You are here

MUHASEBE VE FĠNANS DERSĠ ALAN ÖĞRENCĠLERĠN YAġAM DEĞERĠ YÖNELĠMLERĠNĠ OLUġTURAN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA

A FACTOR ANALYSIS TO INVESTIGATE THE LIFE VALUE DIRECTIONS OF STUDENTS BY COURSE OF ACCOUNTING AND FINANCE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims to determine factors involving life value directions of Students by Course of Accounting and Finance in Department of Business at Faculty of Economics and Administrative Sciences. It is based on value theory developed by Schwartz (1992). A questionnaire form has been applied on 941 students in universities for this aim. Acquired data has been applied factor analysis (Basic Components Analysis, Varimax Rotation) by using SPSS 15 statistical packet programme. According to the results of the analysis, life value directions of Students by Course of Accounting and Finance include factors as universalism, stimulation, achievement, self-direction, power, benevolence, hedonism and tradition.
Abstract (Original Language): 
Bu çalıĢmanın amacı, üniversitelerin Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ĠĢletme Bölümünde muhasebe ve finans dersi alan öğrencilerin yaĢam değeri yönelimlerini oluĢturan faktörleri belirlemektir. ÇalıĢma kuramsal olarak, Schwartz (1992) tarafından geliĢtirilen değerler teorisine dayanmaktadır. ÇalıĢmanın amacını gerçekleĢtirmek için hazırlanan anket formu 941 öğrenci üzerinde uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler SPSS 15 istatistik programı kullanılarak faktör analizine (Temel BileĢenler Analizi, Varimax Rotasyonu) tabi tutulmuĢtur. ÇalıĢmanın bulgularına göre iĢletme bölümünde muhasebe ve finans dersi alan öğrencilerin yaĢam değeri yönelimleri; evrensellik, dürtü, baĢarı, öz yönelim, güç, yardımseverlik, hazcılık ve gelenek faktörlerinden oluĢmaktadır.
1-18

REFERENCES

References: 

Baloğlu, Mustafa ve Esra Balgalmış (2004) “İlköğretim ve Ortaöğretim Yöneticilerinin Öz-Değerlerinin Betimlenmesi: Tokat İli Örneği”, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt 3, Sayı 10, 19-31.
Bardi, Anat ve Shalom H. Schwartz (2003), “Values and Behavior: Strength and Structure of Relations”, Personality and Social Psychology Bulletin, Vol.29, No.10, 1207-1220.
Bayazıtlı, Ercan, Hilmi Erdoğan Yayla ve Eymen Gürel (2006), “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime BakıĢ Dergisi, Yıl 20, Sayı 6, 1-12.
Bilsky, W. and Koch, M. (2002), “On the Content and Structure of Values: Universals or Methodological Artefacts?” In J. Blasius, J. Hox, E. deLeeuw & P. Schmidt (Eds.), Social Science Methodology in the New Millennium. Updated and Extended Proceedings of the Fifth International Conference on Logic and Methodology, Cologne, Germany. Leverkusen: Leske + Budrich.
Gauthier, Janel (2007), Onward Toward a Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists: Draft and Progress Report, International Union of Psychological Science’s Preface to the 2006 Report, Canada.
Holdsworth, David (2003), “Measuring The Structure and Importance of Consumer Values for Segmenting an Eco Tourism Market Using Schwartz’s Values Survey”, ANZMAC 2003 Conference Proceedings Adelaide, 1890-1896.
Kapu, Hüseyin (2001), “Orta ve Güneydoğu Anadolu’da YaĢayan GiriĢimci/Yöneticilerin YaĢam ve GiriĢim Değerleri”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Mills, Grant R., Simon A. Austin, Derek S. Thomson ve Hannah Devine-Wright (2009), “Applying a Universal Content and Structure of Values in Construction Management”, Journal of Business Ethics, Vol. 90, No. 4, 473-501.
Naktiyok, Atılhan ve M. Kürşat Timuroğlu (2009), “Öğrencilerin Motivasyonel Değerlerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt 23, Sayı 3, 85-103.Schwartz, Shalom H. (2006), Basic Human Values: an Overview, www.yourmorals.org/schwartz.2006.basic%20human%20values.pdf, (Erişim Tarihi: 17.01.2011)
Schwartz, Shalom H. ve Klaus Boehnke (2004), “Evaluating the Structure of Human Values with Confirmatory Factor Analysis”, Journal of Research in Personality, Vol. 38, 230–255.
Schwartz, Shalom H., Lilach Sagiv and Klaus Boehnke (2000), “Worries nad Values”, Journal of Personality, Vol. 68, No. 2, 309-346.
Schwartz, Shalom H., Naomi Struch and Wolfgang Bilsky (1990), “Values and Intergroup Social Motives: A Study of Israeli and German Students”, Social Psychology Quarterly, Vol. 53, No. 3, 185-198.
Schwartz’s Value Inventory, http://changingminds.org/explanations/values/schwartz _inventory.htm, (Erişim Tarihi: 17.01.2011)
Yıldız, Sebahattin (2004), Örgüt Kültürü ve Kafkas Üniversitesi Akademik Personeli Arasında PaylaĢılan Değerler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com