You are here

ÇALIŞANLARIN ELEKTRONİK BANKACILIK UYGULAMALARINI ALGILAMALARI İSTANBUL’DAKİ BEŞ BÜYÜK GARANTİ BANKASI ŞUBESİNDE BİR ARAŞTIRMA

EMPLOYEES’ PERCEPTIONS OFELECTRONICBANKING IMPLICATIONS A STUDY IN FIVE BIG GARANTI BANK BRANCHES IN İSTANBUL

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In the banking sector, studies that measured branch employees’ perceptions toward the implications of electronic banking were done. Based on these findings, a questionnaire was designed and branch employees were asked to fill out. In this frame, this study aims to present the implications of e-banking and determine the bank branch employees' perceptions towards those through a study in Garanti Bank. Determination of how branch employee perceive e-banking implications will help maintain better performance based on e-banking for the bank branches.
Abstract (Original Language): 
Bankacılık sektöründe, şube çalışanlarının elektronik bankacılık uygulamalarınıalgılamalarınıölçen çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen bulgulara dayanarak bir anket oluşturulmuşve şube çalışanlarına uygulanmıştır. Bu bağlamda, bu çalışma elektronik bankacılık uygulamalarınısunmayıve Garanti Bankası’nda gerçekleştirilen bir çalışma ile şube çalışanlarının elektronik bankacılık uygulamalarına karşıalgılarınıbelirlemeyi amaçlamaktadır. Şube çalışanlarının elektronik bankacılık uygulamalarınınasıl algıladıklarının belirlenmesi, banka şubelerinin elektronik bankacılık uygulamalarına dayalıperformanslarının artmasına yardımcıolacaktır.
24-26