You are here

Search Publications

Displaying 1 - 11 of 11

Savunma Harcamaları Düzeyinin Belirlenmesi: Teorik Bir Tartışma

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

İş-Aile Yaşam Çatışması, İş Tatmini ve İş Stresi Arasındaki İlişkiler

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Doğu’da Yönetimin Esasları: Nizamü’l Mülk’ün Siyasetnamesi Üzerine Bir Değerlendirme

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Avrupa Birliği Politikalarında Üye Devletlere Tanınan İstisnaların Tarihsel ve Politik Arka Planı

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Kamu Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri İle Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sakarya SGK Örneği

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Dünyada ve Türkiye’de Üniversite Sanayi İşbirliği ve Yenilikçi Üretim

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

İş Yaşamında İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Erzurum’da Bir Kamu Kurumu Örneği

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Zaman Temelli Is Aile Catismasi, Diisiik Basari Hissi ve Is Tatmini Iliskisi: Doktora Yapan Arastirma Gorevlileri Uzerinde Bir Arastirma

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Türkiye’de Uygulanan Din Politikaları İçin Bir Tipoloji Denemesi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

1982 Sonrası Anayasa Mahkemesinin Verdiği Siyasi Parti Kapatma Kararlarının Demokratikleşme Bağlamında İncelenmesi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi