You are here

Search Publications

Displaying 1 - 16 of 16

Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğitim Programları: Kavramsal Bir Çözümleme

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ERGENLERİN DUYGUSAL ZEKALARININ ÇATIŞMA EĞİLİMLERİNE VE SUÇ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

YENİ KÜRESEL TEHDİTLER VE YENİ PARADİGMA

Polis Bilimleri Dergisi

ÖĞRENCILERIN ÖĞRENILMIŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERI ÜZERINDE KIŞILIK ÖZELLIKLERI VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERININ ETKISINİ BELIRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTıRMA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi

DAVRANIŞ EKONOMİSİ VE NÖRO-FİNANS

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

KÜRESELLEŞME VE KENTSEL YOKSULLUK: SOSYOLOJİK BİR PERSPEKTİF

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Polis Bilimleri Dergisi

SİVİL HAVACILIĞIN GELİŞİMİ VE KÜRESELLEŞME SURECİNE KATKILARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK İŞÇİ SENDİKACILIĞI VE YAŞANAN ÖRGÜTLENME SORUNU

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN ÖĞRENCİLERDE BENLİK SAYGISI VE DUYGUSAL ZEKA

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

AKADEMİSYENLERDE DUYGUSAL ZEKÂ FAKTÖRLERİNİN TÜKENMİŞLİK FAKTÖRLERİ İLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KÜRESELLEŞMENİN SİYASAL ETKİLERİ, GÖÇ VE UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

KÜRESELLEŞME SONRASI HUKUK DEVLETİ: MİT Mİ, GERÇEKLİK Mİ?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası