You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 188

TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE BULUNAN DUYGU VE SAVUNMA MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ

Turkish Studies

Mesleki Kıdemleri Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğrenme- Öğretme Sürecini Düzenleme Biçimlerinin Karşılaştırılması

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİM İNSANI YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

LİSE DİSİPLİN SORUNLARININ SINIF DEĞİŞKENİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tevhid-i Tedrisat ve Laik Eğitim

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

DEĞER EĞİTİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI: İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ŞEFKAT VE MERHAMET DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies

Okul yöneticilerinin yönetici kaygı düzeylerinin yordayıcısı olarak psikolojik sermaye

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

ÖRGÜTLER VE KRİZ YÖNETİMİ

Akademik Bakış

Stratejik Yönetim

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ve AİLELERİNE YÖNELİK “BİLGİSAYAR DESTEKLİ DERS ÇALIŞMA ve ÖĞRENME STRATEJİLERİ EĞİTİMİ”NİN BAŞARIYA ETKİSİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Okulda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ÖĞRETİM ELEMANLARININ İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİ KULLANMA DÜZEYİ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ-SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies

21. Yüzyılda Eğitim Programının Felsefi Boyutları

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

İlköğretim Öğrencilerinin Saldırgan Davranışları ile Yaş, Cinsiyet, Başarı Durumu ve Öfke Arasındaki İlişkiler

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ ve ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ (Diyarbakır İli Örneği)

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YETKİ DEVRİ İLE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğitim Programları: Kavramsal Bir Çözümleme

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE'DE ÖZEL OKULLAR HAKKINDAKİ TUTUMLA İLGİLİ BÎR ARAŞTIRMA

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

BEDEN DİLİNİN EGITIM OGRETIM ÜZERİNE ETKİLERİ

Turkish Studies

SPASTİK, OTİSTİK VE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN VE KARDEŞLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Denetime Gösterilen Tepki ve Bu Tepkiyi Azaltma Yolları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

AÇIK KAYGI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Okul Müdürlerinin Dağıtımcı Liderlik Davranışları İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

DOWN SENDROM'L U ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON DÜZEYLERİ VE AİLE YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mizah Tarzları

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Eğitim denetmenleri ile Bakanlık denetmenlerinin etik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

OKULLARDA BİLGİ UÇURMA: İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

POLİS EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - Polis Eğitimcileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma -

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi