You are here

Search Publications

Displaying 31 - 60 of 1269

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

ÖĞRETMENLERİN OKUL ORTAMINDA SİGARA İÇİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN SİGARA KULLANIMI KONUSUNA YAKLAŞIMLARI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

TÜRKĠYE’DE YABANCILARIN MÜLK EDĠNMELERĠNE ĠLĠġKĠN DÜZENLEME VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜLKELERĠNDEKĠ UYGULAMALAR

Savunma Bilimleri Dergisi

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİSİNDE BİR ARAŞTIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

TEPE YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİM İNSANI YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

LİSE DİSİPLİN SORUNLARININ SINIF DEĞİŞKENİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜYLE BULUNAN SURİYE VATANDAŞLARINA YÖNELİK HARCAMALARIN GÜVENLİK EKONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi

Amerikan futbolcularında farklı protokollerden elde edilen anaerobik performans değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

TSK PERSONELİNİN EMEKLİLİK SONRASINDA YAŞAYACAĞI ŞEHRİN SEÇİMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile-İş Çatışması, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) İNGİLİZCE SORULARININ BİLİŞSEL ALAN TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik Bakış

Tevhid-i Tedrisat ve Laik Eğitim

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

ADALET ALGISI – İÇ GİRİŞİMCİ DAVRANIŞLAR İLİŞKİSİNDE KONTROL ODAĞININ ŞEKİLLENDİRİCİ ROLÜ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: KURAMSAL BİR ANALİZ

Savunma Bilimleri Dergisi

GELECEĞE YÖNELİK PROJELERİN SENARYO PLANLAMA TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Örgütsel Ortamda Tükenmişliğin İzlenim Yönetimi Taktikleri ile İlişkisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

SOSYALPSİKOLOJİDE BİLİŞSEL UYUMSUZLUK

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

AİLE-İŞ ÇATIŞMASI, İŞ STRESİ VE ÖRGÜTSEL SADAKATİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: SAVUNMA SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Savunma Bilimleri Dergisi

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SWOT Analizi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

DEĞER EĞİTİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI: İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ŞEFKAT VE MERHAMET DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies

Okul yöneticilerinin yönetici kaygı düzeylerinin yordayıcısı olarak psikolojik sermaye

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

ÖRGÜTLER VE KRİZ YÖNETİMİ

Akademik Bakış

YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARINDA KULLANILAN ARAMA ALGORİTMALARININ KIYASLANMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÇALIŞMALARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR ÇÖZÜMLEME: TELEOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİK KAYGILAR

Savunma Bilimleri Dergisi

TABERI'YE YONELTILEN TENKITLER BAGLAMINDA YEDI HARF VE KIRAATLERI SAVUNMA REFLEKSI

Mütefekkir Dergisi

Stratejik Yönetim

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ve AİLELERİNE YÖNELİK “BİLGİSAYAR DESTEKLİ DERS ÇALIŞMA ve ÖĞRENME STRATEJİLERİ EĞİTİMİ”NİN BAŞARIYA ETKİSİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Okulda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi