You are here

Search Publications

Displaying 1 - 23 of 23

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

DEĞER EĞİTİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI: İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ŞEFKAT VE MERHAMET DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ve AİLELERİNE YÖNELİK “BİLGİSAYAR DESTEKLİ DERS ÇALIŞMA ve ÖĞRENME STRATEJİLERİ EĞİTİMİ”NİN BAŞARIYA ETKİSİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

İlköğretim Öğrencilerinin Saldırgan Davranışları ile Yaş, Cinsiyet, Başarı Durumu ve Öfke Arasındaki İlişkiler

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

Eğitim denetmenleri ile Bakanlık denetmenlerinin etik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİNDE YÜKSEKÖĞRETİM

The Journal of Academic Social Science Studies

COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA (1924’TEN GÜNÜMÜZE) ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK KÜLTÜRÜ

The Journal of Academic Social Science Studies

Yüksek Lisans Öğrencilerinin İyi Bir Tez Danışmanından Beklentilerine İlişkin Nitel Bir Çalışma

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

RESİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Başarısızlık korkusu-benlik değeri ilişkisinde benlik saygısı ve erteleme eğiliminin doğrudan ve dolaylı rolleri

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Öğretmen Yetiştirmede Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu Uygulaması (1956-1975)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies

Öğretim etkinlikleri kuramı’na göre tasarlanan öğretim yazılımının akademik başarıya etkisi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

İlköğretimde Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Kuramsal Bir Çalışma

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hz. Peygamber’İn Örneklİğİ Bağlamında Olaylar Karşısındakİ Azİm ve Kararlılığı

EKEV Akademi Dergisi

PSİKOLOJİK DESTEK PROGRAMININ ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN UMUTSUZLUK VE İYİMSERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

RBC+C Modeline Göre Doğrunun Denklemi Kavramının Soyutlanması Üzerine Bir Çalışma: Özel Bir Durum Çalışması

Milli Parklarda Kaynak Değer Kullanımı İçin Bir Öneri: Nene Hatun Tarihi Milli Parkı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KIRIM SAVAŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1853-1856)

The Journal of Academic Social Science Studies

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI’NIN NÖROGELİŞİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDAKİ ZORBALIK OLAYLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (RİZE İLİ ÖRNEĞİ)

Turkish Studies