You are here

Search Publications

Displaying 1 - 28 of 28

İki Büyük Halk Sağlığı Sorununun Birlikteliği: Sigara ve Tüberküloz

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

DAYANIKLILIK ANTRENMANLARINDA ANTİOKSİDAN SAVUNMA

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

AKUT EGZERSİZİN FUTBOLCULARDA ANTİOKSİDAN SİSTEM PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Patoloji Laborantlarında Ksilen Solumanın Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Oksidatif Stres ve "Biyomarkır'ları

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA LIPID PEROKSIDASYONU

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

PREEKLAMPTIK HASTALARDA ANTIOKSIDAN AKTIVITE VE LİPİD PEROKSİDASYONU ARASINDAKİ DENGENİN İRDELENMESİ

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Wistar Ratlarınd a (Rattus rattus norvegicus) Kalitatif ve Kantitatif Protein Yetersizliklerinin İskelet Kası Malondialdehit Düzeylerine Etkileri

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Bronşial astımlı hastalarda lateralite ile antioksidanlar arasındaki ilişkilerin araştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

SUPRAMAKSİMAL EGZERSİZİN ERİTROSİT ANTİOKSİDAN ENZİMLER ÜZERİNE ETKİSİ

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

ÇOCUĞA YÖNELİK İSTİSMARDA FARKLI BİR BOYUT: ÇOCUK PORNOGRAFİSİ

Polis Bilimleri Dergisi

DAYANIKLILIK ANTRENMANI YAPAN ATLETLERDE E VİTAMİNİ KULLANIMININ OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE KAS HASARI ÜZERİNE ETKİSİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

Tekrarlayan Atlayışlarda Deneyimsiz Paraşütçülerin Sürekli-Durumluk Kaygı Düzeyleri ve Kalp Atım Hızı Değişimleri

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Periodontal hastalıklı ve hiperlipidemili bireylerde salya malondialdehit, süperoksit dismutaz, glutatyon ve glutatyon peroksidaz seviyelerinin değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Deneysel Formaldehit Toksisitesinde Testis SOD, GSH-Px, MDA Düzeyleri ve oo-3 Yağ Asitlerinin Koruyucu Etkisi

Fırat Tıp Dergisi

Klorprifos-etü'in. HEPG2 hücre dizüerinde hücre canlılığına etkisi ve melatoninin koruyucu etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Dental Infeksiyonlarda Doğru Antibiyotik Kullanımı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Farklı Dozlarda Ardıç Yağının Sıçan Karaciğerinde Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Mücadele Sporlarında Görsel ve İşitsel Basit Reaksiyon Zamanının Belirlenmesinde El Tercihinin Etkisi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

Radyoloji Çalışanlarında Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Geriatrik hastalarda infeksiyonların değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Klinik Olmayan Örneklemde Beş Faktör Kişilik Envanteri Belirti Tarama Amaçlı Kullanılabilir mi?: Ön Çalışma

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Tüberkülozun Yaşam Olayları ile İlişkisi ve Hastalığın Algılanması

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Siklosporin A'ya Bağlı Kalp Hasarında Melatoninin Histopatolojik Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Fırat Tıp Dergisi

Formaldehit Nörotoksisitesine Bağlı Hipokampusta Gelişen Oksidatif Hasar ve Melatonin Hormonunun Koruyucu Etkisi: Deneysel Bir Çalışma

Fırat Tıp Dergisi

TÜKENMİŞLİK (BURNOUT) SENDROMU

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Aloe Barbadensis’in Reproduktif Sisteme Etkisinin Araştırılması

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Farklı Dini İnanışlardaki Bireylerin Ölüm Kaygıları ile Ruhsal Belirtiler ve Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi