You are here

Search Publications

Displaying 1 - 26 of 26

TERÖR SUÇLARI İLE İNSANI GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

ASKERÎ OKUL ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK TERCİHİ VE ALGISI: GATA SAĞLIK ASTSUBAY OKULLARI ÖRNEĞİ

Savunma Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE’NİN AB’YE ADAY ÜLKE OLMASINI SAĞLAYAN İÇ ve DIŞ FAKTÖRLER ve GELECEĞE İLİŞKİN YÖNELİMLER

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Stresle Başa Çıkma Tutumlarının İnsani Değerler Açısından İncelenmesi: Kamu Kurumu Çalışanları Üzerine Bir Çalışma

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Öğretmenlerin Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin görüşlerinin sosyolojik incelemesi: Tokat ilköğretim öğretmenleri örneği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Adile Sadullah Mermerci Örneklemi

Polis Bilimleri Dergisi

ERKEĞİN ATAERKİL REJİME ENTEGRASYONU: YABANCILAŞMA VE UYUM

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

11 Eylül, bölünen dünya, Huntington ve çatışma

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Sosyolojinin Konusu Olarak Ordu ve Asker: Askeri Sosyoloji

Sosyoloji Dergisi

Sosyal Hizmete Kültürel Yaklaşım: 2011 Van Depremi Örneği

Sosyoloji Dergisi

KÜRESELLEŞME VE KENTSEL YOKSULLUK: SOSYOLOJİK BİR PERSPEKTİF

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN OLUŞUMUNDA HEMŞEHRİLİK İLİŞKİLERİNİN ROLÜ

Polis Bilimleri Dergisi

GELENEKSEL KALABİL SEM MODERN OLABILSEM: MODERNLEŞME SÜRECİNDE YAŞLILIK DENEYİMLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

YENİ GÖÇMENLİK MEKÂNLARI OLARAK YENİ KURULAN ÜNİVERSİTELER: ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİNDE ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÜNLEŞME SORUNLARI

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

BATI ORTAÇAĞINDA DOĞU BİLİM VE FELSEFE ÇALIŞMALARININ DÜŞÜNCE TARİHİNDEKİ YERİ VE GÜNÜMÜZ DÜŞÜNCESİ İÇİN ÖNEMİ

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1935-1959 YILLARI ARASINDA SİYASİ BİLGİLER/İLİMLER MECMUASI’NDA/DERGİSİ’NDE SOSYOLOJİ

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi

SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN TÜRK(İYE) ÇİNGENELERİ: İZMİR ÇİNGENELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

BİR FACEBOOK GRUBUNDA KADINA ŞİDDET HABERLERİNİN DEĞERLENDİRİLME BİÇİMLERİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

KENTLEŞME SORUNSALININ AÇILIMLARINDA BİR ÖNCÜ VE KURUCU: BARLAS TOLAN’IN ESERLERİ VE AKADEMİK YAŞAMINA GENEL BİR BAKIŞ

Sosyoloji Dergisi

KUR'AN'DA TOPLUMSAL ÇATIŞMA

Mütefekkir Dergisi

Tekstil İşçilerinin Toplumsal Cinsiyete İlişkin Tavır ve Tutumları

International Journal of Humanities and Education

SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNDE GENÇLİK -TEORİK VE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Mersin Milletvekilleri’nin sosyolojik profilleri

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Edward W. Said'e ve Oryantalizm'e Dair

Sosyoloji Dergisi

Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik Arsında Bir Sosyolog

Sosyoloji Dergisi

Bulgaristan’da Sosyoloji Çalışmaları: Projeden* Topluma

Sosyoloji Dergisi