You are here

Search Publications

Displaying 1 - 21 of 21

ÖRGÜTLER VE KRİZ YÖNETİMİ

Akademik Bakış

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mizah Tarzları

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Akademik Bakış

Uluslararası Sistemde Güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve Jeopolitik Arka Planı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

A-B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP İŞGÖRENLERİN OLASI BİR ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME YATKINLIKLARININ ARAŞTIRILMASI

Turkish Studies

ÇOK KÜLTÜRLÜ ORTAMLARDA KÜLTÜREL ZEKÂNIN KÜLTÜRLER ARASı DUYARLıLıK ILE ILIŞKISINE YÖNELIK BIR ARAŞTıRMA

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Güreşçilerin saldırganlık düzeylerinin sosyo-demografik açıdan incelenmesi (Ankara örneği)

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

BOKSÖRLERİN MOTİVASYONYÖNELİMLERİ VE NARSİSİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies

YÖNETİCİLERİN SORUN ÇÖZME YETENEKLERİ VE KONTROL ODAĞININ BELİRLENMESİ: DPÜ ÖRNEĞİ

Akademik Bakış

Felsefe Gurubu Dersleri (Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) Öğretim Programları ve LYS Sorularının Karşılaştırmalı Analizi

Cumhuriyet International Journal of Education

YÖNETİCİLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARIN KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

The Journal of Academic Social Science Studies

GRETEL WACHTEL’İN GRETEL’İN ÖYKÜSÜ ADLI ANI ROMANINDA MUHALEFET TEMASI

International Journal of Language Academy

Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Eğitimcisine İlişkin Metaforik Algıları

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

ATATÜRK’ÜN TÜRK EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI

Akademik Bakış

Örgütsel Yaşamda Stresin Kamu Çalışanlarının Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE GİRİŞİMCİLİK AÇISINDAN KÜLTÜR VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

KOBİ’lerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl’de Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Regional Disparity and Clusters in Turkey: A Lisa (Local Indicators of Spatial Association) Analysis

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Nurettin Topçu’da Milliyetçilik Ve Anadolu Milliyetçiliği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

A Postcolonial Analysis of J.M. Coetzee’s Two Novels: Waiting for the Barbarians and Life and Times of Michael K.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi