You are here

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ

EVALUATION OF WAYS OF COPING STRESS OF THE STUDENTS WHO STUDIED AT THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the present research was to evaluate ways of coping stress of the students who studied at the department of physical education and sports in terms of some variables (gender, age, educational grade). The population of the research, conducted in screening design, was consisted of 238 university students who studied at the Department of Physical Education and Sports of Selçuk University during spring semester of 2009-2010 academic year. Although the aim was to reach the whole population, the research was conducted with 120 students because some students were absent during the research and some did not want to participate. As the data collection tool, “Ways of Coping Inventory”, developed by Folkman and Lazarus and summarized and adapted by Şahin and Durak (1995) for university students, was used. For the data analysis; t test, Analysis of Variance (ANOVA), Tukey HSD multiple comparison test were used. Significance level was accepted as 0.05. As a result of the research, it was found out that the university students did not differ in the levels of using such coping mechanisms as Confrontive Coping, Positive Reappraisal, Distancing, Escape-Avoidance and Seeking Social Support as long as age and gender were concerned whereas Positive Reappraisal was used more by the 4th grade students compared to 2nd grade students.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzlarının bazı değişkenler (cinsiyet, sınıf, yaş) açısından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarama modelindeki bu araştırmanın evrenini 2009-2010 eğitim-öğretim bahar yarıyılında Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 238 öğrenci oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış fakat uygulama yapıldığı anda mevcut olmayan öğrenciler ile ankete katılmak istemeyen öğrencilere anket uygulanmadığından araştırma 120 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Folkman ve Lazarus tarafından geliştirilen, Şahin ve Durak (1995) tarafından kısaltması ve üniversite öğrencilerine uyarlaması yapılan “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, çaresiz yaklaşım, boyun eğici yaklaşım ve sosyal destek arama gibi stresle başa çıkma tarzlarını kullanma düzeylerinde cinsiyet ve yaş değişkeninin bir farklılık yaratmadığı; iyimser yaklaşım tarzını ise 4. sınıf öğrencilerinin 2. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek düzeyde kullandıkları tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Allen, R.J. (1983). Human Stres: Its Nature And Control. New York: MacMillan
Publishing Company.
Arsan, N. (2007). Türkiye’de sporcuların stresle başaçıkma davranışlarının belirlenmesi.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı, Ankara.
Austin, M.W. (2004). Occupational stres and coping mechanisms as perceived by the
directors of adult literacy aducational programs in Texas. Ph.D Thesis. Southwest
Texas State University.
Ceylan, M. (2005). Stresle başaçıkmada bilişsel stratejilerin kullanılmasında cinsiyet ve
kişilik değişkeninin etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Çağlayan, H.S., Çetin, M.Ç., Yıldırım, Y., & Yıldız, Ö. (2010). Investigation of coping
with the stress styles’ of physical education and sport school special ability test
participating candidates’. 11th International Sport Sciences Congress. November
10-12, Oral Presentations. Antalya/Turkey. 58-60.
Çağlayan, H.S., Çetin, M.Ç., & Şirin, E.F. (2008). Designating the coping with stress
level of the high school students that sport. 10th International Sport Sciences
Congress. October 23-25, Poster Presentations. Bolu/Turkey. 479-482.
Çetin, M.Ç. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin karar verme
stilleri sosyal beceri düzeyleri ve stresle başa çıkma biçimlerinin bazı değişkenler
açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayımlanmış Doktora Tezi. Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı,
Ankara.
Epli Koç, H. (2006). Üniversite örgencilerinin utangaçlık düzeylerine göre stresle başa
çıkma stratejilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,
Samsun.
Heiman, T. (2004). Examination of the salutogenic model, support resources, coping
style, and stressors among Israeli university students. The Journal of Psychology,
138(6), 505-520.
Kuru, E. (2000). Beden Eğitimi ve Sporda Program Geliştirme. Ankara: 1. Akşam Sanat
Okulu Matbaası.
Lazarus, R.S. (1999). Stress And Emotion: A New Synthesis. New York: Springer
Publishing Company Inc.
Lazarus, R.S. (1993). From psychological stress to the emotions: A history of changing
outlooks. Annu. Rev. Psychol., 44, 1-21.
Lopez, F.G., Mauricio, A.M., Gormley, B., Simko, T., & Berger, E. (2001). Adult
attachment orientations and college student distress: The mediating role of
problem coping styles. Journal of Counseling and Development, 79(4), 459- 464.
Meyers, M.C., Bourgeois, A.E. & LeUnes, A. (2001). Pain coping response of
collegiate athletes involved in high contact, high injury-potential sport.
International Journal of Sport Psychology, 32(1), 29-42.
Pehlivan, İ. (2002). İş Yaşamında Stres. Ankara: Pegem A Yayınları.
Şahin, N.H., & Durak, A. (1995). Stresle başa çıkma tarzları ölçeği: Üniversite
öğrencilerine uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), 56–73.
Tekin, Ö. (2009). İlköğretim okul müdürlerinin stresle başa çıkma stratejilerinin bazı
değişkenler açısından incelenmesi (İzmir ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi
Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, İzmir.
Temiz, A. (2006). Beden eğitimi öğretmenlerinin stres kaynakları, stres tepkileri ve
stresle başetme yolları (Hatay ili uygulaması). Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor
Anabilim Dalı, Ankara.
Tural, N. (1994). Beden eğitimi öğretmenlerinin stres kaynakları, stres tepkileri ve
stresle başetme yolları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Türkçapar, Ü. (2007). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri ile eğitim
fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinin strese karşı problem çözme
becerilerinin karsılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Anabilim Dalı, Ankara.
Wilson, G.S., Pritchard, M.E., & Revalee, B. (2005). Individual differences in
adolescent health symptoms: The effects of gender and coping. Journal of
Adolescence, 28(3), 369-379.
Yamaç, Ö. (2009). Üniversite öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ile stresle başa
çıkma stilleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.
Yaşar, G. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin okulla ilgili sorunları ve stresle başa
çıkma tarzlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve
Spor Anabilim Dalı, Adana.
Yurtsever, H. (2009). Kişilik özelliklerinin stres düzeyine etkisi ve stresle basa çıkma
yolları: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı,
İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com