You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 129

EKONOMİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI: SAVUNMA SANAYİİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

BASKETBOLDA TOP HAKİMİYETİNİN ANALİZİ VE TAKIM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi

ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE MÜZAKERECİLİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: SİGORTACILIK VE LOJİSTİK SEKTÖRLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Ahp Ve Topsıs'in E-Kitap Okuyucu Seçiminde Uygulanması

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Kıbrıs'ta Gobi ve Gali plânlarına göre harita meselesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Çevresel ve Milli Güvenlik Boyutları Açısından Biyolojik Çeşitlilik ve Tehlikeler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KORKU VE HATALI KARAR VERME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DÜZENİ

The Journal of Academic Social Science Studies

Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Tutumları Üzerine Etkisi: Bosnalı Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ÖRGÜTSEL ADALET İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNDE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BAYAT ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE TEZDEN KAYTARMA DAVRANIŞLARI

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Gönüllü İşten Ayrılmalar Üzerine Ekonometrik Bir Yaklaşım

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ASKERİ ÖRGÜTLERDE LİDERLİK EĞİTİMİ İLE LİDERLİK POTANSİYELİNİN İLİŞKİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ’NİN TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

International Journal of Academic Value Studies

Bir Mesleki Eğitim Kurumu Olarak Polis Meslek Yüksek Okulları

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Modernite ve Postmodernite Süreçlerinde Kamu Yönetimi, Siyasa Yapım Sürecinin İletişimsel Motifleri ve Demokratikleşme Üzerine Kuramsal Bir Tartışma

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

POLİSLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Polis Bilimleri Dergisi

Sayıştay’ın Yargılama Fonksiyonu ve Sayıştay Yargısında Kanun Yolları

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Sinizim, Kişilerarası Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Analizi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

Avrupa Birliği Politikalarında Üye Devletlere Tanınan İstisnaların Tarihsel ve Politik Arka Planı

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

YÖNETİCİNİN GÜÇ KAYNAKLARI ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖĞRENEN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin stratejik önemi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

BİR TEKSTİL FABRİKASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI

Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives

Dünya’da ve Türkiye’de yeni bir pazarın doğuşu, gelişimi ve paylaşımı: “Hidrojen enerjisi ve hidrojen teknolojisi ürünleri” pazarı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Büro Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri ve Kontrol Odağı İnançları Üzerine Bir Araştırma: Erzincan Üniversitesi MYO Uygulaması

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI: Kuruluşu, Görevleri, Yetkileri

Polis Bilimleri Dergisi

Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler ve Bu Tezlerde İncelenen Temaların Analizi: 1983‐2008 Dönemi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Uluslararası Sistemde Güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve Jeopolitik Arka Planı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi