You are here

GELENEKSELDEN MODERNE ETİK VE SİYASET

ETHICS AND POLICY FROM TRADITIONAL TO MODERN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The relationship between ethics and politics has constituted the most essential area of concern in political and social sciences in terms of both being a historical-sociological practice and including a theoretical perspective. It is an understandable and requisite situation that human being and society as the prominent actors of politics place the ethics to the center as consistent with what constitutes the right and virtuous behavior and how it is implemented to it. By this reason, after tracing the ethic as a concept and phenomenon in the study, we tried to discuss the ethics by scrutinizing how it appears in both traditional and modern thought and politics.
Abstract (Original Language): 
Etik ve siyaset ilişkisi hem tarihî-sosyolojik bir pratik olması açısından hem de teorik bir bileşen olarak siyaset ve sosyal bilimlerin en temel tecessüs alanlarından birini teşkil etmiştir. Siyaset sahnesinin baş aktörü olan insan ve toplumun, doğru ve erdemli davranışın ne olduğu ve nasıl hayata geçirileceği problemine koşut olarak, etiği, merkezi bir yere oturtması dün olduğu gibi bugün de anlaşılır ve gerekli bir durumdur. Bu sebeple biz bu çalışmada önce etiğin bir kavram ve olgu olarak izini sürdükten sonra onun hem geleneksel hem de modern düşünce ve siyasette nasıl tezahür ettiğini irdeleyerek tartışmaya çalıştık.

REFERENCES

References: 

Aristoteles (1998), Nikomakhos’a Etik, (Çev. Saffet Babür), Ayraç Yayınları, Ankara.
Arslan, Ahmet (1999), İslam, Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yayınları, Ankara.
Badiou, Alain (2004), Etik, ( Çev. Tuncay Birkan), Metis Yayınları, İstanbul.
Bailey, Stephen K. (1964), “Ethics and the Public Service”, Public Administration Review, Vol.24, No. 4.
Barry, Norman P. (2004), Modern Siyaset Teorisi, (Çev. Mustafa Erdoğan-Yusuf Şahin), Liberte Yayınları, Ankara.
Brenkert, George G. (1998), Marx’ın Özgürlük Etiği, (Çev. Yavuz Alogan), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Ceylan, Yasin (1998 ), “Din ve Ahlâk”, Doğu Batı, Ankara, Sayı 4, 79-86.
Çağırıcı, Mustafa (2006), İslam Ahlâkı, Ensar Neşriyat, İstanbul.
Erdem, Hüsameddin (2009), Ahlâk Felsefesi, Hü-Er Yayınlar, Konya.
Göze, Ayferi (2000), Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yayınları, İstanbul.
Hart, H.L.A. (2000), Hukuk Özgürlük ve Ahlâk, (Çev. Erol Öz), Dost Kitabevi, Ankara.
Heler, Agnes (2000), “Modernitedeki Ahlâkî Durum”, (Çev. Elif Çırakman), Modernite Versus Postmodernite, (Der. Mehmet Küçük), Vadi Yayınları, Ankara.
Heywood, Andrew (2006), Siyaset, (Çev. Bekir B. Özipek vd.), Liberte Yayınları, Ankara.
Kılıç, Recep (2009), Ahlâkın Dinî Temeli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara.
Machiavalli, (1994), Hükümdar, (Çev. Selahattin Bağdatlı), Sosyal Yayınlar, İstanbul.
Marx, Karl ve Friedrich Engels (1999), Alman İdeolojisi, (Çev. Sevim Belli), Sol Yayınları, Ankara.
Peffer, R.G. (2001), Marksizm, Ahlâk ve Toplumsal Adalet, (Çev. Yavuz Alogan), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Sarıbay, Ali Yaşar (1998), “Politik Teori, Modernite ve Etik,” Doğu Batı. Sayı 4, 55-60.
Schaar, John H (1989), Legitimacy in the Modern State, Transaction Publishers, New Brunswick.
Stroll, A, A. A. Long, V. J.Bourke, R. Campell, (2008), Etik Kuramları, (Der. ve Çev. Mehmet Türkeri), Lotus Yayınları, Ankara.
Taylor, Charles (1995), Modernliğin Sıkıntıları, (Çev. Uğur Canbilen), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Tepe, Harun (1998), “Bir Felsefe Dalı Olarak Etik: „Etik‟ Kavramı, Tarihçesi ve Günümüzde Etik” Doğu Batı, Sayı 4, 11-28.
Touraine, Alain (2000), Modernliğin Eleştirisi, (Çev., Hülya Tufan), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
Platon (1992), Devlet, (Çev., S. Eyüboğlu, M.Ali Cimcoz), Remzi Kitabevi, İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com