You are here

ORGANİZASYONLARDA ÖNEMLİ BİR FENOMEN: PSİKOLOJİK SÖZLEŞME

AN IMPORTANT PHENOMENON IN ORGANIZATIONS: PSYCHOLOGICAL CONTRACTING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Increasing competition, changing market conditions, developing technology, new management concepts, advancing educational level and other factors similar to these make the structures of the institutions more complicated and as a result of this process, employees are alienated from both themselves and their jobs and their belonging to the organization, administrator of the organization and their colleagues decays. As a result of this alienation, a considerable number of leave their job or show bad performance or omit their works or even show aggressive behaviors. The organization administrators, with unsatisfied expectations from their employees, try to ensure the organizational dependence of their personnel in different ways. At this point, a kind of contract that is not written or verbal but has important positive or negative effects on written or verbal contract emerges: Psychological Contract. Psychological Contract can be defined as a contract which is non-verbal, covered. It is expected to give and take from/to the other by both sides i.e. the person and the organization. Currently, it is an important phenomenon for the organizations.
Abstract (Original Language): 
Artan rekabet, değişen piyasa koşulları, gelişen teknoloji, yeni yönetim anlayışları, eğitim seviyesinin yükselmesi gibi faktörler, kurumların yapılarını iyice karmaşıklaştırmakta, bunun sonucunda da çalışanlar hem kendilerine hem de işlerine yabancılaşmakta, örgüte, örgüt yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarına olan bağlılıkları azalmaktadır. Bu yabancılaşma sonucunda, çalışanların azımsanmayacak bir bölümünün, ilk bir-iki yıl içerisinde kurumlarından ayrıldıkları ya da ayrılmasalar bile düşük performans sergiledikleri, işlerini sabote ettikleri hatta saldırgan davranışlar içine girdikleri gözlenmektedir. Beklentilerinin karşılanmadığını gören organizasyon yönetimleri de, çalışanlar ile ilgili çeşitli arayışlar içine girerek, örgütsel bağlılığı temin etmeye yönelmektedirler. İşte bu noktada; sözlü ve yazılı olmayan ancak sözlü ve yazılı sözleşmeler üzerinde olumlu ya da olumsuz ciddi etkileri olabilen bir sözleşme türü ortaya çıkmaktadır: Psikolojik Sözleşme. Kişi ve içinde bulunduğu örgüt arasında sözle ifade edilmeyen, kapalı, tarafların iş ilişkileri içerisinde birbirlerine vermeyi ve birbirlerinden almayı bekledikleri psikolojik yönü bulunan anlaşma olarak tanımlanan psikolojik sözleşme, örgütler için önemli bir fenomen haline gelmiştir.
1–16

REFERENCES

References: 

Argyris, C. (1960), Understanding Organizational Behavior, 3. Baskı, Dorsey Pres,
Homewood, Illinois.
Arnold, J. ve C. Feldman (1986), Organizational Behavior, McGraw-Hill International
Edition Management Series, New York.
Aytaç, S. (1997), Çalışma Yaşamında Kariyer, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
Coyle-Shapiro J. ve Kessler, I. (2000), “Consequences of the Psychological Contract for
the Employment Relationship: A Large-Scale Survey”, Journal of Management
Studies, Vol. 37, 903-930.
Cropanzano, R., D.E. Rupp ve Z.S. Byrne (2003), “The Relationship of Emotional
Exhaustion to Work Attitudes, Job Performance and Organizational Citizenship
Behaviors”, Journal of Applied Psychology, Vol. 88, No.1, 160–169.
Cropanzano, R. ve M.S. Mitchell, (2005), “Social Exchange Theory: An
Interdisciplinary Review”, Journal of Management, 874-900.
Forret, M.L ve S.E. Sullivan (2002), “A Balanced Scorecard Approach to Networking:
A Guide to Successfully Navigating Career Changes”, Organizational
Dynamics, Vol. 31, No. 3, 250.
Freese, C. ve R. Schalk (1995), Het Psychologisch Contract en Leeftijdsbewust
Personeels Management, in R. Schalk (Eds), Lemma, Utrecht.Gefen, D. ve C.M. Ridings (2002), “Implementation Team Responsiveness and User
Evaluation of Customer Relationship Management: A Quasi-Experimental
Design Study of Social Exchange Theory”, Journal of Management
Information Systems, Vol. 19, No. 1, 47-69.
Gouldner, A.W. (1960), “The Norm of Reciprocity”, American Sociological Review,
Vol.25, 161- 178.
Hall, D. ve J.E. Moss (1998), “The New Protean Career Contract: Helping
Organizations and Employees Adapt”, Organizational Dynamics, Vol. 26, No.
3, 23.
Kickul, J. ve W.L. Scott (2001), “Broken Promises: Equity Sensitivity as a Moderator
Between Psychological Contract Breach and Employee Attitudes and
Behavior”, Journal of Business and Psychology, Vol. 16, No. 2,191- 217.
Kotter, J. (1973), “The Psychological Contract: Managing the Joining-up Process,”
California Management Review, Vol. 15, No. 9, 91-99.
Kurtulmuş, N. (1996), Sanayi Ötesi Dönüşüm, İz Yayıncılık, İstanbul.
Levinson, H., C.R. Price, K.J. Munden ve C.M. Solley (1962), Men, Management and
Mental Health, Harvard University Pres, Cambridge.
Macneil, I.R. (1985), “Relational Contract: What we do and What we do not Know”,
Wisconsin Law Review, 483-525.
McCormick, E.J. ve D.R. Ilgen (1980), Industrial Psychology, Prentice Hall, New
Jersey.
Millward, L. ve P. Brewerton (1999), “Contractors and their Psychological Contracts”,
British Journal of Management, Vol. 10, 253-274.
Morrison, D.E (1994), “Psychological Contracts and Change”, Human Resource
Management, Vol. 33, No. 3.
Morrison, E.W. ve S.L. Robinson (1997), “When Employees Feel Betrayed: A Model
of How Psychological Contract Violation Develops”, Academy of Management
Review, Vol. 22, No.1, 226- 256.
Moorhead, G. ve R.W. Griffin (1995), Organizational Behavior Managing Peopleand
Organizations, 4. Baskı, Houghton Mifflin Company, Boston, USA.
Noe, R.A. (1999), İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi, (Çev. Canan ÇETİN), Beta
Basım Yayım ve Dağıtım, İstanbul.
Onaran, O. (1981), Çalışma Yaşamında Güdülenme Kuramları, Sevinç Matbaası,
Ankara.
Robinson, S.L. (1996),“Trust and Breach of the Psychological Contract”,
Administrative Science Quarterly, Vol. 41, 574-599.Robinson, S.L. ve D.M. Rousseau (1994), “Violating the Psychological Contract: Not
the Exception but the Norm”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 15,
245-259 .
Roehling, M. (1997), “The Origins and Early Development of the Psychological
Contract Construct”, Journal of Management History, Vol. 3, 204-217.
Rousseau, D.M. (1995), Psychological Contracts in Organizations; Understanding
Written & Unwritten Agreements, Thousand Oaks: Sage Publications Inc,
California.
Rousseau, D.M. (1989), “Psychological and İmplied Contracts in Organizations”,
Employee Rights and Responsibilities, Vol. 2, 121-139.
Rousseau, D.M. ve R. Schalk (2000), Psychologıcal Contracts ın Employment: Cross-
National Perspectives, CA: Sage, in Pres, Newbury Park.
Rousseau, D.M. (1990), “New Hire Perceptions of their Own and their Employer’s
Obligations: A Study of Psychological Contract”, Journal of Organizations
Behavior, Vol. 11, 389-400.
Rousseau, D.M. (1998), “Why Workers Still Identify With Organizations”, Journal of
Organizational Behavior, Vol. 19, 217-233.
Schein, E.H. (1980), Organizational Psychology, 3. Baskı, Englewood Cliffs, Prentice-
Hall, New Jersey.
Schein, E.H. (1978), Career Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs,
Addison-Wesley, Reading, MA.
Sels, L., M. Janssens ve I.V.D. Brande (2004), "Assessing the Nature of Psychological
Contracts: A Validation of Six Dimensions", Journal of Organizational
Behavior, Vol. 25, No. 4, 461-488.
Shore, L.M. ve L.E. Tetrick (1994), “The Psychological Contract as an Explanatory
Framework in the Employment Relationship”, Trends in Organizational
Behavior, (Der: C.L. Cooper ve D.M. Rousseau), Vol. 1, 91-109.
Sullivan, S.E. (1999), “The Changing Nature of Careers: A Review and Research
Agenda”, Journal of Management, Vol. 25, No. 3, 458.
Vroom, V.H. (1964), Work and Motivation, John Wiley & Sons, New York.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com