You are here

Search Publications

Displaying 1 - 14 of 14

İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ: SAVUNMA SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ege Akademik Bakış Dergisi

Amerikan futbolcularında farklı protokollerden elde edilen anaerobik performans değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

ÜSTÜNLÜK ESASLI BULANIK ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMİNİN KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ SEÇİMİ PROBLEMİNE UYGULAMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

Wingate anaerobik güç testi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Eğitim Örgütlerinde İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Kullanımına Etik İklim Tipinin Etkisinde Lider Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KARA HARP OKULUNDA EĞĠTĠM ÖĞRETĠM GÖREN ÖĞRENCĠLERĠN BAġARI DURUMUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠSTATĠSTĠKSEL YÖNTEMLERLE TESPĠT EDĠLMESĠ

Savunma Bilimleri Dergisi

Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Tutumları Üzerine Etkisi: Bosnalı Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

BARIŞ GÜCÜ OPERASYONLARINDA TÜRKİYE-HOLLANDA BULUŞMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNDE ÖZ YETERLİLİK ALGISININ ROLÜ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ÖZELLİKLER BAĞLAMINDA GİRİŞİMCİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖRÜNTÜSÜ

Savunma Bilimleri Dergisi

GELİŞİMSEL AÇIDAN ÖLÜM KAVRAMI

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Lider-Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Rolü

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Sınav Görevlisi Atama Probleminin Hedef Programlama Yöntemiyle Çözümü

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Öğretmen Adaylarının Okumaya Karşı Tutumları ile Genel Kültür Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi