You are here

Search Publications

Displaying 1 - 22 of 22

Kur'an Açısından Fatalism

Hikmet Yurdu Düşünce - Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

ÖĞRETMENLERİN OKULLARINDAKİ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies

İki Büyük Halk Sağlığı Sorununun Birlikteliği: Sigara ve Tüberküloz

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA (1924’TEN GÜNÜMÜZE) ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK KÜLTÜRÜ

The Journal of Academic Social Science Studies

Çevresel ve Milli Güvenlik Boyutları Açısından Biyolojik Çeşitlilik ve Tehlikeler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Patoloji Laborantlarında Ksilen Solumanın Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ÖMÜR DEVRİ MALİYETLERİNİN İZLENMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Sinizim, Kişilerarası Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Analizi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

ETNİK SİDDET OLGUSU ÜZERİNE SOSYO-PSKOLOJİK BİR DEGERLENDİRME

Polis Bilimleri Dergisi

İlköğretimde Uygulanan Performans Görevlerinin Etkililiğine İlişkin Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Basketbolcuların Oyun Pozisyonlarına Göre Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

Dental Infeksiyonlarda Doğru Antibiyotik Kullanımı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ULUSLARARASI GÜVENLİKTE EKONOMİK FAKTÖRLER: Türkiye'nin Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlardaki Etkinliği ve Bölge Barışına Katkısı

Polis Bilimleri Dergisi

Kur’an’da Adalet Psikolojisi -Adaleti Engelleyen Psiko-Sosyal Faktörler

Hikmet Yurdu Düşünce - Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

DİNÎ TUTUMLAR VE KALKINMA

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

DİNÎ TUTUMLAR VE KALKINMA.

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Siklosporin A'ya Bağlı Kalp Hasarında Melatoninin Histopatolojik Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Fırat Tıp Dergisi

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Turkish Studies

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN ÖĞRENCİLERDE BENLİK SAYGISI VE DUYGUSAL ZEKA

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Seküler Toplumlarda Kutsal Arayışları: Geç Modern Dönemde Büyü-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dini Tecrübenin Otonomluğu Sorunu

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Allah-İnsan İlişkisi Açısından “Muhabbet” / Sevgi Olgusu

Hikmet Yurdu Düşünce - Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi