administrative Science Quarterly, (36): 459-484.
50
ÇAKICI, C. ve diğ. (2002), Otel İşletmeciliği. Detay Yayıncılık, Ankara.
ÇALIK, T. (2003), İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalleşme), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (2):
163-177.
DOĞAN, S. (1997), İnsan Kaynakları Potansiyelini Artırmada İşletmeleri Etkinliğe Götüren Yol: Örgüt Kültürü, Amme İdaresi Dergisi, 30 (4): 53-74.
ERDOĞAN, İ. (1996), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, Avcıol Basım-Yayım, İstanbul.
EREN, E. (2000), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Genişletilmiş Altıncı Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
ETZIONİ, A.
(1975)
, A Comparative Analysis of Complex Organizations on Power, Involvement, and Their Correlates, The Free Pres, New York.
FELDMAN, D. C. (1980). A Socialization Process That Help New Recruits Suceed. İçinde J. R. HACKMAN, E. E. LAWLER ve L. W. PORTER (Editörler), Perspectives on Behavior in Organizations (ss. 170¬178), McGraw-Hill Book Company, U.S. Free Press.
FELDMAN, D. C. ve ARNOLD, H. J. (1983), Managing Individual and Group Behavior in Organizations, McGraw-Hill Book Company, U.S. Free Press.
HELLRIEGEL, D., SLOCUM, J. W. ve WOODMAN, R. W. (1998), Organizational Behavior, Sekizinci Basım, South-Western College Publishing, New York.
HITT, Micheal A., BLACK, J. Stewart ve L. V. PORTER. (2005), Management, International Edition,
Pearson Prentice Hall, New Jersey.
HUCZYSKI, A. A. ve BUCHANAN, D. A. (1991), Organizational Behavior, İkinci Baskı, Prentice Hall, New York.
İSHAKOĞLU, G. (1998), Örgüt-Birey Uyumunun Sağlanmasında Personel Seçimi ve Sosyalleşmenin Önemi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
JONES, G. R. ve GOFFEE, R. (2000), Kurum Kültürü (Çev. K. Kutman), Kapital Medya A. Ş., Ankara.
KARTAL, S. (2003), İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.
KASAVANA, M. L. ve
BROOKS
, R. M. (2005), Managing Front Office Operations, Yedinci Baskı, Educational Institute of AH&LA, Michigan.
KAVANAUGH, Raphael R. ve NINEMEIER, Jack D. (2001), Supervision in the Hospitality Industry, Third Edition, Educational Institute of AH&LA, Michigan.
KESKEN, J. (1993), Türk ve Yabancı Sermayeli Turizm İşletmelerinin Örgüt Kültürleri Üzerine Bir Araştırma, III. Ulusal Turizm Kongeresi, Kuşadası Belediyesi Yayınları, Kuşadası.
KOÇEL, T. (2001), İşletme Yöneticiliği, 8. Bası, Beta Basın Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul.
LUTHANS, Fred. (1995), Organizational Behavior, 3rd. Edition, Mc. Graw Hill Publishing, New York.
MILL, Robert C. (1998), Restaurant Management, Prentice-Hall Inc., New Jersey.
MILLER, Jack E., PORTER, Mary ve Karen E. DRUMMOND. (1992), Supervision in the Hospitality Industry, Second Edition, John Wiley & Sons Inc., New York.
MORRISON, E. W. (1993), Longitudinal Study of the Effects of Information Seeking on Newcomer Socialization, Journal of Applied Psychology, 78 (2): 173-188.
MOWDAY, R.T., L.W. PORTER ve R.M. STEERS (1982), Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover, Academic Press, New York.
MULLINS, L. J. (1989), Management and Organizational Behavior, Pitman Publishing, London.
NELSON, D. L. ve QUICK, J. C. (1997), Organizational Behavior: Foundations, Realities, and Challenges, West Publishing Company, New York.
O'SULLIVAN, F. (1997), Learning Organizations-Reengineering Schools for Effective Learning, School Leadership and Management, 17 (2): 217-229.
OSTROFF, C. ve ROTHAUSEN, T. J. (1997), The Moderating Effect of Managers in Person-Environment Fit: A Field Study in Educational Organizations, Journal of Occupational and Organizational
Psychology, 70: 173-188.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com