You are here

Search Publications

Displaying 1 - 25 of 25

ADALET ALGISI – İÇ GİRİŞİMCİ DAVRANIŞLAR İLİŞKİSİNDE KONTROL ODAĞININ ŞEKİLLENDİRİCİ ROLÜ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ÖĞRENCİLERİN ANNE BABA TUTUMLARINI ALGILAMA BİÇİMLERİ VE ŞİDDETE EĞİLİMLERİ

Turkish Studies

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EĞİTİM VE AVRUPA VATANDAŞLIĞI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

KAMU YÖNETİMİNDE YAŞANAN DÖNÜŞÜMLERİN İÇ GÜVENLİK SEKTÖRÜNE YANSIMALARI

Güvenlik Bilimleri Dergisi

ÖRGÜTSEL ADALET İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNDE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BAYAT ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

REALİZM ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNİN BÜTÜNLEŞMESİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

FUTBOLDA ŞİDDET VE POLİS

Polis Bilimleri Dergisi

ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Kamu Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri İle Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sakarya SGK Örneği

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Öğretmenlerin Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin görüşlerinin sosyolojik incelemesi: Tokat ilköğretim öğretmenleri örneği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

POLİSLERİN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM YASALARINA BİLİŞSEL HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYİNİN HİZMET SÜRELERİ VE BRANŞLARI AÇISINDAN ANALİZİ

Polis Bilimleri Dergisi

HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ İŞ TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

DİNSEL ŞİDDET KAPSAMINDA METİN, BAĞLAM VE YORUM İLİŞKİSİ

bilimname

FARKLILIK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: İÇ ANADOLU VE AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

HASTANE ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTE BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Türk Örnekleminde Avukat Olan İle Olmayanların Adalete Ve Türkiye'deki Hukuk Sistemine İlişkin Sosyal Temsilleri

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Lider-Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Rolü

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Federal Almanya’nın Avrupa Birliği bölgesel politikalarının oluşumundaki etkisi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

KAMU POLİTİKALARINA YÖN VERMESİ AÇISINDAN PKK ŞİDDETİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KAYNAKLARI

Polis Bilimleri Dergisi

AB’nin Kurumsal ve Yasal/Hukuki Açıdan Terörle Mücadele Politikaları

International Journal of Academic Value Studies

AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDEN TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE TRAKYA BÖLGESİNDEN ÖRNEKLER

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

Çatışma Alanlarında Ekonomik Faaliyetleri Arttırma

Güvenlik Stratejileri Dergisi

SUÇ MAĞDURLARININ KORUNMASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ: AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Polis Bilimleri Dergisi

KUR’AN, YORUM VE ŞİDDET MESELESİ

bilimname