You are here

Search Publications

Displaying 1 - 15 of 15

Dünya’da ve Türkiye’de yeni bir pazarın doğuşu, gelişimi ve paylaşımı: “Hidrojen enerjisi ve hidrojen teknolojisi ürünleri” pazarı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Dünyada ve Türkiye’de Üniversite Sanayi İşbirliği ve Yenilikçi Üretim

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGESI YÖNETICI ŞIRKETLERININ YÖNETIM ETKINLIĞININ VERI ZARFLAMA ANALIZı ILE DEĞERLENDIRILMESI

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

Türkiye Ekonomisinin Neo – Liberal Dönem Öncesindeki ve Sonrasındaki Sektörel Bağlantı Yapısının Girdi – Çıktı Yöntemiyle Analizi (1973 – 2012)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ULUSLARARASI GÜVENLİKTE EKONOMİK FAKTÖRLER: Türkiye'nin Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlardaki Etkinliği ve Bölge Barışına Katkısı

Polis Bilimleri Dergisi

İş Hayatındaki Tükenmişlik Sendromunun Ekonomik Yansımaları: Bir Literatür Araştırması

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

YÖNETİCİLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARIN KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

The Journal of Academic Social Science Studies

Türkiye ekonomisinin büyüme dinamikleri ve işsizliğe etkisi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA SEKTÖREL KRİZ KAYNAKLARI

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tocqueville’in Cezayir Raporlarında Doğa Yasaları ve Güvenlik

Güvenlik Stratejileri Dergisi

KAMU HARCAMALARININ ENFLASYONİST ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

The Journal of Academic Social Science Studies

SAĞLIK EKONOMİSİ: TEORİK BİR İNCELEME

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İKTİSAT DÜŞÜNCESİNDE KADININ KONUMU VE FEMİNİST İKTİSAT

İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi

KALKINMA İKTİSADININ XX. YÜZYILDAKİ GELİŞİM SÜRECİ, İKTİSAT POLİTİKALARINA ETKİSİ VE SON ON YILLIK KONJONKTÜRÜN DİSİPLİNİN GELECEĞİNE OLASI ETKİLERİ

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KOBİ’lerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl’de Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi