You are here

Search Publications

Displaying 1 - 23 of 23

Modernite ve Postmodernite Süreçlerinde Kamu Yönetimi, Siyasa Yapım Sürecinin İletişimsel Motifleri ve Demokratikleşme Üzerine Kuramsal Bir Tartışma

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

ETNİK SİDDET OLGUSU ÜZERİNE SOSYO-PSKOLOJİK BİR DEGERLENDİRME

Polis Bilimleri Dergisi

Türkiye’de İtfaiye Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Etkinliği Sorunu

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Uluslararası Sistemde Güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve Jeopolitik Arka Planı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

AFET OLGUSUNA HUKUKSAL - KURUMSAL YAKLAŞIM AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

15 TEMMUZ 2016 SONRASI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN İHRAÇLARIN CHRİS ARGYRİS’İN OLGUNLAŞMA TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN ANALİZİ (15 TEMMUZ 2016- 15 TEMMUZ 2017)

Turkish Studies

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ POLİTİKA BELİRLEME SÜRECİNDEKİ ROLÜ: TÜSİAD ÖRNEĞİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

H.GEORGE FREDERİCKSON VE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDEKİ YERİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Küreselleştirici modernliğin bir antitezi: Fundamentalizm

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Federal Almanya’nın Avrupa Birliği bölgesel politikalarının oluşumundaki etkisi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ÇERÇEVESİDE HALKI KiN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇU

Akademik Bakış

İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDE İDARENİN GENEL SORUMLULUĞU

Polis Bilimleri Dergisi

Doğal Afet Yönetimi ve Yerel Gündem 21 Çalışmaları Kapsamında İzmir'de Deprem Riski

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TARİHSEL İSLAM MODERNİTEYİ AŞKIN MIDIR?

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Örgütsel Yaşamda Stresin Kamu Çalışanlarının Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

KLASİK - NEO KLASİK DÖNÜŞÜM SÜRECİ: “YENİ KAMU YÖNETİMİ”

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİMİ İLKELERİ ÜZERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ETKİSİ (ÖRGÜTLEME, YÖNETİM, DENETİM)

Akademik Bakış

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE TÜRKİYE’DE YEREL ÖZERKLİK TARTIŞMALARI

The Journal of Academic Social Science Studies

TÜRKİYE'DE 1980 SONRASI DONEMDE DEVLET AYGITININ DÖNÜŞÜMÜ

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

The Journal of Academic Social Science Studies

Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED)

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

TEMEL BİLEŞENLER BAKIMINDAN GAP’IN TAMAMLANMA ORANI VE ÜRETİM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi