You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 47

Amerikan futbolcularında farklı protokollerden elde edilen anaerobik performans değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Eğitim denetmenleri ile Bakanlık denetmenlerinin etik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Wingate anaerobik güç testi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Kıbrıs'ta Gobi ve Gali plânlarına göre harita meselesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet dönemi eğitim bütçeleri

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE’NİN AB’YE ADAY ÜLKE OLMASINI SAĞLAYAN İÇ ve DIŞ FAKTÖRLER ve GELECEĞE İLİŞKİN YÖNELİMLER

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün toplam kalite yönetimine geçiş sürecinde personelin yaklaşımının belirlenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Benlik kavramı bağlamında ‘Kürk Mantolu Madonna’ karakterlerinin çözümlenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Başarısızlık korkusu-benlik değeri ilişkisinde benlik saygısı ve erteleme eğiliminin doğrudan ve dolaylı rolleri

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin stratejik önemi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Eğitim örgütlerinde yabancılaşma ve yönetimi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Dünya’da ve Türkiye’de yeni bir pazarın doğuşu, gelişimi ve paylaşımı: “Hidrojen enerjisi ve hidrojen teknolojisi ürünleri” pazarı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

IDEOLOGY, RELIGION AND THE ARMY IN TURKEY (TÜRKİYE'DE ORDU, DİN VE İDEOLOJİ)

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Slovenya, Hırvatistan ve Bosna’nın bağımsızlık mücadeleleri ve Yugoslavya’nın dağılışı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Öğretmenlerin Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin görüşlerinin sosyolojik incelemesi: Tokat ilköğretim öğretmenleri örneği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

KADINLARDA MASTEKTOMİNİN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Onaltıncı yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı hâkimiyetinde Pakrac Livası

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Öğretmen adaylarında mizah tarzları, problem çözme ve benlik saygısının incelenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Ankara Polis Koleji öğrencilerinin vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Alevî-Bektaşî İnanç Sisteminde Hukuka Örnek: “Veli Baba Sultan Ocağı Ahitnâmesi”

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

ABD hegemonyası ve bölgesel modelleme politikası: Kuramsal çerçeve

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

11 Eylül, bölünen dünya, Huntington ve çatışma

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Güreşçilerin saldırganlık düzeylerinin sosyo-demografik açıdan incelenmesi (Ankara örneği)

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

KLİMAKTERİK DÖNEMDEKİ KADINLARA VERİLEN PLANLI SAĞLIK EĞİTİMİNİN MENOPOZAL YAKINMA, TUTUM VE SAĞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

BİR HÜKÜMET DIŞI KURULUŞ MODELİ OLARAK ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ VE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİNE KATKISI

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Travma sonrası stres bozukluğunda bilişsel süreçler

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Bilişim Suçlarının Delillendirilmesinde Amerikan Uygulaması ve Ülkemizdeki Durum

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

CUMHURIYET ÇOCUGU VE ÇEVRE DOSTU BIR TÜRK: MANISA TARZANI

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE'DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNUNA BİR ÖRNEK: KİT'LERDE UYGULANAN ÜCRET POLİTİKASININ GELİR DAĞILIMINDA YARATTIĞI ADALETSİZLİK VE BEŞERİ SERMAYE TEORİSİ İLİŞKİSİ

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Öğretim etkinlikleri kuramı’na göre tasarlanan öğretim yazılımının akademik başarıya etkisi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi