You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 34
sort ascending

Birinci Basamakta Çalışan Hekimlerin Tüberküloz Tanı ve Tedavisinde Yaklaşımlarının ve Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

Kan Bağışçılarında Tarama Test Sonuçlarının Yıllara Göre Değişimi; On Yıllık Değerlendirme, Malatya

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

Laparaskopik Cerrahi Sonrası Ağrı ve Hemşirelik Bakımı

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımı

Geomatik

Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımı.

Geomatik

Sağlık yönetimi bölümünün üniversite sınavında ve kamuya personel alımlarındaki kontenjanları: 2016 yılı değerlendirmesi

Sağlık Akademisyenleri Dergisi

Hastane standartlarının çok boyutlu kalite analizi: Bir standart seti örneği

Sağlık Akademisyenleri Dergisi

13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk sağlık sisteminin gelişim süreci üzerine bir derleme

Sağlık Akademisyenleri Dergisi

Bir eğitim ve araştırma hastanesi cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin stres ve motivasyon düzeylerinin belirlenmesi

Sağlık Akademisyenleri Dergisi

Orta Öğretim Öğrencilerinin İnternet Ve Oyun Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying

Halk Sağlığı Alanında Web Tabanlı Çalışmalar: Bir Anabilim Dalı Web Sayfası Deneyimi

Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi

Matematik Öğretiminde Olumlu Söylem Ortamı ve Söylem Analizi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Türkiye’de bilim tarihi öğretimi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeterlilikleri

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Türk erkeklerinin kontraseptif yöntem kullanımındaki rolleri, düşünceleri tutum ve davranışları

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Pekin Olimpiyatları Öncesi Kampa Katılan Türk Halter Kız Milli Takımının Beslenme ve Sağlık Profili -Ön Çalışma

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Adölesanlarda Akdeniz Diyeti Kalite Indeksinin (KIDMED) değerlendirilmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Maternal Bağlanma Ölçeği’nin Türk toplumuna uyarlanması

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Türk üniversite öğrencilerinde AIDS’ten Korunma Öz-yeterlilik Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Türkoloji çalışmalarının sunumunda yeni bir yöntem önerisi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Mobbing Kavramının Birey Ve Örgüt Açısından Önemi

Yenifikir Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Ordu Ġli Merkez Ġlçede Ailelerin Fındık Yağı Tüketim Durumları

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Erzincan İlinde Üretilen Balların Biyokimyasal Özellikleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Çocuk Sevme Düzeyleri İle Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

TÜRKYE’DE VE DÜNYADA AKILCI LAÇ KULLANIMI

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETİK VE MESLEKİ ETİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ERGENLİKTE ÖZ-YETERLİĞİN YAŞAM DOYUMUNU YORDAYICI ETKİSİNİN YANISIRA SOSYOEKONOMİK STATÜ VE CİNSİYETİN ETKİLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK YAŞAMIŞ OLDUKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Turkish Studies

BaĢariyi Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin ArdıĢık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Eczacıların sosyal sorumluluk algıları üzerine bir araştırma

Gülhane Tıp Dergisi