You are here

Search Publications

Displaying 1 - 21 of 21

Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

BÜYÜK GÜÇLERİN ORTA DOĞU’DAKİ MÜCADELELERİ VE TÜRKİYE (1945-1960)

Turkish Studies

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLİM TARİHİ ANABİLİM DALI'NIN ÇALIŞMALARI (2000-2003)

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı'nın / Bölümü'nün 2004-2009 Yılları Arasındaki Çalışmaları

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Öğretmenlerin Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin görüşlerinin sosyolojik incelemesi: Tokat ilköğretim öğretmenleri örneği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

POLİSLERİN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM YASALARINA BİLİŞSEL HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYİNİN HİZMET SÜRELERİ VE BRANŞLARI AÇISINDAN ANALİZİ

Polis Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE’DE E-TİCARET İŞLEM HACMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİR MODEL ÖNERİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ULUSLARARASI GÜVENLİKTE EKONOMİK FAKTÖRLER: Türkiye'nin Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlardaki Etkinliği ve Bölge Barışına Katkısı

Polis Bilimleri Dergisi

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (DKK)’NA (OUTSOURCING) GENEL BAKIŞ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

Sosyal Hizmete Kültürel Yaklaşım: 2011 Van Depremi Örneği

Sosyoloji Dergisi

İlköğretimde Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Kuramsal Bir Çalışma

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÖNCESİ TÜRKİYE GENELİNDE VE KAHRAMANMARAŞ İLİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri

Bilgi Dünyası

TÜRKİYE VE MISIR SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA OSMANLI ALGISI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDEN TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE TRAKYA BÖLGESİNDEN ÖRNEKLER

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

The Journal of Academic Social Science Studies

TÜRK TOPLUMSAL HAYATINDA KADININ VARLIĞININ TARİHSEL EKSENDE SORGULANMASI

Turkish Studies

Türkiye’de Uygulanan Din Politikaları İçin Bir Tipoloji Denemesi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

TÜRKİYE VE MISIR SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA MİLLİYETÇİ DEĞERLER: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Turkish Studies

XIX. VE XX. YÜZYILLARDA TÜRKİYE'DE FİZİK VE TIBBİ FİZİK TARİHİ İLE İLGİLİ YAYINLARIN NOTLU KAYNAKÇASI

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

MECMUA-İ FÜNÛN-İ BAYTARİYE: İNCELEME VE ÖZETLİ BİBLİYOGRAFYA

Osmanlı Bilimi Araştırmaları