You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 43

TEPE YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

SOSYALPSİKOLOJİDE BİLİŞSEL UYUMSUZLUK

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

İnsansız Hava Araçları için Çok Kriterli Güzergâh Planlama Modeli

Savunma Bilimleri Dergisi

Türkiye 1. Ligi Erkek Hentbol Takımlarının Müsabaka Analizlerinin İncelenmesi

Spor Bilimleri Dergisi

İnsansız Suüstü Aracı Karakol Görevinin NATO Veri Modeli (JC3IEDM) ile Modellenmesi

Savunma Bilimleri Dergisi

Gerçek Zaman Kısıtları Altında Seyrüsefer Planlamaya Yeni Bir Yaklaşım

Savunma Bilimleri Dergisi

KUŞEYRÎ'DEN İBNÜ'L-ARABÎ'YE İŞÂRÎ YORUMCULUK HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME: İŞARÎ YORUMDAN TAHKÎKE DOĞRU KUR'ÂN-I KERİM YORUMCULUĞUNUN GELİŞİMİ

Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI - ORMAN YANGINLARI İLİŞKİSİ"

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

SİLAH ATAMA PROBLEMİNE ÇOK AMAÇLI YAKLAŞIM: TAM SAYILI HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ VE ELEKTRONİK TABLO ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLİM TARİHİ ANABİLİM DALI'NIN ÇALIŞMALARI (2000-2003)

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATINDA BİLİMSEL YÖNTEM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İLE İTÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN KARŞILAŞTIRMASI

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı'nın / Bölümü'nün 2004-2009 Yılları Arasındaki Çalışmaları

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Tarihi yığma yapıların malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve uygulama önerileri

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi

Yapısal Aile Terapisi’nin Temel Kavramlarıyla Gelin Filminin İncelenmesi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Ormancılıkta Kamu Yararı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

DOĞU ANADOLU KIRMIZISI VE GÜNEY ANADOLU KIRMIZISI IRKI SIĞIRLARDA LAKTOFERRİN GENİNİN 6. İNTRONUNDAKİ ECORI POLİMORFİZMİ

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul’un Fethi Törenleri

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

AFET OLGUSUNA HUKUKSAL - KURUMSAL YAKLAŞIM AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Adile Sadullah Mermerci Örneklemi

Polis Bilimleri Dergisi

Deprem Sonrasında Orman ve Mera Alanlarının Iskana Açılmasının Hukuki Analizi (Istanbul Örneği

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Dünyada ve Türkiye’de Üniversite Sanayi İşbirliği ve Yenilikçi Üretim

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Hemşirelik Eğitimi Veren Kurumlarda Etik Çalışma İklimi

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi

Lider-üye etkileşimi faktörlerinin liderler ve astlar tarafından karşılıklı algılanması: Bir perakende işletmesi çalışanları üzerinde araştırma

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Sosyolojinin Konusu Olarak Ordu ve Asker: Askeri Sosyoloji

Sosyoloji Dergisi

AARHUS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE ORMANCILIKTA YARGIYA ERİŞİM KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

Sosyal Hizmete Kültürel Yaklaşım: 2011 Van Depremi Örneği

Sosyoloji Dergisi

Epik Tiyatro'da "Siyasal Olan" ve "Gestus" Kavramlarını Hannah Arendt ile Okumak

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi

Orman Yangın Emniyet Yolları ve Şeritleri ile Orman Yol Şebekelerinin Entegrasyonu, Planlamaları ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma (Gelibolu Milli Parkı Örneği

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

TÜKENMİŞLİK (BURNOUT) SENDROMU

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

“İSTANBUL YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ”NDE YER ALAN OKUMA METİNLERİNİN TÜR ÖZELLİKLERİ VE ÖZGÜNLÜK BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)