You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 51

İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ: SAVUNMA SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ege Akademik Bakış Dergisi

SAVUNMA KURULUŞLAR İÇİN PROJE DEĞERLENDİRME & SEÇİM METODOLOJİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

TÜRKĠYE’DE YABANCILARIN MÜLK EDĠNMELERĠNE ĠLĠġKĠN DÜZENLEME VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜLKELERĠNDEKĠ UYGULAMALAR

Savunma Bilimleri Dergisi

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİSİNDE BİR ARAŞTIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

TSK PERSONELİNİN EMEKLİLİK SONRASINDA YAŞAYACAĞI ŞEHRİN SEÇİMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: KURAMSAL BİR ANALİZ

Savunma Bilimleri Dergisi

Örgütsel Ortamda Tükenmişliğin İzlenim Yönetimi Taktikleri ile İlişkisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

AİLE-İŞ ÇATIŞMASI, İŞ STRESİ VE ÖRGÜTSEL SADAKATİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: SAVUNMA SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Savunma Bilimleri Dergisi

NANOPAZARLAMADA İLK HAREKET ETME AVANTAJI: TÜRK NANOTEKNOLOJİ PAZARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Savunma Bilimleri Dergisi

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR AT ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İŞ İLE İLGİLİ STRES KAYNAKLARI KARŞILAŞTIRILMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

YAPISIZ EŞLERARASI AĞLAR İÇİN GENEL MAKSAT BİR SİMÜLATÖR VE UYGULAMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI BEŞERİ KALKINMA ENDEKSİ VERİLERİNİ KULLANARAK DİSKRİMİNANT ANALİZİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİNİN SINIFLANDIRMA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

TANKLAR İÇİN ATEŞ ETME ORANI İLE ÖLDÜRME ORANININ HESAPLANMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA YÖNELİK ÇALIŞMA: GAZLAR KONUSU

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

ULUSLARARASI GÜVENLİĞE YÖNELİK YENİ TEHDİTLER BAĞLAMINDA ÖNLEYİCİ MEŞRU MÜDAFAA

Savunma Bilimleri Dergisi

DİNAMİK İNSANSIZ HAVA SİSTEMLERİ ROTA PLANLAMASI LİTERATÜR ARAŞTIRMASI VE İNSANSIZ HAVA SİSTEMLERİ ÇALIŞMA ALANLARI

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

KONVANSİYONEL SAVAŞIN MATEMATİĞİ

Savunma Bilimleri Dergisi

MANYETİK ANOMALİ İLE DENİZALTILARIN ALGILANMASI VE YÖNLERİNİN BELİRLENMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

HETEROJEN MUHAREBE MODELİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ZAYİAT VE HASAR KONUSUNDAKİ TARİHÎ SONUÇLAR

Savunma Bilimleri Dergisi

ÖRGÜT-ÇEVRE İLİŞKİSİNDE UYUM-SEÇİM SORUNSALINA BÜTÜNLEŞTİRİCİ BİR YAKLAŞIM: BİRLİKTE EVRİM

Savunma Bilimleri Dergisi

KARA HARP OKULUNDA EĞĠTĠM ÖĞRETĠM GÖREN ÖĞRENCĠLERĠN BAġARI DURUMUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠSTATĠSTĠKSEL YÖNTEMLERLE TESPĠT EDĠLMESĠ

Savunma Bilimleri Dergisi

STATİK MUHAREBE GÜCÜ HESAPLAMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

ISI ATIF ENDEKSLERİ VE TÜRKİYE’NİN 2001-2005 YILLARI ARASINDAKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Savunma Bilimleri Dergisi

PARÇA TESİRİNE KARŞI PARA-ARAMİD MALZEMEDEN İMAL EDİLEN BALİSTİK ÖZELLİKLİ KOMPOZİT ZIRH

Savunma Bilimleri Dergisi

SAVUNULABİLİR MEKÂN TEORİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

KURUMSAL İMAJIN SANAL ORTAMA YANSIMASI AÇISINDAN ALEXA VERİLERİ İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ WEB SİTELERİNİN ANALİZİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ÖDÜL SİSTEMİNİN MESLEKİ MOTİVASYONA ETKİSİ: KARA KUVVETLERİ MENSUBU SUBAYLAR ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

ASKERÎ BİRLİKLERDE PERSONEL YETERLİLİĞİ İÇİN BULANIK UZMAN SİSTEM TASARIMI

Savunma Bilimleri Dergisi

SİLAH ETKİNLİK KATSAYILARININ BULANIK MANTIK YÖNTEMİ İLE TESPİT EDİLMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi