You are here

İŞLETMELERDE ÖĞRENEN ÖRGÜTLER YAKLAŞIMI

LEARNING ORGANIZATION APPROACH IN BUSINESS ENTERPRISES

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The need of learning for the organizations results from the continual and rapid changes in environment. While the organizations designate their strategical goals, in a continuously changing and improving environment, they also have to adopt themselves to these changes both technological and structural. The organizations have been looking for surviving in order to accompany changes in technological, economical and social fields. Of the organization which can keep pace with changes would be able to survive as the organizations of the future. The learning organizations are the organization which are able to keep up with the change and renew them by accomplishing necessary transformation when needed, and in which there are no organizational learning insufficiencies.
Abstract (Original Language): 
Örgütlerin öğrenme ihtiyacı, çevredeki sürekli ve hızlı değişimlerden kaynaklanmaktadır. Sürekli değişen ve gelişen bir çevre içinde yaşayan örgütler, bir taraftan stratejik amaçlarını belirlemekte iken diğer taraftan teknolojik ve yapısal olarak bu değişikliklere uyum sağlamak zorundadırlar. Örgütler teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki değişikliklere uyum sağlayabilmek için ayakta kalabilmenin formülünü aramaktadırlar. İşte bu örgütlerden kendilerini daha hızlı bir şekilde değiştirebilenler yarının örgütleri olarak yaşamlarını sürdürebileceklerdir. Öğrenen örgütler bu hızlı değişimi yakalayabilen ve ihtiyaç duyulan dönüşümleri gerektiği anda gerçekleştirerek kendi kendini yenileyebilen, örgütsel öğrenme yetersizliklerinin olmadığı örgütlerdir.
161-176

REFERENCES

References: 

Arat, Melih (1997), “Şirketler Neden Öğrenemez”, Power, Sayı 4, ss. 78-85.
Arat, Melih (1998), Öğrenen Organizasyonlar, Kalder Yayınları, İstanbul.
Argyris, Chris ve Donald A. Schön, (1978), Organizational Learning: A Theory of
Action Perspective, Addison-Wesley Pub. Comp., Mass.
Barutçugil, İsmet (2002), Eğitimcinin Eğitimi, Kariyer Yayınları, İstanbul.
Bayer, Merve ve Ozan Ç. Şive (1996), “Yeni Yaklaşımlar-Öğrenen
Organizasyonlar”, Human Resources, Kasım, ss. 20-25.
Bozkurt, Aynur (2000), “Öğrenen Örgütler”, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar,
Uygulamalar ve Sorunlar, Anı Yayınları, Ankara.
Calvert, Gene, Sandra Mobley ve Lisa Marshal (1994), “Learning Organization”,
Training and Development, June, ss. 40-50.
Dinçer, Ömer (1992), Örgüt Geliştirme, Timaş Yayınları, İstanbul.
Eisenhardt, K. M. ve D. C. Galunic (2001), “Birlikte Evrim”, Örgütsel Öğrenme,
(Çev. N. Elhüseyni), MESS Yayınları, İstanbul.
Eren, Erol (1993), Yönetim Psikolojisi, Beta yayınları, İstanbul.
Fedayi, Cemal C. (1998), “Öğrenen Örgütler Teorisi ya da Öğrenmeyi Öğrenmek”,
Yeni Türkiye, Sayı 20, ss. 1230-1240.
Garvin, David A. (1993), “Building a Learning Organization”, Harvard Business
Review, July-August, ss. 75-85.
Kırım, Arman (1998), Yeni Dünyada Strateji ve Yönetim, Sistem Yayınları, İstanbul.
Koçel, Tamer (1993), İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul.
Luthans, Fred (1995), Organizational Behavior, McGraw-Hill, New York.
Mills, Daniel Q. ve Bruce Friesen (1992), “The Learning Organization”, European
Management Journal, Vol. 10, No. 2.
Özgen, Hüseyin ve Murat M. Türk (1996), “Öğrenen Organizasyon Sistemi ve Bir
Öğrenen Organizasyon Modeli”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 29, Sayı 2, ss.
70-80.
Özgener, Şevki (1998), “Bilgi Toplumunda Öğrenen Okul ve Eğitimde Toplam
Kalite Yönetimi”, Verimlilik Dergisi, Sayı 1, ss. 112-120.
Peker, Ömer (1993), Yönetimi Geliştirmenin Sürekliliği, TODAİE, Ankara.
Rheem, Helen (1995), “The Learning Organizations”, Harward Business Review,
Vol. 73, No. 2, ss. 8-15.
Rosen, Robert H. (1996), Leading People: Transforming Business from the Inside
Out, Viking, New York.
Schein, Edgard H. (1996), “Three Cultures of Management: The Key to
Organizational Learning”, Sloan Management Review, Vol. 38, No. 1, pp.
9-20
Senge, Peter M. (1993), Beşinci Disiplin, (Çev. İldeniz Ayşegül ve Ahmet
Doğukan), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
Tosun, Kemal (1992), İşletme Yönetimi, Savaş Yayınları, Ankara.
Töremen, Fatih (2001), Öğrenen Okul, Nobel Yayınları, Ankara.
Tüz, Melek V. (1996), Kriz Döneminde İşletme Yönetimi, Ekin Yayınları, Bursa.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com