You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 83

Savunma Harcamaları Düzeyinin Belirlenmesi: Teorik Bir Tartışma

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE BULUNAN DUYGU VE SAVUNMA MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ

Turkish Studies

STRATEJİK YOL HARİTASI OLUŞTURULMASINDA DENGELİ SONUÇ KARTI: SAVUNMA PLANLAMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

Okul yöneticilerinin yönetici kaygı düzeylerinin yordayıcısı olarak psikolojik sermaye

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

DİLDEN DÜŞÜNCEYE

Mütefekkir Dergisi

Ahlâk Terbiyesi Kongresi ve Basına Yansımaları

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

KERBELÂ’YI YAŞAMIŞ ŞİİRLER: “HZ. HÜSEYİN” VE “ÖTEKİ” PORTRELERİ YÖNÜYLE KERBELÂ OLAYININ ARAP ŞİİRİNDEKİ İLK YANKILARI

Mütefekkir Dergisi

KUR’AN’DA İSTİĞNÂ

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

CEMEVLERİNİN SOSYAL SERMAYEYİ ARTIRICI VE REHABİLİTE EDİCİ FONKSİYONLARI

Turkish Studies

DİN GÖREVLİLERİNDE DÜŞÜNME STİLLERİ VE DİNİ BAŞA ÇIKMA

Turkish Studies

Vladimir PUTIN’in Valdai Konuşmasının Politik Söylem-Psikoloji Bağlamında İrdelenmesi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA YÖNELİK ÇALIŞMA: GAZLAR KONUSU

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

BİREYSEL YENİLİKÇİ KİŞİLİK ÖZELLİĞİ VE İNOVATİF DAVRANIŞA ETKİ EDEN FAKTÖRLERE YÖNELİK NİCEL VE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

KARA HARP OKULU LABORATUVAR MERKEZİ BİNASININ YEŞİL BİNA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

İNSAN HAKLARININ BÖLGESEL DÜZEYDE KORUNMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME: İNSAN HAKLARI VE AMERİKA (Barrios Altos Davası Örneği ve Orta Doğu Üzerine Bazı Öneriler)

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

KAMU YÖNETİMİNDE YAŞANAN DÖNÜŞÜMLERİN İÇ GÜVENLİK SEKTÖRÜNE YANSIMALARI

Güvenlik Bilimleri Dergisi

BÜYÜK GÜÇLERİN ORTA DOĞU’DAKİ MÜCADELELERİ VE TÜRKİYE (1945-1960)

Turkish Studies

TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ’NİN TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

International Journal of Academic Value Studies

“Batı”nın “Doğu”da Bir Şeytan Yaratma Girişimi Olarak İslamofobi ve Anti-İslamizm: Tarihsel Bir Yaklaşım

İlahiyat Akademi Dergisi

Doğu’da Yönetimin Esasları: Nizamü’l Mülk’ün Siyasetnamesi Üzerine Bir Değerlendirme

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

İLK VE ACİL YARDIM (PARAMEDİK) LİSANS EĞİTİMİ TARTIŞMALARI VE ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Hastane Öncesi Dergisi

Sinizim, Kişilerarası Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Analizi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

Avrupa Birliği Politikalarında Üye Devletlere Tanınan İstisnaların Tarihsel ve Politik Arka Planı

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

KİŞİLİKLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU İLİŞKİDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ETKİSİ

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Namlu İçi Balistik Davranışın Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi

Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Sivas Kenti ve Yakın Çevresi İçin Yerleşim Açısından En Uygun Alanların Belirlenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Yapısal Aile Terapisi’nin Temel Kavramlarıyla Gelin Filminin İncelenmesi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

ULUSLARARASI SİSTEM VE GÜVENLİK AÇISINDAN DEĞİŞEN SAVAŞ KURGUSU; SİBER SAVAŞ ÖRNEĞİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi