You are here

Search Publications

Displaying 1 - 10 of 10

BANKACI KADINLARIN ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

İş Yaşamında İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Erzurum’da Bir Kamu Kurumu Örneği

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Sağlık Kurumlarında Sağlıklı İletişim: Bilgisayar Operatörleri, Güvenlik Görevlileri ve Yönlendirme Çalışanları Örneklemi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

TÜRKİYE'DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNUNA BİR ÖRNEK: KİT'LERDE UYGULANAN ÜCRET POLİTİKASININ GELİR DAĞILIMINDA YARATTIĞI ADALETSİZLİK VE BEŞERİ SERMAYE TEORİSİ İLİŞKİSİ

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

TEKNOPARKLARDA YATIRIMIN İSTİHDAM YARATMA KAPASİTESİ VE İSTİHDAM YAPISI: ANKARA İLİ ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

TRAFİK POLİSLERİ ARASINDA MESLEKSEL STRESİN KAYNAKLARI VE SONUÇLARI: ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA

Polis Bilimleri Dergisi

SİVİL HAVACILIĞIN GELİŞİMİ VE KÜRESELLEŞME SURECİNE KATKILARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

TÜRK IŞ HUKUKUNDA IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE İŞÇİLERİN HAKLARI

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

KÜRESELLEŞMENİN SİYASAL ETKİLERİ, GÖÇ VE UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yöneticilerin Yeniden Yapılanma Sürecinde İnovasyona Bakış Açısı: Kardemir Örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi