You are here

Search Publications

Displaying 1 - 28 of 28

Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ: SAVUNMA SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ege Akademik Bakış Dergisi

ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE MÜZAKERECİLİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: SİGORTACILIK VE LOJİSTİK SEKTÖRLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

ÖĞRETMENLERİN OKUL ORTAMINDA SİGARA İÇİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN SİGARA KULLANIMI KONUSUNA YAKLAŞIMLARI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yaşlılık ve oksidatif stres

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Eğitim Örgütlerinde İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Kullanımına Etik İklim Tipinin Etkisinde Lider Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İş-Aile Yaşam Çatışması, İş Tatmini ve İş Stresi Arasındaki İlişkiler

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Nötropenik Hastada Nötropeniyi Değerlendirme Kriterleri ve Hemşirelik Bakımı

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi

Patoloji Laborantlarında Ksilen Solumanın Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

İnmeli Hastalarda İhmal Edilen Bir Sorun: Patolojik Gülme ve Ağlama

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi

“Batı”nın “Doğu”da Bir Şeytan Yaratma Girişimi Olarak İslamofobi ve Anti-İslamizm: Tarihsel Bir Yaklaşım

İlahiyat Akademi Dergisi

İLK VE ACİL YARDIM (PARAMEDİK) LİSANS EĞİTİMİ TARTIŞMALARI VE ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Hastane Öncesi Dergisi

Sinizim, Kişilerarası Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Analizi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

HASTANIN KANSER TANISINA UYUMUNUN SAĞLANMASINDA HEMŞİRENİN ROLÜ

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

MEŞRUTİYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE SPOR POLİTİKALARI VE 1980 SONRASI PARTİ VE HÜKÜMET PROGRAMLARI İLE KALKINMA PLANLARINDA SPORUN YERİ

Akademik Bakış

POLİSLERİN SPOR MÜSABAKALARINDAKİ SALDIRGAN SEYİRCİYE MÜDAHALEDE KENDİ TARAFTARLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE İŞ AKİMİ: ANKARA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE FAALİYET GÖSTEREN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜNE EK BRANŞI AÇMA ÖRNEĞİ

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNDE ÖZ YETERLİLİK ALGISININ ROLÜ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMAYI YÖNETME STRATEJİLERİNİN MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE YABANCILAŞMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖZEL HASTANELERİNDE BİR ÇALIŞMA

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tekrarlayan Atlayışlarda Deneyimsiz Paraşütçülerin Sürekli-Durumluk Kaygı Düzeyleri ve Kalp Atım Hızı Değişimleri

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sessizlik İlişkisine Yönelik Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

Hemşirelik Eğitimi Veren Kurumlarda Etik Çalışma İklimi

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi

Lider-üye etkileşimi faktörlerinin liderler ve astlar tarafından karşılıklı algılanması: Bir perakende işletmesi çalışanları üzerinde araştırma

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

KLİMAKTERİK DÖNEMDEKİ KADINLARA VERİLEN PLANLI SAĞLIK EĞİTİMİNİN MENOPOZAL YAKINMA, TUTUM VE SAĞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Farklı Dozlarda Ardıç Yağının Sıçan Karaciğerinde Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hastanelerde Rekabet Stratejileri ve Performans

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

GELENEKSEL KALABİL SEM MODERN OLABILSEM: MODERNLEŞME SÜRECİNDE YAŞLILIK DENEYİMLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi