You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 1269

TARİHSEL SÜREÇTE SAVUNMA PLANLAMASI YAKLAŞIMLARI İLE SAVUNMA TEDARİK SİSTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Savunma Harcamaları Düzeyinin Belirlenmesi: Teorik Bir Tartışma

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

SAVUNMA PLANLAMASININ EKONOMİYE ETKİLERİ VE SAVUNMA BÜTÇELERİ

Savunma Bilimleri Dergisi

EKONOMİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI: SAVUNMA SANAYİİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

STRATEJİK SAVUNMA VE GÜVENLİK PLANLAMASINDA ORTAK BİR YAKLAŞIM OLARAK SENARYO TEMELLİ PLANLAMA

Güvenlik Bilimleri Dergisi

İKNAYA KARŞI DİRENÇ OLUŞTURMADA AŞILAMA TEORİSİNİN AKTİF SAVUNMASI İLE DESTEKLEYİCİ SAVUNMANIN KARŞILAŞTIRILMASI

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Kur'an Açısından Fatalism

Hikmet Yurdu Düşünce - Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ: SAVUNMA SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ege Akademik Bakış Dergisi

ANKARA’DA SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİLERİN AÇIK YENİLİK YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Gazi Journal of Engineering Science

SAVUNMA TEDARİKİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: EVRİMSEL TEDARİK STRATEJİSİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR

Savunma Bilimleri Dergisi

BİLÎM DÜNYASININ YENİ ÜYESİ: Polis Bilimleri

Polis Bilimleri Dergisi

GÜVENLİK BİLİMLERI ALANI İÇİN BİR EĞİTİM MODELİ ÖNERİSİ

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

SAVUNMA PLANLAMASINDA BELİRSİZLİK VE BELİRSİZLİKLE BAŞA ÇIKMADA ESNEK YAKLAŞIMLAR

Savunma Bilimleri Dergisi

TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE BULUNAN DUYGU VE SAVUNMA MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ

Turkish Studies

SAVUNMA KURULUŞLAR İÇİN PROJE DEĞERLENDİRME & SEÇİM METODOLOJİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım

Savunma Bilimleri Dergisi

LEASİNGİN ALTERNATİF BİR TEDARİK YÖNTEMİ OLARAK SAVUNMA TEDARİKİNDE KULLANILMASININ ÖRNEK BİR UYGULAMA İLE İNCELENMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Mesleki Kıdemleri Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğrenme- Öğretme Sürecini Düzenleme Biçimlerinin Karşılaştırılması

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Terörizm, Liberal Devlet ve Uluslararası İşbirliği

Polis Bilimleri Dergisi

STRATEJİK YOL HARİTASI OLUŞTURULMASINDA DENGELİ SONUÇ KARTI: SAVUNMA PLANLAMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

BASKETBOLDA TOP HAKİMİYETİNİN ANALİZİ VE TAKIM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi

Yargıtay Kararları Işığında Meşru Savunmada Sınırın Aşılması

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

SAVUNMA SANAYİİNDE VASIFLI İŞÇİLERİN YABANCI UZMANLAR HAKKINDA TUTUMLARI

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İLİNDE İŞ MAKİNELERİ SEKTÖRÜ İŞGÖRENLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE MÜZAKERECİLİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: SİGORTACILIK VE LOJİSTİK SEKTÖRLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının bilgi işçilerinin işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık ve düzenleyicilik rolü

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

TERÖR SUÇLARI İLE İNSANI GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

Müttefik Güç Harekâtı İnsani Müdahalelerin Bir İstisnası mıdır? NATO'nun Kosova'ya Yönelik Harekâtının Uluslararası Hukuk ve Askeri Bakış Açılarından Değerlendirilmesi

Savunma Bilimleri Dergisi