You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 55

Yargıtay Kararları Işığında Meşru Savunmada Sınırın Aşılması

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Adolesanların Akademik Erteleme Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

CREATING AN E-LEARNING ENVIRONMENT BY USING CONSTRUCTIVIST THEORY FOR POLICE MANAGEMENT TRAINING COURSES IN THE TURKISH NATIONAL POLICE

Polis Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ’NİN TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

International Journal of Academic Value Studies

Yeni Tehditler, Güvenliğin Genişleme Boyutları ve İnsani Güvenlik

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İŞ DEĞERLERİNE VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

DEMOKRATİK ÜLKELERDE POLİS VE JANDARMA TEMEL EĞİTİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Polis Bilimleri Dergisi

YÖNETİCİNİN GÜÇ KAYNAKLARI ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ve Stresle Başaçıkma Stratejilerinin İncelenmesi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ULUSLARARASI TERÖRİZM VE AVRUPA BİRLİĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Uluslararası Sistemde Güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve Jeopolitik Arka Planı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1945-1960 DÖNEMİ HAZIRLANAN YABANCI RAPORLARIN TÜRK SANAYİ POLİTİKALARINA ETKİLERİ

Turkish Studies

VERİ MADENCİLİĞİNDE NESNE YÖNELİMLİ BİRLEŞTİRİCİ HİYERARŞİK KÜMELEME MODELİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

OTEL İŞLETMELERİNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİ SÜRECİNDE AHP VE BAHP YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: SU ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ÖĞRENCILERIN ÖĞRENILMIŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERI ÜZERINDE KIŞILIK ÖZELLIKLERI VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERININ ETKISINİ BELIRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTıRMA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

SOSYAL SERMAYEYİ ARTIRMA ROLÜ VE KATKISI BAĞLAMINDA POLİS DAVRANIŞLARI

Polis Bilimleri Dergisi

ORTA ÖĞRETİM KADEMESİNDE ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KKTC ÖRNEĞİ

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi

FARKLILIK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: İÇ ANADOLU VE AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Orjinal Matkap Geometrisinde Delme Performansının Sonlu Elemanlar Yontemi ile Doğrulanması

Gazi Journal of Engineering Science

TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGESI YÖNETICI ŞIRKETLERININ YÖNETIM ETKINLIĞININ VERI ZARFLAMA ANALIZı ILE DEĞERLENDIRILMESI

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

AĞAÇİŞLERİ SEKTÖRÜNDEKİ TEK KANALLI KUYRUK SİSTEMİNDE SİMÜLASYON ANALİZİ UYGULAMASI

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Matkap Geometrisinin Takım Aşınması ve Talaş Oluşumu Üzerine Etkisinin Araştırılması

Gazi Journal of Engineering Science

TİREBOLU-YUKARIBOĞALI’DA KOLÇAK OYUNU: TARİHÇESİ VE SPORA KATKILARI

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

AYDINLATMA ELEMANLARINDAKİ IŞIK AKISI AZALMALARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (DKK)’NA (OUTSOURCING) GENEL BAKIŞ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences