You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 55
sort descending

İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDE İDARENİN GENEL SORUMLULUĞU

Polis Bilimleri Dergisi

İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİ:ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPANAK ADEMİSYENLERİN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Yönetim-İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE REHBER ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE AŞIRI ROL YÜKÜNÜN OTEL ÇALIŞANLARININ SOSYAL AYLAKLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE TEZDEN KAYTARMA DAVRANIŞLARI

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ÖRGÜTLERDE İTİBAR YÖNETİMİ

Akademik Bakış

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi.

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

SAĞLIK EKONOMİSİ: TEORİK BİR İNCELEME

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

MEDYA VE SİYASET İLİŞKİLERİNİN KAMUOYU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KKTC ÖRNEĞİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

KOLEKTĠF HAFIZA VE MĠLLĠ KĠMLĠK BAĞLAMINDA TÜRKĠYE'DE RESMĠ TARĠH YAZICILIĞI

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Mukaddime’ye Giriş: Kahır ve Şiddete Dayalı Siyasetin Yükseliş ve Düşüşü

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Öfkeli Genç Adam - Holden- (Seri C)

Çankaya University Journal of Arts and Sciences

Öfkeli Genç Adam - Holden- (Seri A)

Çankaya University Journal of Arts and Sciences

Öfkeli Genç Adam - Holden- (Seri B)

Çankaya University Journal of Arts and Sciences

AB GÜVENLIK STRATEJISI’NIN ABD GÜVENLIK STRATEJISIYLE MUKAYESELİ ANALİZİ

Savunma Bilimleri Dergisi

NANOPAZARLAMADA İLK HAREKET ETME AVANTAJI: TÜRK NANOTEKNOLOJİ PAZARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Savunma Bilimleri Dergisi

21.YÜZYIL İÇİN ABD GÜVENLİK POLİTİKASI VE BÜYÜK ORTA DOĞU GİRİŞİMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ASKERİ ÖRGÜTLERDE LİDERLİK EĞİTİMİ İLE LİDERLİK POTANSİYELİNİN İLİŞKİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

A-B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP İŞGÖRENLERİN OLASI BİR ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME YATKINLIKLARININ ARAŞTIRILMASI

Turkish Studies

YÖNETİCİLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARIN KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

The Journal of Academic Social Science Studies

SEÇMEN NEZDİNDE SİYASAL PARTİLERİN MARKA DEĞERİNİN BELİRLENMESİ: KIRIKKALE ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies

TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

The Journal of Academic Social Science Studies

SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

AVRUPA BİRLİĞİ ENTEGRASYONUNDA ŞÜPHECİLİK

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kütahya İli Örneği)

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Kamu Personelinin Yıldırma (Mobbing) ve Boyutları Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Bir Çalışma: Manisa Tarım İl Müdürlüğü Örneği

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İbn-i Haldun Sosyolojisinde Asabiyet Bağları, Devlet Ve Kamu Maliyesi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKA FAALİYETLERİNE BAKIŞI ÜZERİNE MANİSA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi